Øre-nese-hals CI-enhet

Cochleaimplantat (CI) et hjelpemiddel for døve og sterkt hørselshemmede. CI-teamet på Rikshospitalet har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleimplantat (CI). Det er et tverrfaglig team bestående av leger, audiopedagoger, audiofysikere og audiografer. Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Fra høsten 2004 fikk alle barn som hadde mulighet til å få CI på begge ører, tilbud om det. Voksne får fremdeles bare tilbud om ett implantat så sant det ikke foreligger medisinsk indikasjon for å tilby dobbeltsidig implantasjon. Rikshospitalet har benyttet implantater fra 3 produsenter: Cochlear, Medel og Advanced Bionics. Hva som tilbys den enkelte pasient, avhenger av om det er medisinske indikasjoner for å velge en bestemt type, samt resultatet av prisforhandling mellom leverandørene og Oslo universitetssykehus.

CI-teamet ved Rikshospitalet har landsansvar for barna og har ansvar for de voksne som tilhører region Helse Sør-Øst. CI-teamet er et tverrfaglig team bestående av:

  • Leger som er med på CI-utredning og opererer CI.
  • Audiofysikere som gjør objektive hørselsmålinger under utredning og CI-operasjon samt står for programmering av taleprosessorene.
  • Audiopedagoger som er med på utredning, lydpåsetting og kontroller, og er ansvarlig for vurdering av hørsel, taleutvikling og språkforståelse samt audiopedagogisk oppfølging mot det lokale støttesystemet.
  • Audiograf som står for diverse hørselstesting ved utredning.
  • Pasientkoordinator som er ansvarlig for timelistene med innkalling til utredning, operasjon og kontroller.

Mobiltelefon (kun for SMS):
Pasientkoordinator:  97 48 26 77  
Audiopedagog/audiofysiker 95 75 56 84

Kontakt

Telefon

Mandag-fredag 09.00-11.00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Glassgate, inngang D3b. 1. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo