Ekspertsykehuset

Screeningprosjekt fanger opp pasienter med aortaaneurisme

Omtrent 1 % av alle dødsfall blant menn over 65 år skyldes et sprukket abdominalt aortaaneurisme. Den totale dødeligheten ved aneurismeruptur er cirka 85 %, hvorav 66 % dør før de ankommer sykehus. Et screeningprosjekt som startet opp i 2011 skal fange opp flest mulig av disse og dermed kunne tilby behandling eller oppfølgning.

Bilde av ultralyd på pasient
Ultralyd av abdominal aorta. Foto: OUS.

Et abdominalt aortaaneurisme (AAA) er en utvidelse av hovedpulsåren på 30 mm eller mer. Dette betyr at utvidelsen vil være dobbelt så vid som den normale delen av blodåren. Tilstanden forekommer hos omtrent 5 % av 65-årige menn og er fire ganger vanligere blant menn enn blant kvinner.

"AAAs are like U-boats: deep, silent, dangerous but detectable by ultrasound 
– dr. K. Craig Kent i NY Presbyterian."

Det er i dag enighet om at AAA på mer enn 55 mm bør vurderes for behandling da risiko for ruptur og dødsfall er større enn ved en planlagt operasjon.

Illustrasjon av aorta aneurisme

Foto: Shutterstock.

Risikoen for ruptur er avhengig av største diameter og årlig diametervekst i pulsåren.
Målet må være å oppdage og behandle pasienten før pulsåren sprekker.

Screening av norske menn

Professor Jørgen J. Jørgensen startet i mai 2011 aortascreening i Oslo. Ved hjelp av Folkeregisteret blir menn som fyller 65 år det aktuelle året tilsendt en skriftlig invitasjon til å delta i prosjektet.

Dedikerte sykepleiere og radiografer er opplært til ultralydundersøkelse, og data blir fortløpende registrert.

Bilde av Joakim Jørgensen

OVERLEGE: Joakim Jørgensen, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus. Foto: OUS.

Omtrent 1 % av alle dødsfall blant menn over 65 år skyldes et sprukket abdominalt aortaaneurisme. Den totale dødeligheten ved aneurismeruptur er cirka 85 %, hvorav 66 % dør før de ankommer sykehus.

Et screeningprosjekt som startet opp i 2011 skal fange opp flest mulig av disse og dermed kunne tilby behandling eller oppfølgning.

Undersøkelsen inkluderer:
• Intervju av deltager med fokus på familiær disposisjon, tidligere sykdommer, risikofaktorer og medikamentbruk
• Ultralydundersøkelse av bukaorta der diameter måles fra yttervegg til yttervegg
• Måling av ankel-arm-indeks (AAI). Dette er en undersøkelse der blodtrykket i ankel sammenlignes med blodtrykk i arm. Resultatet sier noe om sirkulasjon til beina.

Med bakgrunn i resultatet av ultralydundersøkelsen blir personene klassifisert til følgende grupper:
1. Diameter lik eller større enn 55 mm tilbys i utgangspunktet behandling
2. Diameter 45-54 mm følges opp med ultralyd hver 3 – 6 måned i Karavdelingen
3. Diameter 40-44 mm følges opp med årlig ultralyd administrert via fastlegen
4. Diameter 30-39 mm følges opp med ultralyd hvert andre år administrert via fastlegen
5. Diameter 25-29 mm følges opp med ultralyd hvert femte år administrert via fastlegen
6. Diameter mindre enn 25 mm: ingen kontroller men informasjon til deltager og fastlege

Bilde av intervju

SCREENING: Intervju med deltager. Foto: OUS.

I september 2019 var over 13000 menn undersøkt. 330 menn har fått påvist aortaaneurisme, noe som gir en prevalens på 2,6 %.

Verdien av å etablere screening for AAA har vært omdiskutert i over 20 år, første gang problematisert av Collin.

Det er publisert fire studier som alle viser reduksjon av både rupturer og dødelighet i screeninggruppen versus kontrollgrupper.

Hvor går veien videre?

Med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon er det igangsatt screening for AAA i flere land, deriblant Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA.

I dag er aortascreening kun et forskningsprosjekt i Oslo. Folkehelseinstituttet har nylig laget en rapport om rasjonale for og kostnader ved innføring av nasjonal screening av 65-årige menn i Norge. Rapporten danner grunnlag for videre vurdering i Helsedirektoratet og kan eventuelt bli et helsepolitisk spørsmål som politikerne må ta stilling til.

Aortascreeningsprosjektet har hatt gode resultater på lik linje med internasjonale publikasjoner og på sikt planlegges screeningen utvidet til også å inkludere en biobank for nærmere å kunne kartlegge aneurismesykdommen. Dessuten gir prosjektet kunnskap om risikofaktorer hos menn som utvikler aortaaneurismer.

Selv om det foreligger god dokumentasjon på at screening for AAA hos 65-årige menn medfører redusert aneurisme-relaterte dødsfall, er det fortsatt behov for studier.

Vi setter i gang et PhD prosjekt som skal belyse forhold ved aortascreeningsprosjektet i Oslo våren 2021.

REFERANSER:
1. MASTRACCI TM, GARRIDO-OLIVARES L, CINÀ CS, CLASE CM. ENDOVASCULAR REPAIR OF RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. JOURNAL OF VASCULAR SURGERY. 2008 JAN;47(1):214–4.
2. WANHAINEN A, BJORCK M, BOMAN K, RUTEGARD J, BERGQVIST D. INFLUENCE OF DIAGNOSTIC CRITERIA ON THE PREVALENCE OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM. JOURNAL OF VASCULAR SURGERY. 2001 AUG;34(2):229–35.
3. COLLIN J. SCREENING FOR ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS. BR J SURG. 1985 NOV;72(11):851–2.
4. LINDHOLT JS. SCREENING FOR ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS: SINGLE CENTRE RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. BMJ. 2005 APR 2;330(7494):750–0.
5. NORMAN PE, JAMROZIK K, LAWRENCE-BROWN MM, LE MTQ, SPENCER CA, TUOHY RJ, ET AL. POPULATION BASED RANDOMISED CONTROLLED TRIAL ON IMPACT OF SCREENING ON MORTALITY FROM ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM. BMJ. 2004 NOV 27;329(7477):1259–0.
6. KAY DN. INFLUENCE OF SCREENING ON THE INCIDENCE OF RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM: 5-YEAR RESULTS OF A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. BR J SURG. 1995 AUG;82(8):1066–70.
7. ASHTON HA, BUXTON MJ, DAY NE, KIM LG, MARTEAU TM, SCOTT RAP, ET AL. THE MULTICENTRE ANEURYSM SCREENING STUDY (MASS) INTO THE EFFECT OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM SCREENING ON MORTALITY IN MEN: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. THE LANCET. 2002 NOV 16;360(9345):1531–9.


TEKST: JOAKIM JØRGENSEN OG TORIL RABBEN, OVERLEGER, KARAVDELINGEN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS.
FOTO: TORIL RABBEN, OVERLEGE, KARAVDELINGEN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OG SHUTTERSTOCK.


Sist oppdatert 04.10.2022