Om Avdeling for farmakologi

 

​I Avdeling for farmakologi arbeider vi hver dag for å leve opp til vår visjon: «Farmakologisk kompetanse til det beste for pasien​ten og samfunnet».

Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter, og riktig bruk og god tilgjengelighet av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasient-sikkerhet. Misbruk av rus- og dopingmidler er et økende samfunnsproblem som krever at mange aktører spiller på lag. Hovedoppgaven til Avdeling for farmakologi er å understøtte optimal legemiddelbehandling og å bidra i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler.

Medarbeiderne i Avdeling for farmakologi, som totalt utgjør ca. 120 årsverk, har til sammen en omfattende bredde- og spisskompetanse, og legger ned en stor innsats for at de tjenester og oppgaver vi utfører er av god kvalitet og tuftet på oppdatert kunnskap. Vår ambisjon er kvalitet i alle ledd, både når det gjelder laboratorievirksomhet, forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og formidling.

Avdeling for farmakologi ble opprettet i 2010, som ledd i sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Med opprettelsen ble farmakologisk kompetanse og virksomhet fra de tidligere Oslo-sykehusene og fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo samlet i èn avdeling for derigjennom å oppnå økt faglig interaksjon, økt service og bedre ressursutnyttelse. I løpet av disse årene har vi arbeidet målbevisst for å innfri målene, og har i stor grad lyktes med det. Vi har hatt en stor økning i analysevolum, vi har utvidet analysetilbudet vårt betydelig, vi har fått tildelt nye funksjoner og oppgaver, vi har modernisert våre laboratorier, videreutviklet kompetansen, ekspandert forskningsporteføljen og økt inntjeningen.

I Avdeling for farmakologi ønsker vi å ha tett samarbeid med andre avdelinger i OUS slik at vi videreutvikler våre tjenester i henhold til medisinsk behov og faglig utvikling. Vi ønsker tett samarbeid med forskningsmiljøer i og utenfor OUS og UiO, slik at vi sammen kan generere ny kunnskap om eksisterende og nye legemidlers egenskaper og potensiale. Samarbeid med myndigheter, forvaltningsorgan og andre aktører er også av stor betydning for vårt arbeid.

Lege-, doping- og rusmidler er spennende fagområder i rivende utvikling og av stor betydning både i pasient- og samfunnsperspektiv. Vi vil gjøre vårt for at våre farmakologiske tjenester og  kunnskap skal bidra positivt i dette perspektivet.

Avdelingsleder: Berit Muan

Seksjonsleder for legemiddelkomité og- sikkerhet: Øyvind Melien

Seksjonsleder for klinisk forskningspost: Hasse K. Zaré

Seksjonsleder for RELIS: Tone Westergren

Seksjonsleder for klinisk farmakologi RH: Nils Tore Vethe

Seksjonsleder for klinisk farmakologi SSE: Margrete Larsen Burns

Seksjonsleder for klinisk farmakologi UL: Ingebjørg Gustavsen

Seksjonsleder for farmakologisk institutt med FoU: Finn Olav Levy

Kvalitetsleder: Erik Haugen

Adminstrasjonsrådgiver: Marianne Spalder-Larsen 

Avdeling for farmakologi er akkreditert av Norsk akkreditering etter standarden  NS-ENISO/IEC 15189:2012 med registreringsnummer TEST  271. Her finner du en oversikt over hvilke analyser i klinisk farmakologi som er akkreditertAvdelingens akkrediteringsdokument finner du her og er i tillegg tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.​

Avdeling for farmakologi kan yte klinisk farmakologiske analysetjenester og annen bistand i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter, herunder kliniske studier.

Vi utfører

 • Analyse av legemidler
 • Analyse av rusmidler og narkotiske stoffer
 • Analyse av forgiftningsstoffer
 • Farmakogenetiske analyser

Avdelingens standard analyserepertoar finner du her. Andre studiespesifikke analyser kan avtales særskilt.

Vi bidrar også gjerne med innspill til farmakologiske problemstillinger i studieprotokoller, for eksempel knyttet til dosevalg, prøvetidspunkt, farmakokinetikk og farmakogenetikk.

Forespørsel om farmakologiske tjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter kan sendes på epost til FAR-prosjekter@ous-hf.no.

I en slik forespørsel ønsker vi følgende informasjon:

 • Hvilke analyser (navn på legemiddel, rusmiddel etc.) ønskes utført
 • Antall prøver/pasienter som er aktuelt
 • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet/studien
 • Kort om hva prosjektet/studien går ut på
 • Hvor (hvilket sykehus, klinikk, avdeling) prosjektet/studien skal gjennomføres

Vi vil vurdere henvendelsen og respondere innen få dager. Hvis det er et prosjekt vi kan påta oss/involvere oss i, vil vi be om en del flere opplysninger og utarbeide en avtale som beskriver oppdraget, avtalte kostnader og andre gjensidige forpliktelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Berit Muan, bermua@ous-hf.no, mobil 450 43 260.

Forskningstekst.png

Hensikten med avdelingens forskning er å skape ny kunnskap som, på kort eller lang sikt, gir bedre legemiddelbehandling. Forskningen skal legge grunnlag for nye behandlingsprinsipper som både sikter mot utvikling av nye legemidler og mot bedre klinisk bruk av eksisterende legemidler. Å opprettholde og videreutvikle et aktivt forskningsmiljø er en forutsetning for den forskningsbaserte undervisningen vi skal gi våre studenter og for å utdanne nye forskere og undervisere med forskningskompetanse. Et aktivt farmakologisk forskningsmiljø er også en forutsetning for at vi skal kunne yte farmakologiske tjenester og kompetanse på høyt faglig nivå til sykehusets pasienter og våre rekvirenter. 

Du finner mer om avdelingens for​skning på ​​OUS research​ og UiO nettsider for farmakologi​ 

Avdeling for farmakologi bidrar i undervisning av medisinstudenter, farmasistudenter og annet helsepersonell.

 • Utdanning av studenter i medisin og helsefag
  Farmakologisk institutt med FoU. Som universitetsmiljø har Avdeling for farmakologi, Seksjon Farmakologisk institutt med FoU ansvaret for farmakologi-undervisningen i det medisinske studiet. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, team-basert læring og kurs, og omfatter både basale molekylære og cellulære aspekter, med vekt på mekanismene for medikamentenes virkninger, og kliniske aspekter ved farmakologisk behandling. I den reviderte studieplanen Oslo 2014 utgjør farmakologifaget 6 ukeekvivalenter á 20 undervisningstimer, og hoveddelen av farmakologiundervisningen er samlet i modulene 3, 4 og 5 (5.-8. semester), med egen skriftlig eksamen i farmakologi i modul 5 (8. semester), sammen med eksamen i reseptlære. I tillegg er det undervisning i farmakologi i modul 6 (9. semester) vedrørende obstetrikk, gynekologi og pediatri og mer klinisk rettet farmakologi i modul 8 (11.-12. semester). I tillegg til egen eksamen i farmakologi i modul 5 inngår farmakologispørsmål i eksamen i andre moduler der faget undervises (modul 3, 4, 6 og 8). Ved seksjonen undervises også en rekke doktorgradsstudenter, forskerlinjestudenter og masterstudenter (fra f.eks. Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Oslo MET).
 • I tillegg bidrar seksjonen , RELIS, Norges Laboratorium for dopinganalyse og alle seksjonene innen klinisk farmakologi i undevisningen av bl.a. farmasistudenter, bioingeniørstudenter, sykepleiere og sykepleierstudenter doktorgradskandidater m.m.  
 • Spesialistutdanning
  ​Avdeling for farmakologi er godkjent utdanningsinstitusjon for hele løpet innen spesialiteten klinisk farmakologi. Avdelingen hadde i 2022, 6-7 leger i spesialisering innen klinisk farmakologi fordelt på to seksjoner. Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål har utdanningsansvarlig overlege og fire-fem leger i spesialisering og RELIS har en overlege i klinisk farmakologi som stedlig veileder og har to leger i spesialisering. 

2023 Orgkart KLM FAR.jpg

Sist oppdatert 19.06.2023