Prevensjon og svangerskap ved Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) også kalt Lupus er en kronisk revmatisk sykdom kjennetegnet ved revmatisk betennelse i flere av kroppens organer. De organene som hyppigst rammes ved SLE er hud og slimhinner, muskel skjelettsystemet, celler i blodet, lungesekk (plevritt), hjertepose (perikarditt) og nyrer (såkalt lupus nefritt).

Prevensjonsmidler

Foto: Reproductive Health Supplies Coalition on Unsplash

SLE og Prevensjon

Kvinner med SLE har en risiko for forverring av sykdommen ved bruk av p-piller. Denne risikoen er relativt liten og sykdommen gir derfor ingen absolutt grunn til ikke å bruke p-piller. Har du en mild SLE og sykdommen er stabil, kan du bruke p-piller.

Hvis du samtidig har antifosfolipid syndrom (APS) med antifosfolipid antistoffer og tidligere har hatt blodpropp, skal ikke p-piller brukes på grunn av økt risiko for ny blodpropp. Det er videre anbefalt at p-piller ikke skal anvendes ved høy aktivitet i sykdommen (spør legen), høyt blodtrykk, migrene, epilepsi og ved røyking.

Dersom du ikke kan bruke p-piller er progesteron i form av depotsprøyte, gestagen spiral (hormon spiral) eller tablett (minipillen) et alternativ. Andre prevensjonsmidler som kondom og pessar kan anvendes.

SLE og Svangerskap

Kan man bli gravid når man har SLE? Svaret er i dag klart ja, selv om man bare for 10-15 år siden frarådet kvinner med SLE å bli gravide. Noen komplikasjoner kan imidlertid forekomme.

Dersom du ønsker å bli gravid bør svangerskapet planlegges nøye, spesielt dersom sykdommen har angrepet nyrene. Sykdommen bør helst ha vært i en fredelig fase i ½ år før en graviditet. Under planleggingen må det tas hensyn til sykdomsaktivitet, antistoffer i blodet, og aktuelle medisiner.

Kvinner med SLE har normal fruktbarhet med mindre de samtidig har endometriose (økt hyppighet ved SLE), eller har fått store doser av det celledempende stoffet Sendoxan. Sendoxan påvirker eggstokkene, men påvirkningen er avhengig av størrelsen av dosen og kvinnens alder (desto høyere dose og høyere alder desto større påvirkning).

Kvinner med SLE har en økt risiko for spontanabort sammenlignet med kvinner som ikke har SLE. Dette gjelder spesielt kvinner med aktiv sykdom og kvinner som har antifosfolipid antistoffer i blodet. Den sistnevnte gruppen kan oppleve tilbakevendende aborter (før 10. svangerskapsuke) forårsaket av blodpropper i blodårene til morkaken. I slike tilfeller anbefales behandling med blodfortynnede midler (Albyl–E og eventuelt lavmolekylært heparin). Denne gruppen er også utsatt for å utvikle blodpropp i andre blodårer, lave blodplater og svangerskapsforgiftning i slutten av svangerskapet og må derfor følges godt opp.

Kvinner med høy aktivitet i sykdommen og spesielt de med aktiv betennelse i nyrene er utsatt for et dårligere utfall av svangerskapet med blant annet økt abortrisiko, for tidlig fødsel,  svangerskapsforgiftning og økt risiko for forverrelse i sykdommen, samt lav fødselsvekt hos barnet. I disse tilfellene er det derfor spesielt viktig at sykdommen har vært fredelig siste ½ år.

Under svangerskapet og de første 8 ukene etter svangerskapet, finnes det en liten økt risiko for at sykdommen blusser opp. Slike oppbluss behandles ofte med kortison, som er trygt å bruke under svangerskap.

30-40% av SLE kvinner har antistoffene anti-SSA og evntuelt anti-SSB i blodet. Disse antistoffene kan fra midten av svangerskapet passere fra mor til barn. En følge av antistoffene er at enkelte av barna kan utvikle ”Neonatal lupus” etter fødselen, bestående av hudutslett, og eventuelt lavt antall hvite blodlegmer. Dette er en snill tilstand som går over uten behandling. Hos en liten andel (ca 2%) kan antistoffene forårsake revmatisk betennelse i hjertets ledningsbunt, slik at hjerterytmen kan bli forstyrret. Fosterets hjerterytme bør derfor følges godt opp fra uke 16 til uke 26 i svangerskapet.

Ikke alle medisiner kan brukes under et svangerskap. Spesielt gjelder det Metotrexat, Sendoxan, Cellcept og Rituximab. Det anbefales at Metotrexat, Cellcept og Sendoxan avsluttes 3 måneder før et påtenkt svangerskap. Dersom du bruker det blodfortynnende legemidlet Marevan, skal dette skiftes til lavmolekylært heparin (for eksempel Fragmin) før et svangerskap. Marevan kan ha uheldig påvirkning på dannelsen av organene til fosteret.

Prednisolon (kortison) og Imurel kan anvendes under svangerskap hvis nødvendig. De fleste med SLE anbefales å bruke Plaquenil (hydroksyklorokin) under hele svangerskapet, fordi studier viser at Plaquenil reduserer risiko for SLE- relaterte komplikasjoner. Plaquenil kan også brukes ved amming.
Ved SLE foreligger økt risiko for preeklampsi ("svangerskapsforgiftning"). Forebyggende behandling kan være aktuelt med acetylsalisylsyre (ASA/Albyl-E) 75 mg daglig fra svangerskapsuke 12 til 37 (avsluttes tre uker før beregnet fødetermin).

På bakgrunn av sykdommens innvirkning på et svangerskap anbefaler vi regelmessig kontroll før og under svangerskapet, både hos revmatolog og gynekolog. Dersom funksjonen i nyrene er nedsatt er også tilsyn hos nyrelege nødvendig. Vi anbefaler regelmessig kontroll hos revmatolog, oftest en gang i måneden.

Graviditet anbefales ikke hos pasienter med betydelig nedsatt nyrefunksjon eller forhøyet trykk i det lille kretsløp (pulmonal hypertensjon).

Sist oppdatert 10.06.2024