Nye retningslinjer for HPV-testing i Livmorhalsprogrammet

I 2023 innføres det nye nasjonale retningslinjer for HPV primærscreening. Målet er å tilby kvinner i aldersgruppen 25-33 år HPV-screening på lik linje med aldersgruppen 34-69 år.

Publisert 23.01.2023
HPV.jpg

Prøvetakingsutstyr HPV. Foto: OUS

​​​
Forekomst av livmorhalskreft spesielt blant yngre kvinner de siste årene har vært økende. Det kan forklares med dårlig oppmøte over tid og kraftig økning av HPV-smitte i samfunnet. I tråd med WHOs globale initiativ for å eliminere livmorhalskreft som et folkehelseproblem innføres nå HPV-screening til kvinner yngre enn 34 år som en del av satsingen.

De nasjonale retningslinjene for HPV primærscreening som trer i kraft i 2023 kan kort oppsummeres slik: 

  • Fra 01.01.23 får kvinner i aldersgruppen 30-69 år HPV test som primærscreening og cytologi dersom HPV testen blir positiv. 
  • Innen 01.07.23 får hele screeningpopulasjonen (25-69 år) HPV test som primærscreening og cytologi dersom HPV testen blir positiv. 
  • Kvinner under 25 år er ikke inkludert i Livmorhalsprogrammet. Mottar laboratoriet livmorhalsprøver fra disse, får de kun cytologi (dersom de ikke er konisert for dysplasi). I denne aldergruppen er det høy forekomst av forbigående HPV infeksjoner. For å unngå unødvendige utredninger og overbehandling, får de ikke HPV test som screeningmetode. Påvises høygradig cytologi eller persisterende lavgradig cytologi skal kvinnen henvises til gynekolog for kolposkopi og biopsi. 

 Svartider og sensitivitet på prøver i Livmorhalsprogrammet 

  • ​Forventet svartid på HPV test vil være 3-5 dager, og 3-4 uker hvis det i tillegg skal utføres cytologi. 

  • HPV test har høyere sensitivitet enn cytologi som screeningsmetode, derfor utvides screeningintervallet fra å være hvert 3.år med cytologi til å være hvert 5. år med HPV test, forutsatt normal prøve/negativ HPV test. 
  • Ingen test er 100% sikker; også HPV test kan gi falsk negativ prøvesvar dersom det foreligger en av de sjeldne høyrisiko HPV typer som HPV testen ikke detekterer. Det er derfor viktig å påpeke at dersom en kvinne har symptomer som vedvarende uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, vedvarende smerter i underlivet eller unormal utflod skal hun kontakte lege og ta en ny livmorhalsprøve. Da får hun både cytologi og HPV test. 
  • Oslo Universitetssykehus har etablerte rutiner for regranskning av tidligere benign cytologi dersom det senere blir påvist behandlingstrengende høygradige dysplasier eller karsinom ved histologisk undersøkelse, men det er ikke kapasitet til regransking av alle tidligere benign cytologi kun basert på engstelse hos unge kvinner i kjølvannet av medieoppslagene etter TV2 dokumentaren «Norge bak fasaden». 

Prøvetakningsprosedyrer og prøvetakingsutstyr for livmorhalsprøver. 

Prosedyrene skal alltid være harmonisert med utførende laboratoriums metoder. 

Ved eventuell endring i prosedyrene vil Legekontorer/ Helstasjoner bli direkte kontaktet av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus


Nye algoritmer for oppfølgning etter konisering 
Fra 01.01.23 er det tre nye retningslinjer for oppfølgning etter konisering; 

Kap 7.4 i Nasjonalt Handlingsprogram for gynekologisk kreft 

(Oppfølging og kontroller - Helsedirektoratet): ​

  • Algoritme for oppfølging etter konisering for CIN2 - 3 eller diagnostisk kon pga høygradig cytologi 
  • Algoritme for oppfølgning etter konisering for AIS med frie render 
  • Algoritme for oppfølgning etter konisering for AIS med ufrie render 


Les også blogginnlegget «Sjekk deg - livmorhalsprøve kan redde liv" på Ekspertsykehusets hjemmeside.​

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på mail kundesupportlims@ous-hf.no​