Seksjon for poliklinikk og dagbehandling (KIT)

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling er en seksjon under Avdeling for transplantasjonsmedisin og ligger i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Sykepleietjenesten i Seksjon for poliklinikk og dagbehandling har  ansvaret for pasientomsorg og pasientflyt i poliklinikken og på dagenhetene. Det faglige spenn er stort og samarbeidspartnerne i seksjonen er mange.

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling sin virksomhet er  utredning og behandling av voksne med indremedisinske sykdommer. Vi tar imot pasienter innenfor en rekke sykdomsgrupper: nyresykdommer, mage-, tarm- og leversykdommer, immunologi og infeksjonssykdommer, endokrinologiske sykdommer inklusive diabetes, revmatologi og infeksjon/immunologi. Pasientene henvises fra primærleger, fra spesialister i og utenfor sykehus og fra andre avdelinger ved sykehuset. 

Poliklinisk virksomhet: 

Utredning og behandling av voksne med indremedisinske sykdommer. Vi tar imot pasienter innenfor en rekke sykdomsgrupper: nyresykdommer, mage-, tarm- og leversykdommer, immunologi og infeksjonssykdommer, endokrinologiske sykdommer inklusive diabetes, revmatologi og infeksjon/immunologi. Pasientene henvises fra primærleger, fra spesialister i og utenfor sykehus og fra andre avdelinger ved Oslo Universitetssykehus HF. 

Poliklinikken har åpningstid mandag-fredag 07.30-15.30. Den ligger i begynnelsen av Glassgaten D1b, 1. egt. henvendelse i ekspedisjonen på høyre side.
Nyre pol og obsenhet: Her behandles fortrinnsvis nyre-, pankreas- og øycelletransplanterte pasienter. Pasientene følges opp i ca. 8 uker etter transplantasjonen av eget behandlingsteam med nyrespesialister og sykepleiere.

Nefrologisseksjon har det medisinske ansvar for pasientgruppen. I oppfølgingsperioden for nyre transplanterte pasienter bor pasientene enten hjemme eller på sykehotell. Obsenheten disponerer 5 bårer og 8 lenestoler til dagpasientene og har åpningstid mandag-fredag 07.30-19.00. Obsenheten drives i samarbeid med HLK, der det er 10 pasienter til hjerteutredning hver dag.


Avdelingen har i samarbeid med endokrinologisk avdeling også en diabetespoliklinikk to dager i uken. Enhetene ligger i begynnelsen av Glassgaten D1b, 1. egt. henvendelse i ekspedisjonen på høyre side.

Medisinsk dagenhet:

Er en sammenslåing av pasienter fra fem ulike seksjoner: fordøyelsessykdommer, lunge, revmatologi, infeksjon/immunologi og hud. Det er i hovedsak pasienter som ikke trenger å være innlagt på en sengepost, men trenger en dags opphold i forhold til kontroller, utredinger eller intravenøsbehandlinger. Dagenheten har 20 lenestoler og 7 båreplasser. Dagenheten har åpningstid mandag-fredag 07.30-17.00. og ligger i enden av Glassgaten, til venstre ved hovedinngangen, avsnitt C6, 2. etasje, heisoppgang D4. høyre side innerst. Lungepasientene følges opp av egne sykepleiere fra lunge sengepost.

Generell informasjon:

Sykepleiertjenesten:

Seksjonsleder har personalansvar og hovedansvar for driften ved hele seksjonen. Vi har i tillegg 3 teamledere med hvert sitt ansvarsområde med tanke på daglig drift ved de forskjellige enhetene. Fagutviklingssykepleier har ansvar for tilrettelegging og oppfølging mht opplæring og fagutvikling. Fagmøter holdes ukentlig og personalmøter holdes månedlig.
Arbeid som sykepleier ved seksjonen innebærer en blanding av selvstendige oppgaver og assistentfunksjoner. De fleste sykepleierne får etter hvert et særlig ansvar for en spesiell pasientgruppe i tillegg til generell kompetanse i seksjonens oppgaver.
Sykepleierstaben teller alt i alt 18 hele sykepleiestillinger fordelt på 22 sykepleiere.
Seksjonen tilbyr sykepleiestudenter i grunnutdanningen praksis, samt undervisning av sykepleiere i videreutdanning innen nyresykepleie.

Kontortjenesten:

Enhetsleder har personalansvar og ansvaret for den daglige driften for de merkantile tjenestene for seksjonen. Den merkantile tjenesten betjener skrankefunksjonen og inntakskontor i tillegg til ha en fast nyresekretær. De ansatte rullerer på forskjellige arbeidsplasser for å få variasjon i arbeidsoppgavene i tillegg til å få en større kontinuitet ved fravær. Det holdes felles møter annenhver uke i tillegg til separerte møter med inntakskontoret og skrankepersonellet annenhver uke. De merkantile tjenestene dekker alt i alt 11 hele stillinger fordelt på 11 ansatte.

Kontakt

Telefon

Åpningstidene varierer på de ulike postene. Se detaljer i teksten over

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Avdeling for transplantasjonsmedisin Seksjon for poliklinikk og dagbehandling (KIT)
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

I glassgaten. Se detaljert beliggenhet i teksten over, eller i Underliggende enheter listet nederst på denne siden.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo