seminar for helsesykepleiere og elevtjenester ved videregående skoler i oslo

Hva bør du vite om psykose for å være en god hjelper?

Psykoselidelser starter oftest mellom slutten av tenårene og begynnelsen av tyveårene. Nesten alle sekstenåringer i Norge begynner i videregående opplæring. Derfor kan helsesykepleiere og andre ansatte i elevtjenestene og helsetjenestene ved de videregående skolene være viktige første hjelpere for unge mennesker med begynnende psykoselidelser.

En gruppe kvinner som smiler
Bidro på seminar for helsesykepleiere og elevtjenestene i Oslo: Kaja Havnerås Sagenes og Ellen Sofie Hovland Austad fra TIPS Ung, Elizabeth Ann Barrett og Carmen Simonsen fra TIPS Sør-Øst.

30. mai arrangerte TIPS Sør-Øst et halvdagsseminar for helsesykepleiere og andre fra elevtjenestene ved de videregående skolene i Oslo. Over seksti personer deltok, og evalueringene så langt tyder på at mange fikk ny og oppdatert kunnskap om psykose som de kan ta med seg i det daglige arbeidet med ungdommer.

For TIPS Sør-Øst er det viktig å bidra til økt kunnskap om psykose og viktigheten av tidlig oppdagelse, også for helsepersonell og andre som jobber tett med ungdom og unge voksne.

Grunnleggende kunnskap om psykose er viktig

For å kunne være en god hjelper er det viktig med basiskunnskap og forståelse for hva psykose er, hva som forårsaker psykoser og på hvilke måter vi kan behandle psykoselidelser best mulig. Viktig kunnskap å formidle er blant ulike typer symptomer og tidlige tegn på psykose, samt å slå hull på myter om hva psykose er og ikke er. Det er kjent at stigma knyttet til alvorlige psykiske lidelser også kan bidra at man ikke søker hjelp når man trenger det. Carmen Simonsen, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst hadde ansvar for denne delen av seminaret.

På nettsiden www.psykose-bipolar.no finnes det mye informasjon om dette tema for den som ønsker å lese mer.


Følg med på endringer over tid

Men hvordan kan vi bli bedre til å forstå og identifisere en psykose eller en psykose i utvikling?  Det kan være nyttig å vite at psykoser kan oppstå akutt eller utvikle seg gradvis over tid. Ved utvikling over tid er symptomene ofte vage, de ligner ikke nødvendigvis på «psykose» , og de virker heller ikke  nødvendigvis  alvorlige. Likevel er det viktig å se etter og følge med på endringer over tid hos personen man er bekymret for, for psykose starter nettopp ofte med endringer. Dette kan være endringer i følelser og opplevelser personen har, endringer i sanseopplevelser, i hva man tenker på, eller hvordan man tenker. Endringer i atferd over tid er også viktig å notere seg. Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst formidlet kunnskap om dette i seminarets andre del.

Det er ikke nødvendigvis enkelt å oppdage en psykoselidelse, eller en psykose under utvikling. Derfor kan det være fint med noen verktøy å støtte seg til som hjelper. TIPS Sør-Øst jobber i disse dager med å ferdigstille slike verktøy og hjelpemidler for tidlig gjenkjennelse og oppdagelse av psykose. Dette vil gjøres tilgjengelig på den nye læringsportalen psykosekompetanse.no som vil bli tilgjengelig neste år.

Når skal spesialisthelsetjenesten involveres?

Det finnes lavterskeltjenester/TIPS tjenester i spesialisthelsetjenestene ved spørsmål om psykose hos unge mennesker flere steder i landet. Tilbudene variere i form og geografisk tilgjengelighet. TIPS Ung ved Oslo universitetssykehus er et slikt tilbud.

Psykolog Kaja Havnerås Sagenes og psykologspesialist Ellen Sofie Hovland Austad ved TIPS Ung, BUP Syd avsluttet dagen med å fortelle litt om hvordan de jobber og hvordan de samarbeider med andre tjenester for å bidra til tidlig oppdagelse og rask igangsetting av behandling.

De oppfordret til å ta kontakt med TIPS-team der det finnes dersom man blir usikker eller bekymret for om en ungdom kan ha symptomer på psykose. Dersom det ikke finnes TIPS-team i bydelen ungdommen sokner til, ta kontakt med lokal BUP eller DPS (ø-hjelp) og be om en drøfting. TIPS-teamet kan drøfte med helsesykepleier på telefonen, og kan også møte den aktuelle ungdommen på skolen sammen med helsesykepleier – hvis eleven har gitt samtykke til dette.

Ved en vurdering tar man stilling til om personen skal henvises til BUP eller DPS og/eller henvises med spesifikk bestilling om pasientforløp ved psykose.

Eventuelt kan man sette opp en ny vurdering om det ikke er grunnlag for å konkludere, eller det ikke foreligger samtykke. TIPS Ung understreket at man alltid kan ta kontakt på nytt dersom situasjonen ikke blir avklart.

Viktige elementer i behandlingen TIPS Ung tilbyr er blant annet allianse mellom pasient og terapeut, støtte, normalisering, psykoedukasjon og stressreduksjon. For å oppnå stressreduksjon er samarbeid med personer rundt pasienten viktig, inkludert samarbeid med lærere og skolehelsetjeneste.    ​

TIPS Sør-Øst har på siden "Kontaktinformasjon til hjelp i spesialisthelsetjenesten" ​samlet en oversikt over en del instanser man kan kontakte dersom det er behov for drøfting og vurdering av saker. 

Sist oppdatert 27.06.2023