tips oslo arena

Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

Tekst, brev
Foto: TIPS Sør-Øst

Kristine Kling, Erlend Mork og Elizabeth Barrett fra TIPS Sør-Øst fasiliterer samlingene. På samlingen i juni 2023 spilte flere deltagere inn et ønske og behov for å jobbe sammen om mer enhetlige og integrerte tjenester for denne pasientgruppen, bl.a. i form av bedre samarbeid mellom BUP og VOP. På siste samling den 26. oktober var derfor nettopp dette temaet. 

I forkant sendte TIPS Sør-Øst ut en kort spørreundersøkelse til potensielle deltagere med spørsmål om hva som er de største utfordringene i samarbeidet mellom BUP og VOP når det gjelder personer med tidlig psykose og også forslag til løsninger for et bedre samarbeid. Disse problemstillingen jobbet vi videre med i TIPS Oslo Arena. Alle de fire helseforetakene i Oslo var representert med klinikere og ledere fra både BUP og VOP.  

Hva er utfordringene i samarbeidet mellom BUP og VOP når det gjelder personer med tidlig psykose?

Det kom flere innspill om hva som er utfordringer i samarbeidet.

Brå overgang/forskjeller i tilbudene

- Flere deltagere trakk frem at det er store forskjeller i tilbudene i BUP og VOP. BUP har generelt mer ressurser, og pasientene har tettere oppfølging her sammenlignet med i VOP. Deltagere beskrev at BUP og pasientens foreldre kan ha forventninger til tett oppfølging i VOP som ikke kan innfris p.g.a. færre ressurser. Pasienter må ta større ansvar selv i VOP, men får ikke alltid til det. I BUP er pasientens foreldre mer involverte i behandlingen/oppfølgingen; i VOP er foreldre i mindre grad involvert, som kan oppleves utrygt for dem. Det er derfor viktig å styre BUP og foreldres forventninger ved overgang fra BUP til VOP.

- Deltagere beskrev også ulik praksis med tanke på diagnostisering og bruk av antipsykotika: BUP er mer restriktive, slik at diagnostisering og oppstart med antipsykotika noen ganger først skjer når pasienten har blitt overført til VOP. Det forekommer imidlertid også at en psykose-diagnose revideres/«fjernes» etter overføring til VOP. Noen deltagere ga uttrykk for at de opplever at det er mindre psykosekompetanse i BUP, og at dette er problematisk.

Når skal overføring fra BUP til VOP skje? 

- Deltagere ga uttrykk for at det er et ønske fra både BUP og VOP om fleksibilitet i tidspunkt for overføring, det vil si om overføring fra BUP til VOP skal skje når pasienten fyller 18 år, evt. før eller etter fylte 18 år. Det synes å være forskjellige faktorer som styrer når pasienter overføres fra BUP til VOP. Noen deltagere beskrev at overføring til fra BUP til VOP er uproblematisk. God kontakt mellom BUP og VOP kan bidra til dette. Når BUP har eget TIPS team, ser det ut til at overføring kan skje senere enn 18 år til TIPS team i VOP – organisering av tjenestene kan m.a.o. ha noe å si. I noen tilfeller tas pasienter under 18 år inn i VOP år ny kontakt uansett skal etableres og/eller man ser at pasienten vil trenge oppfølging i lenger tid.  Av erfaring ser man at når situasjonen er presset og det er mangel på ressurser (f.eks. spesialister og døgnplasser), går det utover fleksibilitet og gode overføringer.

Betaling

- Deltagere fremhevet betaling for konsultasjoner som et viktig tema. Behandling i BUP er gratis, mens pasienter må betale egenandel for konsultasjoner i VOP. Det er generelt en utfordring at endel pasienter med psykoselidelser er motvillige til behandling, og at de i tillegg må betale for behandlingen. Videre kan betaling være en utfordring fordi pasienten har lite penger. Deltagere beskrev ulik praksis i forskjellige sykehus og mellom seksjoner/avdelinger innad i sykehus for hvordan dette løses. På én seksjon slipper alle pasienter å betale egenandel; sykehuset betaler. På enkelte seksjoner benyttes «pasientens tilstand»-kode slik pasienten ikke betaler egenandel hvis penger er en utfordring. Noen spesialister skriver vedtak hver tredje måned for at pasienten skal slippe å betale. Én deltager formidlet inntrykk av at noen pasienter dropper ut av behandling uten å informere om at penger/manglende betalingsevne er problemet.

Hvordan kan samarbeidet mellom BUP og VOP om personer med tidlig psykose forbedres?

Det kom også konkrete innspill til hvordan samarbeidet mellom BUP og VOP kan forbedres

Flytmøter

Deltagere foreslo å samle ledere for å initiere samarbeid. Det ble også foreslått å etablere flytmøter mellom BUP og VOP, f.eks. to ganger pr semester. I flytmøte kan BUP presentere hvor mange pasienter som skal overføres innen neste periode og eventuelle utfordringer for de enkelte pasienter. Det kom også forslag om å etablere matriseteam for tidlig psykose på seksjoner der det ikke er etablert TIPS-team. Videre kunne det være hensiktsmessig å dedikere «ressurpersoner» fra relevante seksjoner/team til å delta på flytmøter. Noen deltagere mente det ikke var behov for å etablere flytmøter i sine sykehus fordi overføring fra BUP til VOP er uproblematisk. Initiativ for evt. å etablere flytmøter gjøres derfor lokalt (TIPS Sør-Øst kan evt. bistå ved behov).

Hva karakteriserer gode overganger fra BUP til VOP?

-Deltagere trakk frem at det er hensiktsmessig at BUP sender henvisning til VOP i god tid, og også at BUP og VOP har flere samarbeidsmøter før overføring. Det kan også være nyttig at pasientens fastlege inviteres til disse samarbeidsmøtene. Det ble også nevnt at det kan være klokt med en tidlig henvendelse/kontakt/dialog mellom BUP og VOP før BUP sender henvisning. Videre ble det beskrevet eksempel på fruktbart samarbeid; to seksjoner/team har etablert regelmessige, men korte møter, som har bidratt til bedre samarbeid mellom disse enhetene. Det ble trukket frem at det generelt er klokt «å bli kjent i fredstid». Deltagere foreslo også at samlokalisering av BUP og VOP kan være en fordel fordi kontakt/samarbeid blir enklere.   

Neste TIPS Oslo ARENA samling planlegges vinter/vår 2024.

Sist oppdatert 27.11.2023