Nytt ph.d prosjekt ved kompetansetjenesten

Digitalisering og tjenesteinnovasjon

Nytt ph.d-prosjekt utforsker hvorvidt digitale elementer kan styrke tjenestene innenfor psykisk helsevern, med et spesielt fokus på samvalg i langtidsbehandling for alvorlig psykisk lidelse.

Diagram
Illustrasjon: Gerd Altmann, pixabay

Psykolog Mari Skoge begynte nylig som stipendiat ved TIPS Sør-Øst, og vil gjennom doktorgradsprosjektet sitt jobbe med digitalisering og tjenesteinnovasjon innenfor psykisk helsevern.

Hovedveileder er Kristin Lie Romm, seksjonsleder ved TIPS Sør-Øst. Biveiledere er psykologspesialist Sofie Aminoff og samfunnsøkonom Linn Støme, begge ansatt ved TIPS Sør-Øst. Prosjektet varer frem til høsten 2026 og finansieres av Forhelse, et senter for forskningsdrevet innovasjon med mål om å øke bruken og effekten av digitale helsetjenester.

En kvinne som smiler foran en murvegg
Psykolog Mari Skoge er ny ph.d-stipendiat ved TIPS Sør-Øst

 

I prosjektet brukes begrepet samvalg om at pasienten blir involvert i beslutninger som tas om egen oppfølging, både når det gjelder innholdet i behandlingen og formatet behandlingen leveres i. Å tilføre verktøy som støtter pasienten i dette kan føre til økt personlig engasjement, etterlevelse og samhandling mellom pasienten og behandleren. Dette kan være ekstra nyttig for pasienter med psykoselidelser, der både symptombildet og kontekstuelle faktorer kan føre til utfordringer med å identifisere og uttrykke viktige behov.

Den første delen av ph.d.-prosjektet er en mulighetsstudie som undersøker hvordan klinikere og pasienter i behandling eller utredning for psykoselidelser ved Sykehuset Innlandet opplevde å teste ut appen iTandem som del av den vanlige oppfølgingen. Hensikten var at appen skulle gi en ny måte å samhandle på, som styrket pasientenes mulighet til å fokusere behandlingen i en retning som opplevdes meningsfull for dem. Deltagerne registrerte informasjon i valgte appmoduler på sin egen mobil, og klinikerne fikk tilgang til en rapport med en visuell fremstilling av dataene. Dermed fikk de mulighet til å sammen bruke appen og rapporten som en samtalestarter, et kartleggingsverktøy, et hjelpemiddel for å gjennomføre og logge terapeutiske aktiviteter, eller andre formål tilpasset pasientens behov. En artikkel planlegges å være ferdig i 2024, og vil besvare spørsmål om hvorvidt iTandem fungerte som verktøy for å styrke samarbeidet om avgjørelser i behandling, og om hva som hindret eller fremmet integreringen av denne teknologien i oppfølging for psykoselidelser.  

Den andre delen av prosjektet skal utforske bruk av videokonsultasjoner som format for behandling innenfor psykisk helsevern, på tvers av offentlig og privat helsetjeneste. Her vil det gjennomføres dybdeintervjuer med behandlere og ledere fra minst tre ulike avdelinger/selskaper. Intervjuene vil dekke de ansattes holdninger om gjennomførbarhet, svakheter og verdi knyttet til det digitale formatet, i tillegg til å hente inn deres erfaringer og meninger om hva som er aktuelle kliniske formål og pasientgrupper for digital behandling. Den planlagte artikkelen vil identifisere likheter og forskjeller i praksis og holdninger på tvers av miljøene.

Siste del av prosjektet skal utforske, simulere og teste skisserte behandlingsforløp, med ulik grad av digitalisering og samvalg i samme kliniske kontekster som resten av prosjektet. Dette vil utgjøre en tidlig metodevurdering, en tilnærming utviklet av biveileder Linn Støme og Kari Kværner, da de var del av Centre for connected care (C3). Metoden benytter seg av flere kilder til tilgjengelige data for som grunnlag for de potensielle scenariene (ekspertuttalelser, registerdata, pågående piloter etc.). Den tillater dermed at det gjøres beregninger av mulig verdi og risiko knyttet til alternativene tidlig, før det foreligger et robust empirisk grunnlag eller det investeres i en valgt løsning. Artikkelen vil presentere analysen og begrunne den løsningen som møter de uttalte behovene fra pasienter og ansatte på best mulig måte.

Sist oppdatert 30.01.2024