Møtefora i Helsefellesskap Oslo

I helsefellesskapet møtes representanter fra sykehusene, bydeler, kommunale etater, brukere og fastleger for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Partnerskapsmøtets mandat er å gi føringer og oppdrag til samarbeidsutvalgene i tråd med mål og rammer fastsatt i Nasjonal helse- og sykehusplan, og å gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan. Partnerskapsmøtet avholdes årlig.

Ledelse av partnerksapsmøtet går på omgang mellom kommunen og sykehusene. Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester leder slik møtet i perioder på to år av gangen. Sykehusene ved styreleder veksler på ledelse av partnerskapsmøtet.

Partnerskapsmøtet er sammensatt av deltagere fra sykehusene ved OUS, Ahus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus, fra kommunen ved Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Kommunaldirektør HEI, fastlegerepresentant og bruker- og ansatte representanter.

Strategisk samarbeidsutvalg skal møtes minst fire ganger årlig. Ledelse går på omgang mellom kommunen og sykehusene. Kommunaldirektør HEI leder møtet i perioder på to år av gangen. Deltagende sykehus/HF ved administrerende direktør veksler på ledelse av partnerskapsmøtet i den andre toårsperioden.

Utvalgets mandat er å

 • gi innspill til partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan
 • gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet

Deltagere:

 • OUS, Ahus, Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus på direktørnivå
 • HEI deltar med kommunaldirektør
 • Relevante etater i OSlo kommune og bydelene representert sektorvis på direktørnivå
 • Faslegerepresentasjone
 • Bruker- og ansatterepresentanter
 • Strategisk samarbeidsutvalg ønsker å invitere Sunnaas sykehus HF som obervatør

OUS har, i likhet med Ahus, Diakonhjemmet og Lovisenberg, et lokalt samarbeidsutvalg som møtes minst fire ganger årlig.

Det lokale samarbeidsutvalgets mandat er å

 • gi innspill til strategisk samarbeidsutvalg og evt. partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan
 • gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet
 • gjennomføre relevante tiltak ut i fra behov i egen sektor
 • ivareta samhandlingsavtaler

Deltakere:

 • Oslo universitetssykehus
 • Relevante etater/bydeler på direktørnivå i Oslo kommune
 • Fastlegerepresentasjon
 • Bruker- og ansatterepresentanter

Ledelsen går på omgang mellom Oslo kommune og sykehuset. Etatsdirektør/bydelsedirektører i Oslo kommune leder møtet i perioder på to år av gangen vekselsvis med administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.
 

Samarbeidsforum somatikk skal:

 • sikre brukermedvirkning i alle deler av samhandlingen
 • bidra til å fremme samhandling og sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset, bydelene og etatene
 • bidra til at gjensidige samhandlingsutfordringer blir løst
 • nedsette arbeidsgrupper for å løse felles faglige utfordringer der det er forsmålstjenelig

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS sektorbydeler og sykehuset. Ledelsen går på rundgang.

Samarbeidsforum for psykisk helse og avhengighet er delt i to møter; Et møte med bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke og et med bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Oslo universitetssykehus ved kinikk psykisk helse og avhengighet møter i begge møtene.

Samarbeidsforum for barn og unge er et rådgivende organ for lokalt samarbeidsutvalg. Forumet skal sikre henisktsmessig samhandling innen arbeid med barn og unge mellom sykehus og bydeler/etater med spesiell vekt på tydelig ansvars- og oppgavefordeling. Forumet skal være et møtested hvor samarbeidsutfordringer adresseres og drøftes, samt skissere hvordan utfordringene bør håndteres og løses.

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS områdebydeler og sykehuset.

Mandatet til Samarbeidsforum for barn og unge​ (PDF).

Utvalget har som oppgave å ha oppfølging av innholdet i IKT tjenesteavtale 7, og fremme samarbeid om lokale ikt-løsninger.  
IKT-utvalget ivaretar alle saker vedrørende elektronisk meldingsutveksling mellom sektorsykehusene og Oslo Kommune, unntatt administrativ kommunikasjon.

Mandat for IKT samarbeidsutvalg

Les mer om digital samhandling ​
Sist oppdatert 18.08.2023