ECT-register

Akuttpsykiatrisk avdeling har opprettet et ECT-register for å følge med på hvordan pasientene opplever behandlingen.

En grusvei med trær på hver side av den

​Elektrokonvulsiv behandlig (ECT) er effektiv behandling for flere alvorlige psykiske lidelser. Hovedindikasjon for behandlingen er alvorlig depresjon med eller uten psykosesymptomer.

Les mer i vår Informasjonsfolder om ECT.pdf.

I 2018 opprettet Akuttpsykiatrisk avdeling et elektronisk kvalitets- og forskningsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT).
ECT er effektiv behandling for flere alvorlige psykiske lidelser. Hovedindikasjon for behandlingen er alvorlig depresjon med eller uten psykosesymptomer.
I Oslo universitetssykehus gjøres ECT ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål og ved Vardåsen alderspsykiatriske seksjon.

Vi kartlegger alle ECT-pasienter med tekniske og kliniske data for å få oversikt over effekt av behandlingen, bivirkninger og egenopplevelse av å motta behandlingen. Registreringene er i dag del av den daglige driften. Slik ønsker vi å kvalitetssikre ECT-behandlingen som gis i avdelingen og skape grunnlag for forskning og samarbeide med andre sykehus som gir ECT. Vi har etablert en robust registerløsning som gir oss gode muligheter for analyse av dataene. Ved planlagte studier vil vi måtte søke Regional Etisk Komite (REK), og informasjon om dette vil bli lagt ut her på internettsiden vår.

Vi fikk i 2020 tillatelse fra Personvernombudet ved Ous til å gjennomføre et lite kvalitetsprosjekt for validering av et spørreskjema brukt i registeret. Spørreskjemaet skal kartlegge subjektiv kognitiv funksjon. 

Vi mottok i 2022 frie forskningsmidler fra klinikken til analyse og bearbeiding av data samt start på publikasjon knyttet til registeret.

Ved spørsmål om registeret, kontakt ekspedisjonen på telefon:  22 11 84 20.

Sist oppdatert 09.05.2023