Information from the Norwegian National medevac coordination centre

Інформація від Норвезького національного координаційного центру медевакуації

Norway has supported medical evacuation (medevac) from Ukraina since March 2022. All medevac to Norway is organized through the EU Civil Protection Mechanism (“UCPM”), and it always starts with a request for assistance. Most requests comes from the Ministry of Health in Ukraine, and they have a dedicated web page for information on medevac. Poland and Moldova can also request support for medevac.

The Norwegian national coordination centre for medevac coordinates all medevac to Norway, and it can be reached by e-mail: ukraina.pasientkoordinering@ous-hf.no.

The Embassy of Ukraine in Norway has informed that they are ready to assist Ukrainian medevac patients in Norway if needed. Please contact the embassy for further information. See webpage for further information and ways to contact them: Homepage | Embassy of Ukraine in the Kingdom of Norway (mfa.gov.ua).

 

Норвегія підтримує медичну евакуацію з України з березня 2022 року. Вся медична евакуація до Норвегії організовується через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM), і вона завжди починається із запиту на допомогу. Більшість запитів надходить від Міністерства охорони здоров'я України, яке має спеціальну веб-сторінку з інформацією про медичну евакуацію. Польща та Молдова також можуть звернутися за підтримкою у проведенні медевакуації.

Норвезький національний координаційний центр медичної евакуації координує всю медичну евакуацію до Норвегії, з ним можна зв'язатися електронною поштою: ukraina.pasientkoordinering@ous-hf.no.

Посольство України в Норвегії повідомило, що готове надати допомогу українським пацієнтам, які перебувають на лікуванні в Норвегії, у разі необхідності. Будь ласка, зв'яжіться з посольством для отримання додаткової інформації. Додаткову інформацію та способи зв'язку див. на веб-сторінці: Домашня сторінка | Посольство України в Королівстві Норвегія (mfa.gov.ua).

Most patients spend the first night in Norway at a hotel. The Police will meet you at arrival at the airport, and they will assist you to a hotel that has been booked for you.

The next day the registration of arrival and application for temporary collective protection will take place. This is important, to be able to have all the benefits needed in Norway, including the hospital treatment. You need to bring all your ID documents for this registration.

There is more information on the registration process available webpages from the Police - Applying for collective protection as a citizen of Ukraine.

In Norway the Police is there to assure security to all, also refuges from Ukraine. The Police is concerned about criminals exploiting refugees. On the webpage Information material for Ukrainian refuges, you can see 2 videos on this topic. If you chose the setup icon  under the video, you could choose to have the video texted in Ukrainian or English.

There is also a webpage for children coming to Norway as refugees. Here you will find easily accessible information intended for children, including videos. This page might also be interesting for adults. The webpage is called asylbarn.no.

 

Більшість пацієнтів проводять першу ніч у Норвегії в готелі. Поліція зустріне вас після прибуття в аеропорт і допоможе доїхати до заброньованого для вас готелю.

Наступного дня відбудеться реєстрація прибуття та подання заяви про надання тимчасового колективного захисту. Це важливо для того, щоб мати можливість отримати всі необхідні в Норвегії пільги, в тому числі на лікування в лікарні. Для цієї реєстрації вам потрібно мати при собі всі ваші документи, що посвідчують особу.

Більш детальна інформація про процес реєстрації доступна на веб-сторінках поліції - Звернення за колективним захистом як громадянина України.

У Норвегії поліція покликана забезпечувати безпеку для всіх, у тому числі для біженців з України. Поліція занепокоєна тим, що злочинці експлуатують біженців. На сторінці Інформаційні матеріали для українських біженців, ви можете переглянути 2 відео на цю тему. Якщо ви натиснете на іконку налаштувань  під відео, ви зможете вибрати, якою мовою буде текст до відео - українською чи англійською.

Існує також веб-сторінка для дітей, які приїжджають до Норвегії як біженці. Тут ви знайдете легкодоступну інформацію, призначену для дітей, включаючи відео. Ця сторінка також може бути цікавою для дорослих. Веб-сторінка називається asylbarn.no.

 

 

Norway will organize and pay transport for medevac patients going to Norway. We can mostly bring accompanying relatives. Due to the long distances, we always use airplanes. If you need healthcare personnel to accompany you during the travel, we will organize this. There are mainly three methods of transportation:

  • Large medevac flights via EU: This is a large aircraft with ambulance facilities, stretchers, nurses, doctors etc. Most medevac patients are transported to Norway with this method.
  • Commercial airlines can also be used, especially if you are travelling alone as the only medevac patient, or if you are requested for medevac by other countries than Ukraine. If you agree to travel alone, Norway might organize this and send you the tickets. We will establish contact with you via SMS, WhatsApp, Signal or similar apps, so that we can assist you during transport if necessary.
  • Some patients are in need of specialized and dedicated smaller air ambulance transport. Specialized doctors in Norway will decide whether this is necessary.

 

Норвегія організовує та оплачує транспорт для мед. евакуації пацієнтів, які їдуть до Норвегії. Зазвичай ми дозволяємо взяти з собою супроводжуючих родичів. На великі відстані ми завжди використовуємо літаки. Якщо вам потрібен медичний персонал, який буде супроводжувати вас під час подорожі, ми це організуємо. Існує в основному три способи транспортування:

  • Великі санітарні рейси через ЄС: Це великий літак з обладнанням для швидкої допомоги, ношами, медсестрами, лікарями тощо. Більшість пацієнтів, які потребують медичної евакуації, перевозяться до Норвегії саме цим методом.
  • Комерційні авіалінії також можуть бути використані, особливо якщо ви лише єдиний пацієнт і подорожуєте самі, або якщо ви запросили медичну евакуацію з інших країн, окрім України. Якщо ви згодні подорожувати самостійно, Норвегія може організувати це і надіслати вам квитки. Ми встановимо з вами контакт за допомогою SMS, WhatsApp, Signal або подібних додатків, щоб у разі потреби допомогти вам під час транспортування.
  • Деякі пацієнти потребують спеціалізованого санітарного повітряного транспорту меншого розміру, призначеного для швидкої допомоги. Спеціалізовані лікарі в Норвегії вирішують, чи є це необхідним.

 

After registration, healthcare personnel will accompany you to the hospital or to the refugee reception centre.

Some few patients have to go directly to a hospital. These patients will be brought to the hospital with ambulance cars, airplanes or helicopters. If you need to go direct to hospital the entry registration by the police will be done at a later stage.

Accompanying family or friends must always stay for registration, independently of whether the patients go directly to the hospital or not. The only exception from this is if the patient is a minor (<18 years). If so, one adult is allowed to follow the patient to the hospital.

Accompanying persons will be transported to a refuge centre near your hospital after registration and application for temporary collective protection. They are most often transported together with the patient, or alone if the patent had to go directly to the hospital.

 

Після реєстрації медичний персонал супроводить вас до лікарні або центру прийому біженців.

Деяким пацієнтам доводиться їхати безпосередньо в лікарню. Таких пацієнтів доставлять до лікарні машинами швидкої допомоги, літаками або гелікоптерами. Якщо вам потрібно їхати безпосередньо до лікарні, реєстрація в'їзду в поліцію буде здійснена на більш пізньому етапі.

Супроводжуючі родичі або друзі повинні обов’язково залишитися для реєстрації, незалежно від того, чи пацієнти їдуть безпосередньо в лікарню чи ні. Єдиний виняток - якщо пацієнт є неповнолітнім (до 18 років). У такому випадку один дорослий може супроводжувати пацієнта до лікарні.

Після реєстрації та подачі заяви про надання тимчасового колективного захисту супроводжуючих осіб перевозять до центру для біженців, розташованого неподалік від лікарні. Найчастіше їх туди перевозять разом з пацієнтом, але можуть і поодинці, якщо пацієнта одразу відвезли до лікарні.

It is important for the Norwegian hospital get to know as much as possible about your illness or injury and what kind of treatment you have received before arriving in Norway. The hospital will therefore obtain as much health information as possible about your condition before you arrive in Norway. In this process, the Ukrainian health authorities might need your permission to forward such information to Norway.

If you were able to bring written documentation, this is always very useful. X-rays and photos, lists of medicines etc. are also often very helpful.

The same procedure is used if you are to return to Ukraine after treatment in Norway. The hospital will need your approval to share medical information with Ukrainian authorities. If you need further medical treatment or follow-up in Ukraina it is of great importance that they know what has been done in Norway. When the Norwegian hospital get your approval to share this information, the national coordination centre for medevac will share this with Ukrainian authorities via secure electronic channels.

 

Для норвезької лікарні важливо знати якомога більше про вашу хворобу або травму, а також про те, яке лікування ви отримували до приїзду в Норвегію. Тому лікарня отримає якомога більше медичної інформації про ваш стан до того, як ви прибудете до Норвегії. У цьому процесі українським органам охорони здоров'я може знадобитися ваш дозвіл на передачу такої інформації до Норвегії.

Якщо ви змогли взяти з собою письмову документацію, це завжди дуже корисно. Рентгенівські знімки та фотографії, списки ліків тощо також часто бувають дуже корисними.

Така ж процедура використовується, якщо ви збираєтеся повернутися в Україну після лікування в Норвегії. Лікарня потребуватиме вашої згоди на передачу медичної інформації українським органам влади. Якщо вам знадобиться подальше лікування або спостереження в Україні, дуже важливо, щоб вони знали, що було зроблено в Норвегії. Коли норвезька лікарня отримає вашу згоду на передачу цієї інформації, Національний координаційний центр з питань екстреної медичної допомоги передасть її українським органам влади захищеними електронними каналами зв'язку.

 

Norway grants temporary collective protection to Ukrainians that were present in Ukraine during the outbreak of the war and have to leave Ukraine because of the war. You need to apply for this in Norway at arrival.

Persons receiving temporary collective protection have the same right to health care as Norwegian citizens. The Norwegian health care system is founded on the principles of universal access. Admission to a hospital is free of charge.

The Norwegian government offers means-based financial support. Any need for further medical treatment after the completion of a hospital stay, may comprise limited costs of up to approximately € 300 per year. Ukrainian authorities have been informed about this prior to accepting medevac offers from Norway.

Further information

Please visit the following webpages for further information regarding healthcare in Norway

Video information on Norwegian health care services

Healthcare for asylum seekers and refugees in Norway - Helsenorge

Video information on Vaccination in Norway

 

Норвегія надає тимчасовий колективний захист українцям, які перебували в Україні під час початку війни і змушені покинути її через війну. Для цього потрібно подати заяву в Норвегії після прибуття.

Особи, які отримують тимчасовий колективний захист, мають таке ж право на охорону здоров'я, як і громадяни Норвегії. Норвезька система охорони здоров'я заснована на принципах загального доступу. Госпіталізація до лікарні є безкоштовною.

Уряд Норвегії пропонує фінансову підтримку, що базується на потребах. Будь-яка потреба в подальшому медичному лікуванні після завершення перебування в лікарні може включати обмежені витрати в розмірі до 300 євро на рік. Українська влада була поінформована про це перед тим, як прийняти пропозицію про медичну допомогу від Норвегії.

 

Додаткова інформація

Будь ласка, відвідайте наступні веб-сторінки для отримання додаткової інформації про охорону здоров'я в Норвегії:

Відеоінформація про норвезьку систему охорони здоров'я

HelseNorge (Здоров'я Норвегії) Відеоінформація про вакцинацію в Норвегії

 

When you arrive the Norwegian hospital for the first time, the hospital will test you for multi resistant microbes. All patients that have visited hospitals outside Norway must do this (also Norwegian citizens). Until the results are available, you will be isolated in the hospital. This normally means you need to spend the time alone in a room in the hospital, without visitors, and the personnel will use protective equipment.

If certain multi resistant microbes are detected, you need to stay isolated for a longer period – sometimes during the whole treatment. 

See the following leaflets for specific information:

 (only in Ukrainian language)

 

Коли ви вперше потрапляєте до норвезької лікарні, вам роблять тест на наявність мультирезистентних мікробів. Всі пацієнти, які відвідували лікарні за межами Норвегії, повинні пройти цей тест (також громадяни Норвегії). До отримання результатів ви будете ізольовані в лікарні. Зазвичай це означає, що ви будете перебувати в палаті в лікарні на самоті, без відвідувачів, а персонал буде використовувати захисні засоби.

Якщо виявлено певні мультирезистентні мікроби, вам потрібно залишатися ізольованим протягом більш тривалого періоду - іноді протягом усього лікування.

Дивіться наступні брошури для отримання більш детальної інформації:

(тільки українською мовою)

  • Інформація про стійкий до ванкоміцину ентерококк (VRE) з університетської лікарні Осло (pdf для завантаження) (тільки українською мовою)

 

You should be aware of the fact that there might be differences between Ukrainian and Norwegian hospitals. The treatment for the same disease can be different in different countries. Norway generally has a very good health care system and international recommendations for treatment are followed when this exists.

In Norway, much of the treatment takes place in the outpatient clinic. This means that patients often can live in a refugee reception centre, with the family if they are in Norway, while receiving care at the outpatient clinic at the hospital. For some conditions however, hospitalization it is obviously needed.

In some cases, you will have to wait for your turn to get medical treatment, as is the case with Norwegian citizens. This is called “elective care”, and it is quite usual for all non-urgent surgery, consultations with specialists in outpatient clinics etc.

Norway is an elongated country, partly also sparsely populated. This means in some areas you need to accept transport of 2-3 hours to get to the hospital, in some places even longer.

 

Ви повинні знати, що між українськими та норвезькими лікарнями можуть бути відмінності. Лікування одного і того ж захворювання може відрізнятися в різних країнах. Норвегія загалом має дуже хорошу систему охорони здоров'я, і міжнародні рекомендації щодо лікування дотримуються, коли вони існують.

У Норвегії більша частина лікування проходить в амбулаторії. Це означає, що пацієнти часто можуть жити в центрі прийому біженців або в сім'ї, якщо вони перебувають у Норвегії, отримуючи допомогу в амбулаторії при лікарні. Однак при деяких станах госпіталізація, очевидно, необхідна.

У деяких випадках вам доведеться чекати своєї черги на медичне обслуговування, як це відбувається з громадянами Норвегії. Це називається "вибіркова допомога", і це цілком звично для всіх нетермінових хірургічних операцій, консультацій з фахівцями в амбулаторіях тощо.

Норвегія - витягнута країна, частково також малонаселена. Це означає, що в деяких районах вам доведеться чекати транспорту 2-3 години, щоб дістатися до лікарні, а в деяких місцях навіть довше.

 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) is responsible for immigration and refugee centres. Rules and support for Ukrainian refugees in Norway has been changed several times, and we advise to seek updated information from (UDI) at their webpage: Information for refugees from Ukraine - UDI

When you are in the hospital, you are also technically enlisted in a refugee centre. In this way, the immigration authorities can support you during your stay in the hospital.

When you are to be discharged from the hospital, the hospital will inform the immigration authorities about any specific need you might have. You might be enlisted into a new refugee centre when you leave the hospital.

It is important to know that Norway is a scarcely populated and long country, and Norwegian patients often have to accept longer travel distances to the hospital. Immigration authorities try to take travelling times to hospital in consideration; however, some patients can still experience travelling times of 2-3 hours. Transport to and from hospital is financially supported.

Norway normally accepts that relatives accompany the patient, and they will be allowed to stay in a refugee centre from day one. If relatives come to Norway on their own at a later stage, they will normally be covered by the rules for temporary collective protection, and efforts will be done to accommodate families together.

Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) відповідає за імміграцію та центри для біженців. Правила та підтримка українських біженців у Норвегії неодноразово змінювалися, і ми радимо шукати оновлену інформацію на їхній веб-сторінці (UDI): Інформація для біженців з України - UDI

 

Коли ви перебуваєте в лікарні, ви також технічно зареєстровані в центрі для біженців. Таким чином, імміграційна служба може підтримувати вас під час перебування в лікарні.

Коли вас випишуть з лікарні, лікарня повідомить імміграційну службу про будь-які особливі потреби, які у вас можуть виникнути. Після виписки з лікарні вас можуть записати до нового центру для біженців.

Важливо знати, що Норвегія - малонаселена і протяжна країна, і норвезьким пацієнтам часто доводиться миритися з великими відстанями в дорозі до лікарні. Імміграційна влада намагається враховувати час, необхідний на дорогу до лікарні, але деякі пацієнти все одно можуть витрачати на дорогу 2-3 години. Транспорт до лікарні і назад фінансується за рахунок держави.

Норвегія зазвичай дозволяє родичам супроводжувати пацієнта, і їм буде дозволено перебувати в центрі для біженців з першого дня. Якщо родичі приїжджають до Норвегії самостійно пізніше, на них, як правило, поширюються правила тимчасового колективного захисту, і докладаються зусилля, щоб розмістити сім'ї разом.

 

All refugees who have been granted residence in Norway shall live in a municipality. The Directorate of Integration and Diversity (IMDI) is working with the municipalities for achieving this. Please read more about this process at their webpage: IMDi

If you wish to return to Ukraina shortly after you finish treatment, you can inform Udi about this. It might not be useful to go through the process of settlement in a municipality if you do not plan to stay in Norway after discharge from hospital.

 

Усі біженці, які отримали дозвіл на проживання в Норвегії, повинні проживати в муніципалітеті. Директорат інтеграції та різноманітності (IMDI) співпрацює з муніципалітетами для досягнення цієї мети. Будь ласка, прочитайте більше про цей процес на їхній веб-сторінці: IMDi

Якщо ви хочете повернутися в Україну незабаром після закінчення лікування, ви можете повідомити про це Udi. Якщо ви не плануєте залишатися в Норвегії після виписки з лікарні, можливо, немає сенсу проходити процес поселення в муніципалітеті.

The national coordination centre for medevac strongly advice against bringing pets to Norway. The main reason is that it can become very expensive, and you need to find housing on your own.

In the beginning of the war, it was possible to bring pets. Today this not advised. You cannot keep pets in the refugee centre. If you bring a pet you need to find private housing on your own, and you will not have financial support for this.

A veterinarian will see the pet upon arrival, and many pets need to go into quarantine for weeks and months. You must pay for all veterinarian service, vaccinations, quarantine in kennels etc. yourself.

Further information can be found at webpages from Norwegian Food Safety Authority: Informasjon til flyktninger som reiser med kjæledyr fra Ukraina | Mattilsynet

 

Національний координаційний центр мед. евакуації настійно рекомендує не привозити до Норвегії домашніх тварин. Основна причина в тому, що це може спричинити багато витрат, і вам доведеться самостійно шукати собі житло.

На початку війни можна було брати з собою домашніх тварин. Сьогодні це не рекомендується. У центрі для біженців не можна тримати домашніх тварин. Якщо ви берете з собою домашню тварину, вам необхідно самостійно знайти приватне житло, і ви не матимете на це фінансової підтримки.

Ветеринар огляне тварину після прибуття, і багатьом домашнім тваринам потрібно буде пройти карантин на тижні і місяці. Ви повинні самостійно оплатити всі послуги ветеринара, щеплення, карантин у розпліднику тощо.

Додаткову інформацію можна знайти на веб-сторінках Норвезького управління з безпеки харчових продуктів:

Інформація для біженців, які подорожують з домашніми тваринами з України | Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів

 

 

If you would like to return home to Ukraine, you are advised to apply for financial support for this. The personnel in the refugee centre, or the refugee-contact in the municipality, can be of assistance. The immigration authorities (UDI) is responsible for this support, and further information and form for application can be found here: Return: Apply for repatriation - UDI    

If medical assistance during travel back to Ukraine is needed, the Norwegian national coordination centre for medevac will evaluate this. If the decision is that you need medical support during your return, we will organize this.

Independently of whether you need medical support during your return or if you would like to apply for financial support, we strongly advise that your Norwegian hospital, the Norwegian doctor or you contact us. We can assist in forwarding important medical information to the Ukrainian authorities so that you can be followed by Ukrainian health care system after your arrival back home. We can also contact Ukrainian authorities so that they can organize transport from Poland and back to Ukraine.

In order to get in contact with us, please send us an e-mail at ukraina.pasientkoordinering@ous-hf.no.

 

Якщо ви хочете повернутися додому в Україну, радимо подати заяву на отримання фінансової підтримки для цього. Персонал центру для біженців або контактна особа у справах біженців у муніципалітеті можуть вам допомогти. За цю підтримку відповідає імміграційна служба (UDI), додаткову інформацію та бланк заяви можна знайти тут: Повернення: Подати заявку на репатріацію - UDI

Якщо вам потрібна медична допомога під час повернення в Україну, Норвезький національний координаційний центр мед. евакуації оцінить це. Якщо буде прийнято рішення, що вам потрібна медична допомога під час повернення, ми її організуємо.

Незалежно від того, чи потрібна вам медична допомога під час повернення, чи ви хочете подати заяву на отримання фінансової підтримки, ми наполегливо рекомендуємо звернутися до норвезької лікарні, норвезького лікаря або до нас. Ми можемо допомогти передати важливу медичну інформацію українській владі, щоб після повернення на батьківщину вас могли спостерігати в українській системі охорони здоров'я. Ми також можемо зв'язатися з українськими органами влади, щоб вони могли організувати транспорт з Польщі та назад в Україну.

Для того, щоб зв'язатися з нами, будь ласка, надішліть нам електронного листа на адресу ukraina.pasientkoordinering@ous-hf.no.

 

 

Додаткова інформація з інших веб-сторінок (не офіційна інформація від національного координаційного центру медичної евакуації) / Further information from other web pages (not official information from the national medevac coordination center)

Норвезька служба охорони здоров'я / Norwegian Health care service

На медичній евакуації / On medevac

Імміграція / Immigration

Норвезька асоціація ветеранів – поранених у міжнародних операціях (SIOPS) / The Norwegian veterans' association– wounded in international operations (SIOPS)

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.03.2024