Møtefora i Helsefellesskap Oslo

I helsefellesskapet møtes representanter fra sykehusene, bydeler, kommunale etater, brukere og fastleger for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Partnerskapsmøtets mandat er å gi føringer og oppdrag til samarbeidsutvalgene i tråd med mål og rammer fastsatt i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Partnerskapsmøtet avholdes årlig.

Ledelse av partnerskapsmøtet går på omgang mellom kommunen og sykehusene. 

Partnerskapsmøtet består av deltagere fra sykehusene ved OUS, Ahus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus, fra kommunen ved Byråd for helse, Kommunaldirektør, fastlegerepresentant og bruker- og ansatte representanter.

Strategisk samarbeidsutvalg møtes minst fire ganger årlig. Ledelse går på omgang mellom kommunen og sykehusene.

Utvalgets mandat er å:

 • gi innspill til partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan
 • gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet

Deltagere:

 • Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus på direktørnivå
 • Relevante etater i Oslo kommune og bydelene representert sektorvis på direktørnivå
 • Faslegerepresentasjon
 • Bruker- og ansatterepresentanter
 • Sunnaas sykehus HF og Pasient- og brukerombudet er observatør

OUS har, i likhet med Ahus, Diakonhjemmet og Lovisenberg, et lokalt samarbeidsutvalg som møtes minst fire ganger årlig.

Det lokale samarbeidsutvalgets mandat er å

 • gi innspill til strategisk samarbeidsutvalg og evt. partnerskapsmøtet om mål og tiltak i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse og sykehusplan
 • gjennomføre vedtatte tiltak fra partnerskapsmøtet
 • gjennomføre relevante tiltak ut i fra behov i egen sektor
 • ivareta samhandlingsavtaler

Deltakere:

 • Oslo universitetssykehus
 • Relevante etater/bydeler på direktørnivå i Oslo kommune
 • Fastlegerepresentasjon
 • Bruker- og ansatterepresentanter
 • Pasient- og brukerombudet

Ledelsen går på omgang mellom Oslo kommune og OUS.  

Samarbeidsforum somatikk skal:

 • bidra til å fremme samhandling og sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset, bydelene og etatene
 • bidra til at gjensidige samhandlingsutfordringer blir løst
 • nedsette arbeidsgrupper for å løse felles faglige utfordringer der det er forsmålstjenelig
 • sikre brukermedvirkning i alle deler av samhandlingen

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS sektorbydeler og sykehuset.

Samarbeidsforum psykisk helse og avhengighet skal:

 • bidra til å fremme samhandling og sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset, bydelene og etatene
 • bidra til at gjensidige samhandlingsutfordringer blir løst
 • nedsette arbeidsgrupper for å løse felles faglige utfordringer der det er forsmålstjenelig
 • sikre brukermedvirkning i alle deler av samhandlingen

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS sektorbydeler og sykehuset.

Samarbeidsforum barn og unge skal:

 • bidra til å fremme samhandling og sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset, bydelene og etatene
 • bidra til at gjensidige samhandlingsutfordringer blir løst
 • nedsette arbeidsgrupper for å løse felles faglige utfordringer der det er forsmålstjenelig
 • sikre brukermedvirkning i alle deler av samhandlingen

Samarbeidsforumet består av ledere for de utøvende tjenestene i OUS sektorbydeler og sykehuset.
Sist oppdatert 04.06.2024