Laparoskopi ved kolorektal kreft

LapcoNor - Standardisering av laparoskopisk kirurgi for pasienter med kreft i tykk og endetarm

LapcoNor er et regionalt prosjekt i HSØ som har til hensikt å tilby strukturert og standardisert utdanning i laparoskopisk kirurgi for kolorektal kreft til alle gastrokirurger i regionen som behandler disse pasientene. Prosjektet drives i samarbeid med Lapco, det britiske nasjonale utdanningsprogrammet for laparoskopisk kolorektal kirurgi.   av prosjektleder Ole Helmer Sjo, LapcoNor

Prosjektet  ble etablert av HSØ våren 2014 i samarbeid med Utdanningssenteret på OUS Ullevål. Vi har en etablert prosjektgruppe bestående av åtte kirurger og tre operasjonssykepleiere fra de større sykehusene i regionen. I tillegg har vi en ressursgruppe av sentrale fagpersoner fra alle helseregionene.
 

Laparoskopi.jpg

Nærbilde laparoskopisk kirurgi

Laparoskopi-nerme.jpg
Randomiserte kontrollerte studier og meta-analyser har vist at laparoskopisk reseksjon gir raskere postoperativ mobilisering og færre komplikasjoner med de samme onkologiske langtidsresultater som åpen kirurgi, både for tykk-og endetarmskreft.

Fokus på pasientseleksjon samt kirurgisk erfaring og teknikk er av avgjørende betydning for gode resultater. Mange sentra som har gått fra åpen til laparoskopisk kirurgi for pasienter med tykk-og endetarmskreft, også i HSØ, har registrert økt komplikasjonsfrekvens i overgangsfasen fra åpen til laparoskopisk kirurgi, med økt forekomst av anastomoselekkasje, en komplikasjon med betydelig morbiditet og mortalitet.

Per i dag er laparoskopi ratene for kolorektal cancer svært varierende i regionen, og opplæringen i laparoskopiske kolorektal kirurgi er også forskjellig fra sted til sted. Prosjektet har som hovedmål å øke laparoskopi ratene for behandling av kreft i tykk- og endetarm. Det gjøres ved å tilby en standardisert opplæring etter mal fra det britiske nasjonale utdanningsprogrammet Lapco (www.lapco.nhs.uk). Vi har etablert et nært samarbeid med programmets ledere i England.

Alle sykehusene i HSØ rapporterer sine respektive pasient data (NPR-data) til dr. Fosters Global Comparators, som er en internasjonal database hvor sykehus fra hele verden sender inn tilsvarende data for analyse. Dette vil bli brukt til å sammenligne laparoskopi rater og behandlingsresultater før og etter gjennomføringen av utdanningsprogrammet vårt. Vi vil dessuten sammenligne kliniske resultater i prosjektet med historiske data fra egne og sammenlignbare norske sykehus. Alle lære-inngrep i vårt strukturerte opplæringsprogram registreres i egen database for analyse og sammenligning med inngrep utført utenom prosjektet.

Vi samarbeider tett med Lapco International – England, som sterkt råder oss til å begynne med å utdanne instruktører (Trenere) i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Prosjektgruppen har derfor vært i Basingstoke 25.-27. mars 2015 og gjennomgått Lapco TT (Train the Trainer) kurs. Det er et skreddersydd instruktør kurs i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Kursene er intensive og interaktive 2 dagers kurs, med spesifikke pedagogiske målsetninger. De legges opp etter mal fra Lapco – England, med solid støtte fra erfarne engelske instruktører i innkjøringsfasen. Prosjektgruppen har så langt gjennomført 5 kurs og utdannet 30 instruktører, 22 fra Helse SØ og 8 fra de andre helseregionene.

Lapconor prosjektet er presentert på møter / konferanser og i tidsskrifter;

Gastrokirurgisk Vår-møte 23.04.2015 - Mini invasive surgery for colorectal cancer: Standardized education in laparoscopic surgery for colorectal cancer - Project South East Health Authority Norway

Kirurgisk Høstmøte 22.10.2015; Frie foredrag nr 127: Standardisering av laparoskopisk kirurgi for pasienter med kreft i tykk og endetarm i Helse Sør Øst RHF.

Lapco: Past, Present & Future. Basingstoke UK 13.06.2016: LapcoNor - The Norwegian Experience

NGF nytt nr 2 - juni / 2016, s 29: LAPCONOR

Kirurgen nr 2 / 2016,  s. 86: LAPCONOR

Prosjektet vil arrangere ytterligere 2 Lapconor Tren Treneren kurs i løpet av høsten 2016. Kolleger fra sykehus i de andre helseregionene inviteres nå til å delta på disse kursene. Kursene har frem til mai 2016 blitt holdt på engelsk med støtte fra Lapco International i England, men vil videre fremover foregå på norsk etter godkjenning av kvaliteten fra de engelske Lapco instruktørene.

Prosjektgruppen har startet med systematisk opplæringen av enkelt kirurger fra 01.01.16,, initialt på Ahus og Ullevål.  Det planlegges et introduksjonskurs for enkelt kirurger og instruktører som ønsker å delta i vårt systematiske strukturerte opplæringsprogram i laparoskopisk kolorektal kirurgi for kreft. Også dette foregår etter mal fra Lapco programmet i England. 

Sist oppdatert 25.11.2016