Flerregional behandlingstjeneste for neonatal-kirurgi

Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser er en flerregional behandlingstjeneste ved St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

Tjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av alvorlig medfødte misdannelser og ervervede tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveier og genitalia samt toraks med unntak av hjerte og sentralnervesystemet. Mange av misdannelsene påvises før fødsel med ultralyd. Behandlingstjenesten omfatter oppfølging i graviditet, fødsel og planlegging av medisinsk utredning/behandling av etter fødsel. Mange av tilstandene er sjeldne og behandlingen krever spesialisert kompetanse og utstyr.

For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

Typiske tilstander som omfattes av tjenesten er medfødt diafragmahernie (CDH), øsofagusatresi, øvrige atresier i gastrointestinaltraktus, nekrotiserende enterokolitt (NEC), bukveggsdefekter, anorektale misdannelser, Mb Hirschsprung, urogenitale misdannelser og enkelte solide svulster (sacrocoxygealt teratom). Mange av tilstandene er sjeldne og det totale antall inngrep på nyfødte på landsbasis er relativt få slik at det av hensyn til kirurgi- og anestesikompetanse ikke er hensiktsmessig å ha denne tjenesten flere steder.

De fleste tilstandene krever langvarig og dedikert oppfølging, ofte i form av tverrfaglige teamvurderinger, i tillegg til oppfølging lokalt.

Avdelingene har høyeste prioritet for mottak av pasienter som er omfattet av den flerregionale behandlingstjenesten, og det foregår kontinuerlig registrering av nyfødtkirurgien med diagnose, type inngrep og komplikasjoner for overvåkning av egne behandlingsresultater og for sammenligning med internasjonale registreringer. Avdelingene deltar aktivt i utdanning og undervisning av helsepersonell og pasienter/pårørende.

Hovedformålet med tjenesten er således å samle erfaring og kompetanse på disse tilstandene på to steder for å optimalisere behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

Enkelte svulster (sacrococcygealt teratom) kan kreve operativ behandling i neonatalperioden. Lyskebrokk hos de minste premature vil ofte kreve spesiell anestesi og kirurgisk kompetanse. Noen tilstander vil ikke nødvendigvis kreve kirurgi i nyfødtperioden men kanskje noe senere. Felles for disse er at de er sjeldne og det er etablert praksis at den kirurgiske utredning og behandlingen foregår ved et av de to sentrene som innehar den flerregionale behandlingstjenesten.


ICD10 koder:

P77 Nekrotiserende enterokolitt (NEC)
P78.0 Tarmperforasjon i perinatalperioden
Q32 Medfødt trakeomalasi
Q33 Medfødt cystelunge – lungesekvester – emfysem
Q34 Medfødt mediastinalcyste
Q39 Medfødte misdannelser i spiserør
Q40 Medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen
Q41 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tynntarm
Q42 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm
Q43 Andre medfødte misdannelser i tarm (Hirschsprung, malrotasjon, duplikasjon og persisterende kloakk, Currarino)
Q44 Medfødte misdannelser i galleblære/ galleganger / lever
Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystem
Q50 – 55 Medfødte misdannelser i kjønnsorgan
Q62 Medfødte obstruksjon i nyrebekken og urinleder med neonatal intervensjon
Q63 Andre medfødte misdannelser i nyre
Q64.1 Blæreekstrofi
Q64.2 Uretraklaff
Q79 Diafragmahernie/diafragmaeventrasjon
Q79.2 Omphalocele
Q79.3 Gastroschisis
Q 89.9 Sacrococcygealt teratom

Blæreextrofi

Anorectale misdannelser (ARM)

Øsofagusatresi

Gallegangsatresi


Telefon
Pasientkoordinator 23 07 25 28
Sengepost 23 07 46 20

Leder
Gunnar Aksnes

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Kirurgisk avdeling for barn, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Sist oppdatert 14.09.2022