Forskeren forklarer: Ny kunnskap om bipolar lidelse

Bipolar lidelse og psykotiske symptomer

Psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst, Sofie Ragnhild Aminoff og kolleger, står bak en ny publikasjon der de har sett på forekomsten av psykotiske symptomer ved bipolar lidelse. Disse ser ut til å være vanligere enn tidligere antatt. Vi tok en prat med forskeren.

En silhuett av en person i en skog
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Sammen med kolleger har Sofie Aminoff nylig begått en metaanalyse om bipolar lidelse og psykose: Lifetime and point prevalence of psychotic symptoms in adults with bipolar disorders: a systematic review and meta-analysis

Et omfattende arbeid er nå publisert. Aller først; hva var det som gjorde at du ønsket å gjøre dette?

Sofie Aminoff

Sofie Ragnhild Aminoff. Foto: TIPS Sør-Øst
- Dette er en artikkel jeg mange ganger selv har ønsket at hadde eksistert, helt siden jeg begynte å forske på bipolar lidelse i 2008. Bipolar lidelse kan ha mange forskjellige uttrykk, og for å kunne organisere kunnskapen og bedre hjelpe folk, er det fint å vite omtrent hvor vanlige de forskjellige uttrykkene - som for eksempel psykotiske symptomer - er.

Ikke alle vet hva en metaanalyse er. Kan du kort fortelle hva dette går ut på?

- Artikkelen er både en systematisk oversiktsartikkel og en metaanalyse, noe som kan regnes som det høyeste kunnskapsnivået. Enkelt fortalt kan man si at systematiske oversiktsartikler samler sammen funn fra et bestemt forskningsfelt, og metaanalyser summerer resultatene.

Hva var de viktigste funnene dere identifiserte gjennom denne analysen?

- Personlig syns jeg at ett av det viktigste funnet var at det fortsatt er mye vi ikke vet nok om, som for eksempel hvor vanlig det er med psykotiske symptomer ved bipolar depresjon, og i den forlengelse hos mennesker med bipolar type II lidelse. Det bekymrer meg at forskningslitteraturen ikke adresserer bipolar depresjon med psykose i større grad, da det kan tyde på at vi som klinikere og forskere ikke klarer å fange opp slike symptomer i tilstrekkelig grad. Min mistanke er at mange selvmord begås med bakgrunn i for eksempel vrangforestillinger om skyld eller skam, og dette er noe vi må bli bedre på å snakke med våre pasienter om.

Et annet viktig funn er at psykotiske symptomer ser ut å være vanligere ved bipolar type I lidelse enn tidligere antatt. I pasientpopulasjoner finner vi at nær på ¾ av pasientene har opplevde psykotiske symptomer i løpet av livet. 

Var det noen funn du ble overrasket over?

- Jeg ble overrasket over at vi ikke fant nok studier til å anslå hvor vanlig psykotiske symptomer hos mennesker som er innlagt for bipolar type II lidelse er, eller hvor vanlig det er med depresjon med psykose ved bipolar type I i en gitt episode (såkalt punktprevalens).

Du jobber jo selv som kliniker og med tidlig oppdagelse og behandling for pasienter med bipolar lidelse. Hvilken betydning har denne studien fått for deg som kliniker?

- Personlig så har jeg blitt mer oppmerksom på å utforske hvor dypt negative tanker ved depresjon stikker, og jeg pleier bevisst å normalisere vrangforestillinger om skyld og skam når jeg har psykoedukative grupper med pasienter og pårørende. Mitt inntrykk er at mange kjenner seg igjen i slike tanker, og at de setter pris på at det tematiseres.
 
Hva er du opptatt av at andre klinikere som jobber med personer med bipolar lidelse får med seg av kunnskap fra denne studien, og hva bør de gjøre?

- Jeg skulle ønske at klinikere som arbeider med bipolar lidelse får nok opplæring til å gjøre psykosevurderinger. Det kan ha ringvirkninger for hvordan vi bør organisere oss i møtet med denne pasientgruppen, og jeg tror at vi skal være bevisste på at mange i denne gruppen trenger mer enn hva som kan tilbys ved en allmennpoliklinikk. 

Dersom du skulle forske videre på denne gruppen pasienter, hva ville du tenke at det er viktig å se på framover fra forskerperspektivet?

- Helt klart mer spisset forskning opp imot bipolar type II og psykotisk depresjon ved bipolar lidelse. 

Er det andre ting du vil nevne som ikke har blitt belyst så langt?

- Vi fant ingen studier som ser på mennesker ute i samfunnet som ikke er innom helsevesenet. Jeg mistenker at det er mørketall her, og det å utforske dette videre er også av interesse.

Sist oppdatert 28.09.2022