Forskning på behandling av hårnappingslidelse

Benjamin Hummelen er overlege og seniorforsker ved SEB. Han er prosjektleder for tre behandlingsstudier ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser, deribant et behandlingsstudie på trikotillomani.

Trikotillomani, eller hårnappingslidelse, er en relativt ukjent lidelse men forekomsten er på lik linje med mange andre psykiske lidelser. Tidligere studier har vist at ren adferdsterapi (vaneendringstrening) ikke gir godt nok resultat. Adferdsterapi kombinert med kognitiv terapi vil antageligvis gi bedre resultater. Poliklinikk for angst- og tvangslidelser ved Seksjon for personlighetspsykiatri tilbyr behandling i form av en kombinasjon av vaneendringstrening og tredje generasjons kognitiv terapi, såkalt «Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingen foregår i grupper. En studie fra USA fant at ACT-forsterket vaneendringstrening er en effektiv behandling for trikotillomani. Det er imidlertid grunn til å anta at denne behandlingen kan være enda mer effektiv når den foregår i gruppeformat.

Vår studie fant at gruppebasert ACT-forsterket vaneendringstrening er en effektiv behandling for hårnappingslidelse, sannsynligvis mer effektiv enn ren adferdsterapi og mer effektiv enn individualterapi.

Studien viser imidlertid at ikke alle pasientene får like godt utbytte.  Det er uklart hva som er årsaken. Dette vil bli undersøkt i en senere artikkel som vil fokusere på potensielle prediktorer for behandlingsutfall.

Styrken med studien er at den måler effekt av psykoterapi i vanlig klinisk praksis og med svært god metodologi, som inkluderer to typer utfallsmål (selv-utfylling og klinisk intervju), en ett-års etterundersøkelse med usedvanlig høy svarprosent (96%) og en grundig gjennomført test-retest undersøkelse. Det ble brukt avanserte statistiske metoder som antas å gi mer presise estimater enn tidligere studier.


Sist oppdatert 01.11.2017