forskning fra kompetansetjenesten

Ny studie undersøker bedring (recovery) hos personer med psykoselidelse 10 år etter de kom i behandling

I en nylig publisert artikkel i Schizophrenia Bulletin undersøker forsker og psykologspesialist Carmen Simonsen ved TIPS Sør-Øst, stipendiat Gina Åsbø og deres medforfattere, hvor mange med en psykoselidelse (schizofreni- og bipolar spektrums lidelser) som oppnår bedring i form av fravær av symptomer og god fungering (også kalt klinisk recovery). I denne sammenhengen tar de til ordet for viktigheten av å bli enige om en konsensus definisjon av klinisk recovery for psykoselidelser.

Et par kvinner smiler
På bilde fra venstre: Gina Åsbø (stipendiat) og Carmen Simonsen (forsker og prosjektleder)

Studien har høstet oppmerksomhet, og er blant annet anbefalt som en viktig artikkel i nyhetsbrevet som sendes ut til medlemmene i American Psychiatric Association (APA).

Nesten en tredjedel av deltakerne i studien hadde oppnådd bedring, dvs. klinisk recovery basert på en standard definisjon, 10 år etter at de kom i behandling for psykose, skriver forskerne i artikkelen. Andelen i recovery var høyere blant personer som hadde blitt diagnostisert med bipolar lidelse, der 50 % oppfylte kriteriene for recovery.

– Klinikere må kommunisere dette til pasienter som får en psykosediagnose, fordi det kan bidra til økt håp om bedring og redusere pessimisme og stigma, som deretter vil kunne fremme sjansene for faktisk bedring, sier Carmen Simonsen. 

Hun er glad for at studien har blitt framhevet som viktig for klinikere.

Studien er en del av TOP-studien (Tematisk Organisert Psykoseforskning) og involverte 142 personer som for første gang hadde kommet inn i behandling for en episode med psykose. Deltakerne oppfylte DSM-IV-kriteriene for schizofreni- eller bipolar spektrums lidelser. De ble inkludert i tidsrommet 2004 – 2012 og deretter evaluert ved 1- og 10-års oppfølging.

Forskerne brukte en standard definisjon av klinisk recovery med fokus på remisjon av psykosesymptomer og adekvat funksjon. Symptomremisjon ble definert med en skåre på 3 eller mindre på PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Adekvat funksjon ble definert som fulltids yrkesfunksjon i form av arbeid, studier eller annet (for eksempel fulltids barnepass); sosial fungering (møte en venn minst en gang i uken); og selvstendig liv (bo i et hjem uten tilsyn og opprettholde dagliglivets aktiviteter). 117 friske personer med tilsvarende alder og kjønn ble også inkludert i en kontrollgruppe for å se hvor mange av dem som tilfredstilte disse strenge kriteriene for adekvat funksjon.

Av de 142 deltakerne med psykoselidelse oppfylte 31,7 % kriteriene for klinisk recovery ved 10-års oppfølging. 59,9 % oppnådde symptomremisjon i minst 12 måneder og 32,4 % oppnådde adekvat funksjon. Andelen i klinisk recovery var signifikant høyere blant personer med en bipolar spektrums lidelse (50,0 %) sammenlignet med de som hadde en schizofreni spektrums lidelse 23,9 %). Blant de friske kontrollene var det 18,8 % som ikke oppfylte standardkriteriene for adekvat funksjon, noe som tyder på at disse kriteriene er for strenge, skriver forfatterne i artikkelen.

For å tilpasse kriteriene for adekvat funksjon til befolkningen forøvrig justerte forskerne kriteriene for adekvat fungering (for eksempel deltid i stedet for heltidsarbeid/studie/annet og å ha en nær venn eller fortrolig i stedet for ukentlig kontakt). Dette førte til at andelen av deltakerne med psykoselidelse som oppnådde klinisk recovery økte til 40,8 %. Siden alle med bipolar spektrums lidelser og mange med schizofreni spektrums lidelser også plages av affektive episoder, justerte forskerne kriteriene for symptom remisjon til å inkludere remisjon fra affektive symptomer i tillegg til psykose symptomer. 

 - Økningen i andel i recovery med justerte kriterier, illustrerer hvordan antall som oppnår klinisk recovery delvis er avhengig av hvordan det er definert, sier Carmen Simonsen. - Denne kunnskapen kan gi meningsfulle samtaler med pasientene om de mange formene som bedring kan ta. 

Simonsen bemerker også at fordi de fleste av deltakerne var i symptom remisjon, bør tidlig behandling også fokusere på gjenvinning av funksjon og arbeid.


Sist oppdatert 27.04.2022