Ekspertsykehuset

Er opioidbehandling under svangerskapet skadelig for barnet?

Hvert år blir det født mellom 30 og 60 barn i Norge av mødre som bruker opioidene metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Hvilke konsekvenser får dette for barna? Ved Seksjon for rusmiddelforskning benytter vi en dyremodell for å undersøke om det er en direkte sammenheng mellom metadon- eller buprenorfineksponering i fosterlivet og atferdsproblemer senere i livet.

En kvinne som sitter på en seng
Illustrasjon fra Shutterstock.

​​Tekst: Henriette Nyberg, stipendiat, og Jannike Mørch Andersen, seniorforsker, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock og OUS.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tverrfaglig behandlingsprogram for pasienter som er avhengige av heroin. 

I denne behandlingen erstattes heroin med legemidlene metadon eller buprenorfin som brytes langsomt ned i kroppen. 

Den langsomme nedbrytingen gjør det mulig å opprettholde en jevn opioidkonsentrasjon når legemidlene gis én gang i døgnet, samtidig som man unngår en kraftig ruseffekt. 

Bilde av Henriette Nyberg

Henriette Nyberg.


Målet med LAR er at pasienten skal oppnå best mulig helse og livskvalitet, samt redusere risikoen for overdosedødsfall og skader som følge av opioidbruk. I Norge - og mange andre land - anbefaler helsemyndighetene at LAR-behandling også benyttes i svangerskapet.

Store kunnskapshull​

Det foreligger god dokumentasjon på at eksponering for LAR-medikamenter i fosterlivet gir akutte effekter som lavere fødselsvekt og mindre hodeomkrets, og 50-90 % av eksponerte barn fødes med neonatalt abstinenssyndrom. 

De langvarige effektene derimot, vet vi dessverre lite om. Studiene som finnes viser til dels motstridende resultater og det er kun noen få utfallsmål som er studert. 

I humane studier er det vanskelig å konkludere om en effekt skyldes legemiddelbruk i svangerskapet, eller andre forhold knyttet til barnets oppvekstmiljø, som for eksempel svekket foreldreomsorg eller foreldrenes livssituasjon og helse.

Eksperimentelle studier i forsøksdyr​​

Vår forskningsgruppe har i en tidligere studie vist at rotter eksponert for metadon eller buprenorfin gjennom hele fosterlivet har svekket læringsevne og hukommelse i voksen alder. Redusert læring og hukommelse er også sett i studier av barn født av mødre i LAR-behandling. I et pågående PhD-prosjekt LAR og graviditet – har behandlingen negative konsekvenser for barna? - Oslo universitetssykehus undersøker vi om den samme eksponeringen påvirker sosial lek og fører til angstlignende atferd i unge dyr. Vi undersøker også om redusert morsomsorg tidlig i livet påvirker utfallene, og om eksponeringen fører til genetiske endringer i hjernen. Legemiddeldosene vi bruker er tidligere vist å gi blodkonsentrasjoner tilsvarende det som er rapportert hos LAR-pasienter.

Endret sosial atferd​​​​

Våre foreløpige result​​​ater viser at unge rotter som har blitt eksponert for LAR-me​​​​dikamenter i fosterlivet deltar mindre i sosial lek med jevnaldrende, sammenlignet med ikke-eksponerte rotter. Vi vet at sosialt samspill tidlig i livet er viktig for sosial og kognitiv utvikling i både mennesker og dyr. Våre funn gir derfor økt bekymring for at LAR-behandling i svangerskapet kan gi langvarige negative konsekvenser for barnet og understreker viktigheten av at barn født av mødre i LAR følges opp tett under oppveksten.

Lenker og referanser:

  1. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - helsenorge.no
  2. Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - Helsedirektoratet
  3. Prenatal exposure to methadone or buprenorphine impairs cognitive performance in young adult rats - ScienceDirect
  4. High Accumulation of Methadone Compared with Buprenorphine in Fetal Rat Brain after Maternal Exposure | Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (aspetjournals.org)


​​

Sist oppdatert 05.01.2023