Om Regionalt legemiddelinformasjons-senter Sør-Øst (RELIS)

Helsepersonell kan bruke RELIS til å:

 • Få svar på spørsmål om legemidler
 • Søke etter tidligere svar i databasen på hjemmesiden vår
 • Melde en mistenkt bivirkning
 • Lese legemiddelrelatert informasjon
 • Melde seg på vårt elektroniske nyhetsbrev
 • Få undervisning og forelesninger

 
Det er flest leger som bruker tjenesten, men annet helsepersonell som f.eks. farmasøyter, sykepleiere og tannleger er også i målgruppen.

For mer informasjon, se www.relis.no

Er du ikke helsepersonell:

RELIS har egne tjenester for privatpersoner som har spørsmål om medisiner. Disse tjenestene er gratis å bruke. Les mer her:
TryggMammamedisin – Telefon- og netthjelp for gravide og ammende som ønsker råd i legemiddelspørsmål


Seksjonsleder Ruben Fossli
E-post: rukfos@ous-hf.no

RELIS Årsrapport 2023

I 2023 har RELIS sentrene i Norge:

 • besvart om lag 2700 legemiddelspørsmål fra helsepersonell, en økning på 6 % fra 2022. De fleste spørsmålene var som vanlig pasientspesifikke, og leger utgjør den største brukergruppen, etterfulgt av farmasøyter.
 • Initiert og kontinuert flere tiltak for å gjøre helsepersonell flinkere til å melde fra om mistenkte legemiddelbivirkninger. Økningen vi ser i antall meldinger på 26 % fra 2022 tyder på at tiltakene har hatt effekt. De aller fleste meldingene ble mottatt elektronisk via meldeportalen melde.no.
 • besvart i overkant av 4500 spørsmål om legemiddelbruk under graviditet og amming via publikumstjenesten Trygg Mammamedisin, en økning på 27 % fra året før.
 • videreført KUPP-kampanjen Riktigere bruk av legemidler mot migrene, og i løpet av 2023 mottok 543 fastleger KUPP-besøk.
 • arrangert 5 kursdager og holdt 128 undervisningstimer.
 • publisert om lag 50 artikler i internasjonale- eller nasjonale tidsskrift eller på vår egen hjemmeside.

RELIS årsrapport 2023

Sist oppdatert 05.04.2024