Forskningsprosjekt

NorJDM

Denne internasjonalt unike og langsiktige studien fokuserer på flere ulike aspekter ved juvenil dermatomyositt (JDM) der vi ser på både risikofaktorer og utfall.

En gruppe trær i et snødekt felt

Foto: Nils Leonhardt on Unsplash

Om prosjektet
Vi har gjennomført to kontrollerte tverrsnittsundersøkelser der vi så på fenotyping av pasienter med JDM og matchet disse med kontroller alders- og kjønnsmessig. Vi benyttet avanserte metoder for å undersøke biomarkører som cytokiner og adipokiner, fysisk form, kroppssammensetning, samt muskel-, lunge- og hjerteavbildning og funksjon. Vårt arbeid har gitt ny innsikt i prediktive faktorer, biomarkører, prognose og organinvolvering assosiert med JDM og har påvirket internasjonale retningslinjer.

Til nå harvi vi publisert 18 artikler i annerkjente tidsskrifter og fire doktorgradsstipendiater forsvart avhandlingene sine. Vi har flere pågående PhD-prosjekter som involverer longitudinell evaluering av sykdomsaktivitet, skader, myositt-assosierte antistoffer og hjertefunksjon. I tillegg ser vi på sammenhengen mellom fysisk form og hjertefunksjon.

Nor-JDM-prosjektet ønsker å bedre vår forståelse av JDM der sluttresultatet er å bedre pasientbehandlingen.

Prosjektleder: Helga Sanner, Spesialist i revmatologi, PhD

Prosjektperiode: Pågående

Kategori:
Epidemiologi

Sist oppdatert 14.06.2024