En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon er organisert i Akuttklinikken og arbeider med organdonasjon fra avdøde givere ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen har et overordnet ansvar for å sikre at alle potensielle organdonorer blir identifisert og gitt mulighet for å donere organer til transplantasjon og at pårørende ivaretas på en best mulig måte. Når det ikke lenger er mulig å redde livet til en pasient, kan organdonasjon være en mulighet. Døden må inntreffe før det er mulig å donere organer.

Vi har et faglig ansvar for å sikre kunnskapsoverføring til andre ansatte ved OUS slik at de på en best mulig måte kan håndtere organdonasjon. Vi sikrer kunnskapsoverføringen blant annet gjennom å utarbeide prosedyrer, undervise og drifte faglige nettverk. Vi er også tilgjengelig for spørsmål i konkrete organdonasjonsforløp der vi veileder ansatte og bidrar praktisk.
 

  • Harald Noddeland, Konst. avdelingsleder
  • Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege, Ullevål
  • Bjørn Petter Benterud, donoransvarlig, Rikshospitalet
  • Torgunn Bø Syversen, donoransvarlig sykepleier, Ullevål
  • Lise Toubro Bratberg, donoransvarlig sykepleier, Ullevål
  • Gry Solberg, donoransvarlig sykepleier, Rikshospitalet
 
Avdeling for organdonasjon bidrar også inn mot Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon som er lagt til OUS. Vi driver utstrakt undervisning og rådgivning regionalt og nasjonalt.
 
Organdonasjon og vevsdonasjon vil bli vurdert ved alle dødsfall i en intensivavdeling. For å avklare egnethet blir det tatt blodprøver og gjort en medisinsk vurdering. Dersom organ- og/eller vevsdonasjon er aktuelt vil pårørende i alle tilfeller bli forespurt for å avklare avdødes holdning til donasjon.

Oppfølging av pårørende etter organdonasjon

Etter organdonasjon er det etablert rutine for at pårørende skal få tilbud om en samtale med lege og sykepleier ved intensivavdelingen pasienten var inneliggende, vanligvis 2 til 3 måneder etter dødsfallet. Samtalen gir mulighet til å gjennomgå behandlingsforløpet og gi svar på spørsmål som de etterlatte måtte ha omkring behandlingen og organdonasjon. Pårørende vil også motta et takkebrev på vegne av de som har blitt transplantert. De etterlatte kan få informasjon om hvilke organer som er donert, men forholdet til mottagerne er anonymisert.

Hver høst arrangerer Oslo universitetssykehus en minnemarkering for etterlatte til organdonorer. Etterlatte fra de fleste donorsykehusene i landet inviteres. Hensikten med arrangementet er å hedre organgiverne, samt å takke de pårørende som støttet en viktig beslutning om organdonasjon i en vanskelig situasjon. Invitasjonen sendes ut i september, 3 til 15 måneder etter dødsfallet. Hvis man ikke ønsker å bli invitert kan man reservere seg i etterlattesamtalen eller ta kontakt med oss.

Kontakt

Telefon

Donorlege

480 16 259
Ullevål

Donorsykepleier kontor

23 02 64 78
Ullevål

Donorlege

23 07 47 93
Rikshospitalet

Donorsykepleier kontor

908 81 834
Rikshospitalet