Kontaktlege og koordinator

Pasienter med behov for korrdinerte og langvariger tjenester kan ha rett til koordinator og/eller kontaktlege. Dette skal sikre nødvendig oppfølging av pasienten og samordning av tjenestetilbudet.

Et stetoskop på et stykke papir;

  • Sørge for nødvendig samordning av involvert personell i spesialisthelsetjenesten under innleggelse.
  • Sørge for samhandling med bydel/kommune og eventuelt andre tjenesteytere for å sikre videre oppfølging etter utskrivning. Ved behov delta i ansvarsgruppemøte


Koordinator for pasienter med komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Sviktende informasjonsflyt og manglende kontinuitet er ofte årsaken til at ikke alle pasientforløp fungerer godt nok i dag. Det er derfor et behov for å sikre bedre tilrettelagte og forutsigbare pasientforløp til beste for både pasienter og pårørende. Ordningen med kontaktlege endrer ikke de etablerte ansvarsroller mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for pasienten utenfor spesialisthelsetjenesten.  

Ordningen gjelder for alle enheter i sykehuset som har klinisk virksomhet, dag, døgn, poliklinisk og ambulant behandling. Ordningen omfatter pasienter både innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. 

Kontaktlege/ - psykolog - oppnevning og ansvar

Sist oppdatert 18.08.2023