nytt fra psykoseforskningen

Cannabisbruk og negative symptomer over tid

Cannabisbruk blir stadig mer utbredt, og flere nasjoner og stater går i retning av enten avkriminalisering eller legalisering. Helsepersonell som jobber med mennesker med psykisk uhelse uttrykker ofte sin bekymring for denne utviklingen.

Et nærbilde av en plante
Illustrasjonsfoto: felipebmarques. Pixabay

For at politikere og beslutningstakere skal ta informerte valg, må vi fortsette å forske på effekten av cannabisbruk. 

Tidligere forskning har påvist en sammenheng mellom cannabisbruk og psykose. For mennesker som opplever en psykose, er prognosen (hvis målt i antall sykehusinnleggelser, positive psykotiske symptomer og funksjon) ofte dårligere dersom de også bruker cannabis. Dette er svært viktig informasjon å formidle, ettersom betraktelig flere mennesker med psykoselidelser bruker cannabis sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen. 

Sammenhengen mellom cannabisbruk og negative symptomer, slik som apati og redusert følelsesmessig uttrykk, har derimot vist sprikende funn i tidligere studier. Dette kunnskapsgapet er viktig å dekke, da negative symptomer er assosiert med redusert livskvalitet og dårlig funksjon, og i tillegg responderer dårlig på nåværende medikamentell behandling. Dersom det er en sammenheng, kan man tenke seg at fokus på reduksjon av cannabisbruk indirekte også kan bedre negative symptomer.
I vår nylig publiserte studie har vi undersøkt hvordan negative symptomer utvikler seg over 10 år etter en førstegangspsykose, og sett på cannabis sin rolle i denne sammenhengen. 

Det første som er verdt å understreke, er at negative symptomer generelt sett bedres over tid, både hos cannabisbrukere og ikke-brukere. Dette tyder på at behandlingen vår fungerer, og gir håp om bedring etter en førstegangspsykose. 

Henrik M. Ihler

Stipendiat Henrik Myhre Ihler. Foto: Kirsten Sjøwall

Ved å undersøke de ekspressive- (redusert følelsesmessig uttrykk og redusert verbal produksjon) og opplevelsesmessige (apati, amotivasjon og anhedoni) negative symptomene hver for seg, så ser vi at forholdet til cannabis arter seg forskjellig: Vi fant at hyppig cannabisbruk, definert som mer enn månedlig bruk, var assosiert med mer ekspressive negative symptomer rett etter førstegangspsykosen, og gjennom første året etter oppfølging. Dersom man fortsatte å bruke cannabis, vedvarte effekten gjennom 10 år - men dersom man sluttet avtok effekten over tid. Opplevelsesmessige negative symptomer derimot, viste ingen sammenheng med cannabisbruk. Dette vil nok virke overraskende på mange klinikere, men er også i tråd med nyere forskning som har sett på sammenhengen mellom motivasjonsløshet og cannabisbruk. Det er sannsynligvis også spesielt viktig for klinikere å ta inn over seg, da det kan øke forståelsen for at mennesker med psykose selv ikke opplever hva vi behandlerapparatet mener å observere. Slik sett kan man lettere anerkjenne pasientens perspektiv, og vurdere fordeler og ulemper ved å redusere bruk sammen.Sist oppdatert 23.02.2023