En blomst som vokser frem i en fjellsprekk.

Rehabilitering og habilitering – Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

 

Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Koordinerende enhet har også et overordnede ansvar for individuell plan og koordinator på strategisk nivå. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering. Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Ansvaret omfatter ikke klinisk virksomhet. Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester har ansvaret for koordinerende enhet i Oslo universitetssykehus.

 

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten:

 • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i sykehuset
 • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Nødvendig kontakt med rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Kontakt med regional koordinerende enhet
 • Gir råd og veileding
 • Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner, opplæring)
 • Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet
 • Bistå i formidling og tilrettelegging
 • Samarbeid med lærings- og mestringssentre og pasient- og pårørendeopplæring
 • Generell oversikt over private rehabiliteringstilbud
 • Ansvar for opplæring av koordinator

Informasjon om enhetens oppgaver må være tilgjengelig for pasienter, brukere, helsepersonell, interne og eksterne samarbeidspartnere. Dokumentasjon av ansvar, oppgaver, rutiner og avtaler må inngå i kommunens kvalitetssystem.

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet i kommunene

Utledet av formål og overordnet ansvar er følgende oppgaver sentrale:

 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
 • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
 • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Oppnevning av koordinator
 • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
 • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

Les mer om individuell plan her

Oversikt over tilbud og tjenester i Oslo kommuner, i OUS og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Les mer om habiliterings- og rehabiliteringstilbud ved OUS her  

Les mer om tilgjengelige rehabilitering og habiliteringstilbud i regionen (sunaas.no).

Både spesialisthelsetjenesten og kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet er hjemlet i Forskrift om habilitering og rehabilitering (§§ 8 og 13).

Lovgrunnlaget for koordinerende enhet

postsamhandling@ous-hf.no 

Sist oppdatert 14.12.2023