Om Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Hovedoppgaven til MBK er å yte medisinsk biokjemisk spesialistservice for å oppfylle behovene til pasientene og det kliniske personalet som har ansvar for pasientbehandlingen. I tillegg skal avdelingen drive forskning og undervisning innen eget fagområde samt veiledning av rekvirentene.

Avdelingens kjernevirksomhet er blodprøvetaking, prøvebehandling, analysering, tolkning og rapportering av analyseresultater samt rådgivning av rekvirentene. Det utføres ca. 11 mill. analyser per år. De fleste analysene som analyseres i stort omfang er akkreditert. MBK har oppgaver relatert til pasientnær analysering (PNA) og har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre all pasientnær analysering ved OUS. MBK er bemannet døgnet rundt av bioingeniører med aktiv vakt.

I tillegg yter avdelingen helsetjenester innen mikrobiologi i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi (MIK), transfusjonstjenester og utlevering av blodprodukter i samarbeid med Blodbanken i Oslo, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM), samt farmakologisk analyse i samarbeid med Avdeling for farmakologi (FAR).

Servicen er rettet mot inneliggende og polikliniske pasienter ved OUS, pasienter ved andre helseinstitusjoner i og utenfor Oslo, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten utenfor institusjon. MBK har etter avtale medisinsk faglig tilsyn på laboratorier ved andre sykehus i Helse Sør-Øst (HSØ).

MBK omfatter virksomhet på lokalisasjonene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner med tilhørende enheter. Seksjon for medfødte metabolske sykdommer og seksjon for hemostase og trombose ligger ved Rikshospitalet. Hormonlaboratoriet ligger på Aker. Vi har også spesiell kompetanse innen tumormarkører, ernæringsanalyser og analyser for utredning av hemoglobinsykdommer.

MBK har en egen seksjon for forskning med omfattende forskningsaktivitet; dels egen initiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/Universitetet i Oslo (UiO). Etter avtale utfører MBK prøvetaking og analysearbeid som inngår i forskningsprosjekter som utføres i samarbeid med andre avdelinger, institutter ved UiO, eller eksterne forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. MBK utfører også oppdragsforskning.

MBKs leger og andre personer med egnet kompetanse underviser både medisinske studenter og studenter ved Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo.

MBK har ca. 410 årsverk. Vel 2/3 av de ansatte er bioingeniører. Den nest største personellgruppen er leger og annet akademisk personell. Andre personellkategorier er bl.a. helsesekretærer, sivilingeniører og ingeniører. Noen overleger ved MBK har bistilling som professor ved Medisinsk fakultet, UiO.

Prøvetaking og undersøkelse av prøver utføres etter rekvisisjon fra personell med rett til å rekvirere. Ved all rekvirering av laboratorieprøver må rekvisisjonen fylles ut tydelig med relevante opplysninger om rekvirent, pasient og prøve. Det kan være mulighet for etterrekvirering av analyser innen en viss tidsramme.  
Viktig informasjon om praktiske forhold vises på laboratorienes rekvisisjoner og i Brukerhåndboken for medisinsk biokjemi.

En utfylt rekvisisjon er å betrakte som en avtale (kontrakt) mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyser. Laboratoriet utfører de analysene som er krysset ut av rekvirenten. Relevante kliniske opplysninger gir bedre grunnlag for analysekommentar. Se prosedyre for rekvirering av prøver for mer informasjon.
Prøve og rekvisisjon sendes sammen til laboratoriet. 

Rekvisisjoner ​til medisinsk bio​​kjemi finner du i Brukerhåndboken

Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig eller elektronisk. Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Rapportering og frigivelse av prøvesvar:

Undersøk i Brukerhåndbøkene hvordan prøven bør tas (type prøvemateriale, tidspunkt, holdbarhet mm). Pasienten bør ha vært i ro i ca. 10-15 minutter før blodprøvetaking.

Se følgende prosedyrer for mer informasjon:
Pasientidentifikasjon
Merking av pasientprøver
Blodprøvetaking - forberedelse
Venøs blodprøvetaking
Kapillær blodprøvetaking
Blodkultur - generell prosedyre

Det drives med omfattende forskningsaktivitet innenfor medisinsk biokjemi i OUS. Forskningen er dels egeninitiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/ Universitetet i Oslo. Seksjonen har for tiden 7 forskningsgrupper. Se dokumentet Forskning, utvikling og innovasjon i MBK for utfyllende informasjon, eller les mer på forskningsgruppenes egn​e nettsider.

Resultater fra utvalgte blodprøver kan etter godkjenning fra regional etisk komite og med tilråding fra personvernombudet i OUS anvendes i forskningsprosjekter som har som hensikt å forbedre diagnostikken. All lagring av data foregår kun i godkjente former og er enten avidentifisert eller anonymisert. For tiden pågår følgende prosjekter​​:

  • Nytteverdien av å følge opp flagg for umodne blodceller på hematologi-instrumenter. Dette inkluderer et utvalg av pasienter over 18 år som har fått målt hvite blodceller med differensialtelling i perioden fra juni 2020 til desember 2020.

  • ​​Sepsisbiomarkører for forbedring og personalisering av behandling. Et prosjekt det vi studerer resultater fra blodprøver tatt fra pasienter med mistenkt eller etablert sepsis (blodforgiftning) sammenholdt med systematisk innsamlet informasjon fra et kvalitetsregister for sepsis. Dette inkluderer pasienter over 18 år innlagt i akuttmottaket på Ullevål med mistanke om sepsis fra og med 1. mai 2017.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer om du kan være inkludert i en av studiene. Kontaktperson: Erik Koldberg​ Amundsen telefon, 22 11 93 61. ​​​​​​

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjonene på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 103 i henhold til kravene i NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.
Som det første laboratoriet i Norge fikk avdelingen 24. januar 2016 utvidet akkrediteringsomfanget til å gjelde akkreditering av pasientnær analysering (PNA) etter NS-EN ISO 22870 ”Pasientnære undersøkelser (Point-of-care-testing, POCT) – Krav til kvalitet og kompetanse”. 
Dette innebærer at laboratoriets tjenester og produkter oppfyller definerte krav til kvalitet og har et system for å overvåke og dokumentere at kravene tilfredsstilles.
Omfanget av akkrediteringen fremkommer i akkrediteringsdokumentet for Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus - TEST 103.​ Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Analyseoversikt for Avdeling for medisinsk biokjemi.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099​ (felles med Norges laboratorium for dopinganalyse).

Se Hormonlaboratoriets nettsider for mer informasjon​

Avdelingsledelsen består av:

Avdelingsleder for medisinsk biokjemi, Olav Klingenberg (23 07 10 94)

Seksjonsleder for Drift-Aker, Tonje Versvik Strand (22 89 47 60)

Seksjonsleder for Drift-Radiumhospitalet, Kirsti Vangsnes (22 93 47 97)

Seksjonsleder for Drift-Rikshospitalet, Johanne Holstad (23 07 45 35)

Seksjonsleder for Drift-Ullevål, Siri B-W Aagenæs (22 11 76 95)

Seksjonsleder for Hormonlaboratoriet, Venke Skeid (22 89 46 69)

Seksjonsleder for hemostase og trombose, Carola Henriksson (23 07 41 3422 11 83 56)

Seksjonsleder for medfødte metabolske sykdommer, Kjersti Bjerva (23 07 10 59)

Seksjonsleder for fellesfunksjoner, Anne Ytreeide Stabell  (23 07 10 68)

Seksjonsleder for forskning, Reidun Øvstebø (22 11 94 91)

Seksjonsleder for medisinskfaglig, Karin Toska (23 02 74 15)

Organisasjonskart til avdelingen

Vil du vite mer om faget medisinsk biokjemi?

Foto: OUS

Lurer du på hvordan hverdagen til en ansatt hos oss ser ut? Eller vil du vite mer om faget og hva det betyr for pasientbehandling? Følg oss på Instagram for å lære mer og bli kjent med avdelingen fra innsiden!

Du finner oss under @MBKiOUS, eller du kan trykke på denne lenken.

 

Sist oppdatert 29.01.2024