Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN)

NORSMAN er et regionalt nettverk for forskning og innovasjon for å redusere symptombelastning og styrke livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske lidelser.

Logo NORSMAN hvor det er et hjerte og skriften NORSMAN.
 

Den overordnede hensikten med dette regionale nettverket er å styrke forskningen på symptomer, symptomlindring og livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske tilstander og plager. Hensikten skal nåes gjennom tverrfaglig forskning hvor vi både beskriver pasientenes symptombelasting og mestring av symptomer, men også utvikler individtilpassede tiltak for symptomlindring. Vi vil styrke forskningen på pasientens situasjon gjennom hele sykdomsforløpet og i ulike kliniske settinger. Vi vil også kombinere klinisk forskning med mer basale problemstillinger for å øke forståelsen av symptomer.

Ønsker du mer informasjon om nettverket eller en forme​ll tilknytning, kan du kontakte oss på: norsman@ous-hf.no

Lik oss gjerne på vår Facebook-side. Her vil vi legge ut alt nytt fra nettverket.

Antall pasienter med kroniske lidelser øker blant annet på grunn av en aldrende befolkning. Mange av disse tilstandene er forbundet med symptomer som smerte, søvnproblemer, depresjon eller utmattelse (fatigue). Forskning tyder på at det å oppleve flere symptomer samtidig fører til en forverret opplevelse av enkeltsymptomer, og at samlet symptombelastning kan være med å forutsi morbiditet og mortalitet. Identifisering av fenotypiske symptomgrupper med tilhørende molekylære assosiasjoner, vil gi mulighet for å utvikle mer presise og målrettede tiltak for symptomlindring hos bestemte pasientgrupper. Det forventes også en økonomisk gevinst ved at tiltakene kan målrettes til pasienter som har effekt av dem.

Prosjektene i nettverket er innovative og vil fylle et betydelig gap i kunnskap ved å fokusere på både fenotypiske og molekylære egenskaper som predikerer økt symptombelastning for pasienter (translasjonsforskning). Forskere i nettverket vil samarbeide med fremragende nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Vi har i dag et nært samarbeid med University of California, San Francisco (UCSF) som leder en fremragende forskningsgruppe på sympto​mhåndtering. Dette samarbeidet vil styrkes og vi vil etablere nye kontakter. Både studiebesøk, workshops og gjesteprofessorat vil inngå i satsningen vår.

Vi ønsker å knytte til oss forskere og prosjekter i Helse Sør-Øst som studerer symptomer og deres innvirkning på funksjon og helserelatert livskvalitet. Nettverket skal være en arena som både utvikler forskningskompetansen innen dette feltet, men også bidrar til ny kunnskap. Forskningsaktiviteter i nettverket vil bygge på og styrke kompetansen til sykepleiere, leger og annet helsepersonell, og øke forskningssamarbeid blant helsepersonell samt utdanne og trene den neste generasjonen av symptomforskere.

Prosjektets styringsgruppe består av Tone Rustøen OUS, UiO (leder), Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale Sykehus og UiO (nestleder), Leiv Arne Rosseland, Forskningsleder OUS, UiO, Ingvild Vistad, Sykehuset Sørlandet, og Åslaug Helland, OUS.

​NORSMAN arrangerte to webinarer i januar 2022. Den 19. januar ble det arrangert et webinar med temaet «Pårørende - har de symptomer?» Vi var så heldige å få Kirsten Koht (hun er selv pårørende), Mina Gerhardsen (generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen) og Hanne Alfheim (har forsket på pårørende til intensivpasienter), til å holde innlegg på webinaret.
Den 26. januar 2022 ble det arrangert nok et webinar. Her var temaet «Mestring av symptomer via E-helse». Denne gangen var det Henrik Børsting Jacobsen (psykologspesialist ved psykologisk institutt Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus), Elin Børøsund (sykepleier og seksjonsleder ved Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo Universitetssykehus) og Ingvild Vistad (seksjonsoverlege på Kvinneklinikken Sørlandet sykehus Kristiansand og professor ved Universitet i Bergen) som holdt innlegg innen temaet e​​-helse.​​

Nyheter

    Sist oppdatert 03.11.2023