Kvalitetsforbedringsprosjektet «Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom i Norge»

IQ Norge - Kvalitetesforbedringsprosjekt


Bakgrunn 
Resultater fra Barnediabetesregisteret (BDR) viser at diabetesomsorgen for barn og ungdom i Norge blir bedre, men det er fortsatt langt igjen før vi har nådd nasjonale og internasjonale (ISPAD; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) behandlingsmål. I 2015 var det kun 30,0 % av barna ved norske barneavdelinger som oppnådde HbA1c < 7,5 %. Målet for HbA1c er satt for å forebygge utvikling av alvorlige senkomplikasjoner som tap av syn, nyresvikt, hjerte-karsykdom og for tidlig død.
Er det mulig å få til en forbedring? Det Svenske barnediabetesregisteret (SWEADIABKIDS) rapporterte i flere år de samme resultatene som vi ser i Norge. I 2011 startet de et kvalitetsutviklingsprosjekt for barnediabetes. Allerede i 2013 hadde andelen barn som oppnådde HbA1c <7,5 % økt fra 33,3 % (2011) til 46,1 %. Forbedringen har fortsatt og i 2015 oppnådde 54,0 % av barna behandlingsmålet. Dette vil føre til en betydelig nedsatt risiko for å utvikle senkomplikasjoner.
Formålet
Er å bruke BDR som verktøy for å oppnå best mulig kvalitetsbehandling ved alle barne-avdelingene i Norge i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer for barnediabetes. Varig resultatforbedring skal oppnås gjennom systemforandring og nye måter å jobbe på, ikke gjennom økt arbeidsbelastning.
Mål
Målbare mål for prosjektet er måloppnåelse mot nasjonale og internasjonale retningslinjene for barnediabetes. Målene er allerede formulert ut fra de variablene som er i BDR, for eksempel HbA1c, insulindose, pumpebehandling og fysisk aktivitet. I tillegg kommer måling av hvordan pasienten har opplevd kvaliteten på helsetilbudet (PREM) og angir egen opplevd helse og livskvalitet (PROM). Deltagere Alle diabetesteam ved Norges barneavdelinger inviteres, men antallet deltakende diabetesteam er maksimalt 9. Etter bindende påmelding fra avdelingene vil prosjektledelsen, hvis det er behov, ta ut et utvalg av diabetesteamene som har meldt seg på. Samme deltagere fra hvert team må delta under hele prosjektperioden, dvs. deltagelsen er personlig.
Gjennomføring
Prosjektet omfatter en opplæring og øvelsesfase på ca. 6 måneder og en oppfølgingsfase på ca. ett år. Total prosjektperiode er ca. 18 måneder. Mellom disse seminarene er det aktive perioder på egen avdeling hvor man kartlegger problemer/utfordringer på egen avdeling, lager handlingsplaner, tester ut planlagte forandringer og følger opp resultatene. Hoveddelen av arbeidet skjer i avdelingen som en integrert del av egen diabetesbehandling. I oppfølgingsfasen skal deltagerne fortsette forbedringsarbeidet og løpende følge opp sine egne resultater og rapportere til BDR.

Sist oppdatert 12.05.2022