SHOT-studien: Study of Health Outcome after Trauma

SHOT-studien er et forskningsprosjekt som Søndre Oslo DPS har utviklet, startet og driver. Detaljene i prosjektet er utviklet sammen med Universitetet i Oslo og NORMENT (norsk senter for forskning på mentale lidelser). Prosjektet er også godt forankret i Klinikk psykisk helse og avhengighet og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Vi ønsker å forske på hvordan det går med mennesker som har vært utsatt for traumer. Vi tror at forskjellige traumer påvirker både psyken og kroppen til de som utsettes.

​Det har den senere tid vært økt fokus på personer som har gjennomgått traumer, og alle ringvirkningene det kan få for dem det gjelder og for de rundt dem. Det er nødvendig med mer forskning på dette området både i Norge og internasjonalt. Spesielt mangler det forskning på de biologiske og fysiske reaksjonene i kroppen etter traumer. Mange kan for eksempel få kroniske smerter eller andre fysiske helseplager etter psykologiske traumer og belastninger. Vår studie har derfor også fokus på de fysiske elementene ved psykiske lidelser, i tillegg til alle de psykologiske og sosiale konsekvensene.

Hva er SHOT?
Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskapsgrunnlaget for hele spekteret av traumelidelser, inkludert posttraumatisk stresslidelse. Vi ønsker å bedre kartleggingen og forståelsen av lidelser som oppstår etter kortvarige og langvarige traumer. Gjennom å undersøke psykologiske, biologiske, medisinske, genetiske og sosiale forhold, håper vi å få et bedre innblikk i fellestrekk og ulikheter hos traumeutsatte mennesker. Vi håper å komme nærmere et svar på hvorfor så mange forskjellige plager kan oppstå etter traumer.

Hva er en traumelidelse?
En traumelidelse er psykiske plager som oppstår etter at man har opplevd, vært vitne til eller blitt involvert i en skremmende eller farlig hendelse.

De fleste har hørt om posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men det finnes også flere andre traumelidelser. Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men du kan for eksempel få en traumelidelse dersom noen nær deg plutselig dør, du blir overfalt, utsatt for langvarig mobbing eller mishandling, eller er involvert i en trafikkulykke.

Hvorfor delta?

  • Vi trenger å vite mer om psykiske lidelser.
  • Hvorfor og hvordan de oppstår og hva vi kan gjøre for å forebygge.
  • Hvordan vi kan bli bedre til å behandle disse slik at plagsomme symptomer avtar og blir borte.
  • For å finne ut hva som skal til for å fungere bedre i hverdagen.

Ønsker du å delta?
Les mer her.

Sist oppdatert 28.11.2016