Seksjon for Akutt- og mottaksmedisin

Seksjon for Akutt- og mottaksmedisin (AMM) ble opprettet 1. September 2023 med 3 overleger og planlagt utvidelse til 10 overleger i løpet av 2024.
AMM har det overordnede faglige ansvaret for driften i Akuttmottaket med spesielt fokus på rask vurdering av alle pasienter i akuttmottaket (Triage) og å bidra til rask avklaring.
Målet med tjenesten er gode forløp for den enkelte pasient og god arbeidsflyt i akuttmottaket. I tillegg til dette har seksjonen ansvar for legespesialisering i Akutt-og mottaksmedisin på OUS.