Medarbeidere i kompetansetjenesten

Kristin Romm


Kristin Lie Romm
Enhetsleder / Spesialist i psykiatri/1. amanuensis UiO/
Telefon: 22 029 427
Mobil: 970 09 863
e-post: Kristin.Lie.Romm@ous-hf.no

Kristin er spesialist i psykiatri/PhD, og leder kompetansetjenesten. Hun har etablert flere prosjekter ved TIPS SØ, både innen forskning og fagutvikling. Kristin er særlig opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe. Tjenesteutvikling og forbedring av klinisk praksis i samarbeid med brukere, er også sentrale mål som Kristin arbeider for at kompetansetjenesten skal bidra til.
 
 
Siri Sæland
Siri Tove Sæland
Administrasjonsrådgiver
Telefon: 22 029 426
Mobil: 926 22 376
e-post: siri.tove.saeland@ous-hf.no

Siri har ansvar for administrasjon og all praktisk drift av kontorets aktiviteter, ansvar for alle Questback evalueringer og er kompetansetjenestens viktige nav og ansikt utad. Hun har studert organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Administrativ erfaring som studiekoordinator ved Bårdar Akademiet AS, som prosjektleder ved Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Teaterhøgskole og som kontorsjef ved NKS-høgskolene. Har også erfaring fra sosialpedagogisk arbeid som miljøarbeider i Stiftelsen Kirkens Bymisjon og som miljøarbeider og kokk i Stiftelsen Pauline.
 
Kristine Gjermundsen
Kristine Kling
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 22 029 425
Mobil: 900 49 174
e-post: uxgjek@ous-hf.no

Kristine er Cand.philol i litteraturvitenskap og har tilleggsutdanning in PR-ledelse og kommunikasjon. Har hovedsakelig jobbet innen forskning og med formidling.
Kristine har ansvar for alt kommunikasjonsarbeid på våre plattformer og i kanalene vi bruker. Hun og er også involvert i de ulike prosjektene som drives ved kompetansetjenesten og er særlig opptatt av kunnskap om implementering, og forskningskommunikasjon. Prosjektleder for utviklingen av læringsplattformen psykosekompetanse.no


 
Tor Gunnar Værnes
Tor Gunnar Værnes
Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 029 422 
e-post: Tor.Gunnar.Vaernes@ous-hf.no

Tor Gunnar har bred klinisk erfaring med barn, ungdom og voksne. Faglige interesser er psykoseutvikling, fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på psykose, samt traumer og stress i relasjon til psykose.
 
Tor Gunnar arbeider med en PhD om psykoser og selvforstyrrelser, og er opptatt av de helt unge med begynnende psykosesymptomer, og på hvilken måtedisse best kan ivaretas av hjelpeapparatet. Han er også ansvarlig for kursene i SIPS og PANSS ved kompetansetjenesten.
 
 

Inger Stølan Hymer
Inger Stølan Hymer
Fagrådgiver familiearbeid / Spesialsykepleier (30%)
Mobiltelefon: 414 07 550
e-post: Inger.Stolan.Hymer@so-hf.no

Inger er psykiatrisk sykepleie og har videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun er godkjent gruppeleder i psykoedukativt familiearbeid ved psykose, er veileder og EE rater. Inger er ansvarlig for kompetansetjenestens satsning på implementering av familiearbeid ved psykose i helseregionen. I tillegg er hun TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold. Her er hun metodeansvarlig for behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose, og metodeansvarlig for behandlingslinje for sikkerhetspsykiatri. Hun sitter i TIPS-teamet i Østfold og har utviklet en nettverksmodell med nøkkel- og kontaktpersoner både i VOP og BUP, som gjør at man sikrer ivaretakelse av kompetanse på systemnivå. Det lokale TIPS teamet er sentral instans i dette nettverket. Dette betyr at de fleste pasienter med førstegangpsykose fanges opp og får et tilbud om snarlig utredning og behandling i sitt nærmiljø. Forskning er implementert som en del av klinisk praksis i denne modellen.
 
Beth Barrett
Beth (Elizabeth Ann) Barrett
Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 029 423
e-post: Elizabeth.Ann.Barrett@ous-hf.no

Elizabeth Ann Barrett er psykologspesialist og forsker, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har videreutdanning i kognitiv terapi. Som PhD stipendiat i TOP studien (NORMENT) forsket hun på suicidalitet ved psykoselidelser. Barrett har lang erfaring med utredning og behandling av personer med psykoselidelser i klinikk og i forskning. Hun har vært ansatt ved TIPS Sør-Øst siden 2016, og sentrale arbeidsoppgaver her er kunnskapsformidling, kursvirksomhet, fagutvikling og veiledning. Barrett er spesielt opptatt av søvnforstyrrelser ved psykoselidelser. Hun jobber aktivt for å implementere bedre søvnbehandling i psykisk helsevern for denne pasientgruppen. Barrett er også opptatt av å bedre tidlig intervensjon ved psykose i Oslo.
 
Sofie Aminoff

Sofie Ragnhild Aminoff
Psykologspesialist/ PhD
Telefon: 22 029 428
e-post: Sofie.Ragnhild.Aminoff@ous-hf.no

Sofie forsker på bipolar lidelse og er særlig opptatt av tidlig intervensjon på tvers av diagnoser, emosjoner ved bipolar lidelse og genetikk knyttet til symptomuttrykk. Er også engasjert i utvikling av elektroniske verktøy for å forbedre klinikk og forskning.
 
 
 
 
 
 
 
 

ERlend Mork
Erlend Mork
Psykologspesialist/PhD
Telefon 22 029 427
e-post: ermork@ous-hf.no

Erlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har arbeidet med forskning, fagutvikling, formidling og implementering innen klinisk suicidologi, Dialektisk atferdsterapi, emosjonsregulering og på psykosefeltet. Hans doktorgrad omhandlet suicidal og selvskadende atferd hos personer med psykoselidelser. De siste årene har han særlig arbeidet med tjenestene til personer med førstegangspsykose og deres nærmeste. Hvordan kan helsetjenesten styrke samarbeidet med, og tilbudet til, nærstående til personer med psykose, bipolar lidelse og ROP-lidelser?


Sindre Kruse
Sindre Hembre Kruse
Prosjektmedarbeider/ medforsker / koordinator
e-post: sikrus@ous-hf.no
 
Sindre Hembre Kruse er ansatt som prosjektkoordinator i prosjektet Åpen og varsom om psykose- og bipolar lidelse: Bruker til bruker som er finansiert av Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse. I tillegg er Sindre fra før av tilknyttet som medforsker i forskningsprosjektet Recovery, wellbeing og stigma og som prosjektmedarbeider i innovasjonsprosjektet psykosekompetanse.no
 
 
 
 
 
 
Mari Skoge
Mari Skoge
Prosjektmedarbeider/ Psykolog
Mobil: 936 24 119
e-post: mskog2@ous-hf.no

Mari er psykolog og er PhD stipendiat der hun i sitt doktorgradsarbeid jobber med iTandem-prosjektet, et innovasjonsprosjekt der det utvikles en digital behandlingsstøtte. 
 
Mari har stor interesse for hvordan vi kan benytte teknologi på best mulig måte på feltet vårt, spesielt for å kunne tilpasse behandling til den enkelte pasient. Hun jobber også klinisk ved siden av prosjektet. ​ 

En mann i dress

Kari J. Kværner 
Professor II, spesialist i øre-nese-halssykdommer
Overlege og seniorforsker
Oslo universitetssykehus | Forskningssenter for digitale helsetjenester | Handelshøyskolen BI
Mobil: 41 67 09 01
e-post: UXKAKV@ous-hf.no

Kari er spesialist i øre-nese-halssykdommer. I tillegg til å jobbe ved OUS er hun professor i helseinnovasjon på BI. Hun brenner for at vi skal forstå hvordan vi kan lede oss selv og andre på en god måte – og utvikle fremtidens helsetjenester tilpasset dine og mine behov.

Kari har jobbet med tjenesteutvikling i mange år og kan mye om innovasjon og hva som skal til for å ta bedre beslutninger.

 

 

 

 

 

En person i svart dress

Linn Nathalie Støme, PhD
Postdoc, spesialrådgiver
Centre for Connected Care, Oslo universitetssykehus
Mobil: 948 808 25
e-post: linast@ous-hf.no

Linn er samfunnsøkonom og har gjennom sitt PhD arbeid i Senter for fremtidig helse forsket på tidlig evaluering av ehelse, og vært med å utvikle rammeverket Step Up.

Hun leder en arbeidspakke om tidlig metodevurdering i sfiet Forhelse. Linn er interessert i å se på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser.

Sist oppdatert 24.06.2024