Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi

Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (NRMM) har ansvar for identifikasjon og resistensbestemmelse av invasive soppisolat, med særskilt ansvar for oppfølging og overvåkning av invasive Candida infeksjoner. NRMM er en del av Helse Sør Øst sitt regionale nettverk "Invasive fungal infections: epidemiology, resistance mechanisms and host-pathogen interactions".

Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Sopplaboratoriet, Bakteriologisk enhet, Rikshospitalet,         tlf: 23 07 31 15
Bakteriologisk enhet, Rikshospitalet, prøvemottak,                 tlf: 22 07 11 25
Enhet for Virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet, tlf: 23 07 10 99

Kontaktpersoner 

 • Leder: Cecilie Torp Andersen,
  e-post: ceanders@ous-hf.no, tlf: 23 07 11 51

 • Fagansvarlig bioingeniør: Aina Myhre,
  e-post: ainmyhre@ous-hf.no  , tlf: 23 07 31 15

 • Forskningsansvarlig: Førsteamanuensis Jørgen Vildershøj Bjørnholt,
  epost: joerbj@ous-hf.no, Tlf: 23 07 11 67

Våre hovedoppgaver er

 • Bistå primærlaboratorier med identifikasjon og resistensbestemmelse av alle Candidaisolat fra blodkultur, og å forvalte nasjonal stammebank for invasive Candidaisolat.
 • Nasjonal overvåkning av Candidaresistens
 • Bistå primærlaboratorier med identifikasjon og resistensbestemmelse av andre kliniske soppisolat.
 • Soppserologi og antigenpåvisning
 • Utvikling og utprøvning av analyser for diagnostikk, og oppfølging av soppinfeksjoner i samarbeid med utviklingsseksjonen.
 • Forskning 

Arbeidet utføres i samarbeid med bakteriologisk seksjon og enhet for virologi og infeksjonsimmunologi. Dessuten har vi samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi-enheten på Rikshospitalet som utfører serumkonsentrasjonsmålinger av antimykotika.

Oversikt over aktuelle analyser, utførende enhet og lenker til aktuelle rekvisisjoner

Referanseundersøkelser for andre laboratorier

Isolat til identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse rekvireres av primærlaboratoriene. Rekvisisjon for Identifikasjon og resistensbestemmelse av soppisolater.

Primær påvisning av sopp i prøvematerialet og soppdyrkning

Prøvene sendes til bakteriologisk enhet, Rikshospitalet. Dermatofyttundersøkelser og langtidsdyrkning skjer i samarbeid med sopplaboratoriet. Telefonhenvendelser vedrørende referanseisolat og dermatofyttundersøkelser samt serologi (unntatt galaktomannan) rettes til sopplaboratoriet. Telefonhenvendelser vedrørende andre soppanalyser kan rettes til bakteriologisk enhet.

Aktuelle analyser finner du i brukerhåndboken Medisinsk mikrobiologi.

  • Påvisning av sopp-DNA direkte i prøvematerialet (ITS2/D1D2 DNA-påvisning og sekvensering)
  • Aspergillus PCR
  • Mucorales PCR
  • Pneumocystis PCR og IF mikroskopi
  • Dermatofytt PCR
  • Dermatofyttdyrkning
  • Soppmikroskopi (Calcofluor white)
  • Vanlig soppdyrkning (gjærsopp, muggsopp eller langtidsdyrkning)
  • Påvisning av resistensgener hos sopp

Undersøkelsene rekvireres på rekvisisjonen til Avdeling for mikrobiologi, Bakteriologisk enhet Rikshospitalet, og prøvene sendes dit.

Soppserologi og antigenpåvisning

Undersøkelsene rekvireres på rekvisisjonen til enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet (VIM),  og prøvene sendes dit. Med unntak av galaktomannan utføres analysene på sopplaboratoriet og alle telefonhenvendelser om prøvesvar til disse analysene rettas dit.

Aktuelle analyser finner du i brukerhåndboken Medisinsk mikrobiologi.

  • Galaktomannan (Aspergillusantigen)
  • Kryptokokkantigen
  • Antistoff mot dimorf sopp
  • Beta-glukan 

Fra 1.2.21 erstatter Aspergillus IgG aspergillus presipiterende antistoff ved utredning av kronisk og subakutt invasiv aspergillose. Analysen utføres alt ved Seksjon for medisinsk immunologi Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin på Ullevål. Prøver som mottas på referanselaboratoriet videresendes dit. Se også brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi. Aspergillus IgG og fugleantigen rekvireres på rekvisisjonen Autoantistoffer og allergi - Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål.

Serumkonsentrasjonsmålinger av antimykotika

Seksjon for klinisk farmakologi enhet Rikshospitalet utfører serumkonsentrasjonsmålinger av antimykotika (vorikonazol, posakonazol og itrakonazol).  Se også brukerhåndboken Klinisk farmakologi.
Kontakttelefon laboratoriet: 23 07 10 14

Årsrapporter

​Se labfag.no for årsrapporter

Sist oppdatert 16.05.2023