Rettstoksikologi

Analyse av plantetoksiner og sopptoksiner

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus tilbyr analyse av et stort utvalg plantetoksiner og sopptoksiner i blod. Vi har også opprettet en nasjonal Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Dette kan du lese mer om under punkt 1 og 2 nedenfor.

To bilder hvor det ene viser planter bak et gjerde, og det andre ulike blomster tørket på et papir.

Foto: Marianne Hagesæther og Åse Marit Øiestad, RMF, Oslo universitetssykehus

Foto: Marianne Hagesæther og Åse Marit Øiestad, RMF, Oslo universitetssykehus

1. Analyse av plante- og sopptoksiner

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har siden 2020 utviklet en avansert screeningmetode for analyse av plante- og sopptoksiner (plante- og soppgifter) i blod. Analysemetoden er under stadig utvikling, og omfatter per i dag ca 130 plante- og sopptoksiner og markørsubstanser. For mange av stoffene kan vi også gjøre spesifikk bekreftelsesanalyse mot referansestoff, og konsentrasjonsbestemmelse. Analysene kan utføres i blod eller urin, men også i andre prøvemedier etter avtale. Analysene utføres med UHPLC-QTOF/MS (væske-kromatografi kvadrupol time-of-flight/massespektrometri) og LC-MS-MS. Svarbrev med analyseresultater tar vanligvis noen uker.​

Ved mistenkt forgiftning, eksempelvis ved sykehusinnleggelser, obduksjoner, eller i strafferettslig sammenheng, kan helsepersonell eller politi sende oss prøver med vedlagt følgebrev eller egnet utfylt rekvisisjon. Husk å sende blodprøver tatt tidligst mulig i forgiftningsforløpet, for å optimalisere muligheten for påvisning av toksiner eller omdanningsstoff. Skriv hva dere ønsker analysert, kort om klinisk bilde, og kontaktinfo til rekvirent.

Prøvene sendes hit

Oslo universitetssykehus HF
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Kontaktinformasjon

Avdeling for rettsmedisinske fag, Postboks 495 Sentrum, 0105 Oslo 
Besøk og prøvelevering: Lovisenberggt. 6 
Sentralbord: 23 01 30 00 
Epost: rettstoks@ous-hf.no 

Kostnader

For inneliggende pasienter vil vi foreløpig ikke fakturere disse analysene, da vi ønsker tilsendt slike prøver som ledd i validering av vår analysemetode. For spesielt omfattende analyser vil fakturering gjøres etter medgått tid, men vi vil da avklare pris på forhånd med rekvirent.

Eksempler på planter (toksiner) som inngår i metoden:

 • selsnepe (cicutoksin) (Norges giftigste plante)
 • giftkjeks (varianter av koniin og conicein)
 • gullregn (cytisin, også testet ut som røykeavvenningsmiddel)
 • barlind (taksin B/isotaksin B)
 • tidløs og Gloriosa superba (kolkisin)
 • revebjelle (digoksin-/digitoksin-varianter)
 • liljekonvall (konvallatoksin-varianter)
 • tysbast
 • hjelmplanter som f.eks tyrihjelm, oktoberhjelm, prakthjelm (akonitinvarianter)
 • ridderspore
 • rhododendron
 • piggeple og bulmeurt (atropin, hyoscyamin, skopolamin)
 • slyngsøtvier (solanin)
 • sopp: psilocin/psilocybin
 • sopp (metodeutvikling pågår):
  • spiss giftslørsopp (orellanin)
  • grønn og hvit fluesopp (amanitin-varianter og phalloidin)
  • rød og brun fluesopp (ibotensyre, muskarin, muskimol)
  • Trevlesopp
  • (Gullbittersopp og sandmorkel)
 • DMT

2. Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner

Avdeling for rettsmedisinske fag opprettet i 2020 en Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Gruppen er tverrfaglig og nasjonalt sammensatt, og samarbeider med mange kunnskapsenheter innen fagfeltet. Gruppens formål er å forbedre analysetilbud, diagnostikk, kunnskap, og nasjonalt samarbeid om plante- og soppforgiftninger i Norge. Kompetansegruppen består av kliniske farmakologer, toksikologer, anestesiolog, kjemikere, og veterinær, som jobber ved Avdeling for rettsmedisinske fag (OUS), Giftinformasjonen (Folkehelseinstituttet), Akuttmedisinsk avdeling (OUS) og St. Olavs hospital. Gruppen samarbeider tett med botanikere og andre faggrupper (assosierte medlemmer) ved Mattilsynet, Naturhistorisk museum, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Veterinærhøgskolen og Norsk botanisk forening.

Per mai 2023 har Kompetansegruppen bistått RMF ved

 • utarbeidelse av Database over plante- og soppgifter, med fokus på de mest relevante giftige arter for mennesker
 • utvikling av Analysemetode for plante- og sopptoksiner, herunder med innsamling av giftige planter og sopp
 • etablering av nasjonalt kontaktnett med relevante kunnskapsenheter
 • spredning av kunnskap om plante- og sopptoksiner, ved publisering og presentasjon av analysemetoden og kompetansegruppen i ulike fora og nasjonale medier (se referanseliste under)

Bakgrunnen for opprettelsen av analysemetode og kompetansegruppe var et tidligere mistenkt forgiftningsdødsfall, der omfattende toksikologiske analyser ved RMF ikke påviste noe forgiftningsagens i prøver fra avdøde. Omstendigheter og raskt forløp gjorde at rettsmedisiner mistenkte forgiftning. Etter omfattende supplerende analyser med avansert metodikk, ble det ved RMF tilslutt påvist et toksin fra barlind. For å gjøre slike utredninger av uvanlige forgiftninger mindre ressurskrevende for ettertiden, både for vårt laboratorium og vår fortolknings-/sakkyndigvirksomhet, og for rettspatologer og samfunn, besluttet RMF å utvikle en screeningmetode for plante- og sopptoksiner. Vi har også en avansert analysemetode for nye syntetiske rusmidler (NPS).

Analyse av nye syntetiske rusmidler (NPS) - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Forskning

Aktuelle forskningsprosjekter om plante- og sopptoksiner, ved Avdeling for rettsmedisinske fag, finner du her:

Referanser

Sist oppdatert 07.08.2023