NOSVAR

Oversikt over forskningsprosjekt

Data fra NOSVAR brukes som utgangspunkt i en rekke pågående og nye forskningsprosjekter. Det er høy forskningsaktivitet innen SLE, systemisk sklerose og fibroserende lungesykdommer, men også prosjekter innen andre sykdommer inkludert IgG4-sykdom, ANCA-vaskulitt og Bechets. Det er nye prosjekter på trappende innen polymyalgia revmatika, myositt og T-celler ved autoimmun sykdom. Det er mange pågående internasjonale samarbeid hvor data fra NOSVAR blir brukt.

En gruppe blader på en linje

Foto: Chris Lawton on Unsplash

Totalt 19 publikasjoner med data fra NOSVAR-registeret og RHI biobank er publisert i 2023. Studiene er gjort på følgende diagnoser; Systemisk sklerose (11), SLE (3), Myositter (2), vaskulitter (1), IgG4 (1) og MCTD (1).

I tillegg er tilsammen 17 abstracts presentert som oral presentasjoner eller som poster; EULAR (Europeisk revmatologi kongress, Milano (8) og ACR (American congress of rheumatology, San Diego, USA)(9), Lupus & KCR, Seoul, Sør-Korea (1).

Systemisk Lupus Erytematosus (SLE)

NOR-SLE
Prosjektansvarlig: Karoline Lerang, MD PhD med forskningsgruppe
Stipendiater: Hilde Haukeland, MD, Martina Hansens Hospital og Sigrid Reppe Moe, MD, OUS
REK sør-øst: 2009/2577

Nor-SLE er et samarbeidsprosjekt på tvers av alle revmatologiske avdelinger i hele Helse Sør-Øst (HSØ) som utgår fra Revmatologisk forskningsgruppe ved OUS, Rikshospitalet. Nor-SLE kohorten (n>1600) er en stor belfolkningsbasert SLE-kohort og egnet til å studere forekomst av og sykdomsforløp ved SLE. Hovedfokus ved prosjektet er å studere insidens og prevalens av SLE i HSØ, klassifikasjonskriterier, fenotyper, kreftforekomst og prognostiske faktorer. Funding: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), stiftelsen DAM, Vivi Irene Hansens fond, Ragna og Eigil Eikens legat for revmatismeforskning og Norsk revmatikerforbund (NRF).

Systemisk sklerose og fibroserende lungesykdommer

Det er stor forskningsaktivitet på systemisk sklerose og fibroserende lungesykdommer, med mange ulike pågående studier. Seniorforsker Anna-Maria Hoffman-Vold MD PhD er ledende innen feltet, og er prosjektansvarlig i de fleste prosjektene.


Pågående PhD-prosjekter:
SS-biomarkørstudie: Utfallsrelaterte biomarkører ved systemisk inflammatorisk Revmatiske sykdommer.
Prosjektansvarlig: Øyvind Molberg, prof. dr. med
Stipendiat: Henriette Didriksen, OUS
REK sør-øst: 2018/674

SS-lungefibrose: Identification of novel tools for cardiopulmonary risk prediction in systemic sclerosis.
Prosjektansvarlig: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker
Stipendiat: Imon Barua, lege
REK sør-øst: 2016/11

SS-PAH: Optimizing pulmonary arterial hypertension (PAH) management in systemic sclerosis.
Prosjektansvarlig: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker
Stipendiat: Hilde Jenssen Bjørkekjær, lege SSHF
REK sør-øst: 2016/119, 273870, 274659

SS-ILD: Deciphering a contemporary approach to management for interstitial lung disease in rheumatic conditions.
Prosjektansvarlig: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker
Stipendiat: Emily Langballe, lege
REK sør-øst: 535561

SS-ILD: Evaluation of interstitial lung disease in patients with RA and other connective tissue diseases.
Prosjektansvarlig: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker
Stipendiat: Phuong Phuong Diep, lege OUS
REK sør-øst: 187572


OUS strategisk satsningsområde 2022-2027: Nye persontilpassede management strategier for fibroserende sykdommer

Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjons- sykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.
Medprosjektleder: Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim, Avdeling for nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

Dette strategiske forskningsområdet for utvikling av nye, persontilpassede management-strategier for fibroserende sykdommer etablerer et nytt og interdisiplinært miljø bestående av fagmiljøer fra fire klinikker ved Oslo universitetssykehus (revmatologi, kardiologi, nukleærmedisin/radiologi, bioinformatikk og statistikk.

Det vil bli utviklet og testet nye molekylære avbildningsteknikker, kliniske verktøy og nye biomarkører og integrere og implementere disse direkte i klinisk praksis. Dermed vil vi utvikle persontilpassete metoder innen diagnostikk, oppfølging og behandling for pasienter med fibroserende sykdommer. Dette vil muliggjøre svært konkurransedyktig translasjons- og klinisk forskning, som vil fremme igangsetting av nye kliniske studier, til fordel for pasienter med fibroserende sykdommer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Pasienter fra NOSVAR inkluderes i testingen.
Kliniske studier (pågående og gjennomførte)

ReSScue-studien. Standardisert fekal mikrobiota transplantasjon ved systemisk sklerose
Nasjonal samarbeidsstudie: Oslo universitets sykehus, St. Olavs hospital, Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Karolinska instituttet. Internasjonale samarbeidspartnere.
REK helse-sør: 2016/1529.
Hovedpublikasjon: underveis. Hovedfunn ble presentert på EULAR i Milano 2023 (POS 1310).

Nor-mILDer
Hjemmebasert sykdomsoppfølging av interstitiell lungesykdom ved systemiske revmatiske tilstander, en randomisert strategistudie. Oslo Universitetssykehus. Ledes av Anna-Maria Hoffmann-Vold og Emily Langballe.

RMD-mILDer
Utvikle Nor-mILDer til å bli en internasjonal multisenter RCT med sentre i Oslo, Zurich og Bucharest. Mål om å screene 311 pasienter for å inkludere 218 pasienter til studien. Ledes av Anna-Maria Hoffmann-Vold.

Pågående samarbeidsprosjekter

Det er studier på tarmbakterier ved systemisk sklerose (REK sør-øst: 2014/2330), insidens av renal krise i samarbeid med Scleroderma Clinical Trials Consortium (SCTC), USA (REK (2016/119)), langsiktig sikkerhetsstudie av Nintedanib i sklerodermi i samarbeid med Boehringer Ingelheim (Rek sør øst: 2018/1332), RA-ILD i samarbeid med Universitetet i Heidelberg, multisenter studie på biomarkører ved systemisk sklerose (REK: 2016-119 NOSVAR), og molekylær profil av neseprøver fra pasienter med bindevevssykdommer (REK:187572).

Vaskulitter

ANCA ASSOSIERTE VASKULITT (AAV). ANCA-assosierte vaskulitter i Norge; AAVi Nor-studien
Prosjektansvarlig: Øyvind Molberg, prof. dr. med
Stipendiat: Karin Kilian, overlege
REK sør-øst: 2015/1822

BEHÇETS SYKDOM: En Kartlegging Av Bechets Pasienter i Oslo.
Prosjektleder: Jin Lisa Lorentsen, lege
Prosjektmedarbeider: Karoline Lerang, lege (postdoc).
REK sør-øst: 382756

IgG4-RELATERT SYKDOM: Nor-IgG4 studien. Samarbeid med Helse Bergen.
Prosjektansvarlig: Anna-Maria Hoffmann-Vold, seniorforsker
Stipendiat: Jens Vikse, lege
REK sør-øst: 342136

Myositter/Sjøgren/SLE

Genetikk: Genetiske markører ved systemiske, autoimmune sykdommer (DISSECT studien) Universitetet i Uppsala, Sverige. Lars Rönnblom, Johanna Sandling.
Prosjektansvarlig: Øyvind Molberg, prof. dr. med
Prosjektmedarbeidere: Helena Andersson, dr. med, Karoline Lerang lege, PhD
REK sør-øst: 2016/685

Autoantistoffer: Utfallsrelaterte biomarkører ved systemiske inflammatoriske revm. sykdommer.
Prosjektleder: Fridtjof Lund–Johansen forsker, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Prosjektmedarbeidere: Øyvind Molberg, prof. dr. med
REK sør-øst: 2018/674

T-Celler: Identifisering av potensielle patogene T-celler fra blod fra pas. med SS og SLE.
Prosjektansvarlig: Asbjørn Christophersen, postdoc, Immunologisk institutt, OUS
Prosjektmedarbeidere: Øyvind Molberg, prof. dr. med
REK sør-øst: 2018/674

Genuttrykk i B-celler:
Prosjektleder: Rasmus Iversen, postdoc, Immunologisk institutt, OUS
Prosjektmedarbeidere: Øyvind Molberg, prof. dr. med
REK sør-øst:

Samarbeid med andre registre

European scleroderma and research group

Data fra NOSVAR-pasienter med Systemisk sklerose inngår i det store felleseuropeiske forskningsnettverket European Scleroderma Trial and Research group (EUSTAR). Nettverket har fokus på epidemiologi og nye behandlingsformer. Vi bidrar med data som er tiltenkt å føre til bedrede fremtidige behandlingsmuligheter.


MyoNet

Samarbeid om myositter, både epidemiologiske aspekter og prosjekter mer rettet mot sykdomsmekanismer gjøres gjennom vår deltagelse i MyoNet Research Networking.

 

 

Sist oppdatert 07.06.2024