En person som går ut av en bygning

Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR)

NOSVAR er Norges største register for systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter med mer enn 4000 inkluderte pasienter. Registeret sprer kompetanse ved å ha bidratt til over 100 publikasjoner i internasjonale fagtidsskrift og til seks medisinske doktorgrader.

NOSVAR eies av Oslo Universitetssykehus (OUS) og skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom å anvende data til kvalitetssikring, kompetanseheving og forskning på revmatiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Registeret er godkjent av myndighetene, og registrering ber basert på skriftlig samtykke fra pasientene. En «biobank» med nedfrosne blod- og serumprøver er knyttet til registeret. NOSVAR finansieres med offentlige midler og har ingen bindinger til farmasøytisk industri, informasjonsteknologiske selskaper eller andre kommersielle aktører.

NOSVAR systematiserer erfaringer med de sjeldne systemiske bindevevssykdommene og vaskulitter, evaluerer resultatene og publisere dem. Ny kunnskap fra NOSVAR når dermed pasienter, behandlere og forskere i inn og utland. Registeret er knyttet til internasjonale profesjonelle forskernettverk.

NOSVAR har siden 1998 hatt godkjenning av Datatilsynet, og fornyet konsesjon er gyldig foreløpig til 2028. All registrering baseres på «informert samtykke» som innebærer at hver pasient får muntlig og skriftlig informasjon om registeret og om biobanken før eventuell inklusjon. Det er mulig å trekke seg fra registeret når som helst. Registreringer foregår for tiden bare ved Revmatologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.  

Registeret har siden 1998 hatt godkjenning av Datatilsynet. Fornyet konsesjon er gyldig foreløpig til 2028. All registrering baseres på «informert samtykke» som innebærer at hver pasient får muntlig og skriftlig informasjon om registeret og om forskningsbiobanken før eventuell inklusjon. Det er mulig å trekke seg fra registeret når som helst.

Dersom data brukes i registerbaserte forskningsstudier, kreves at studiene har spesifikk godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK). Databehandleransvarlig for registeret er Oslo Universitetssykehus HF ved administrerende direktør. Seksjon for Revmatiske Sykdommer ved overlege dr.med Øyvind Palm administrerer registeret. Overlegen rapporterer direkte til seksjonsleder og utarbeider årsrapport i samarbeid med registerkoordinator Torhild Garen. Registerkoordinatoren står for den daglige driften av registeret. Registermedarbeider Kari Fresjar bidrar til mest mulig komplett registrering på sengeposten.

Styringsgruppen består av seksjonsleder professor dr.med Øyvind Molberg, overlege dr.med Ragnar Gunnarsson, overlege dr.med Øyvind Palm, overlege Øyvind Midtvedt og registerkoordinator Torhild Garen. Større endringer i registeret diskuteres i styringsgruppen før vedtak fattes. Referansegruppen for registeret består av seksjonsleder ved seksjon for revmatologi, OUS, Rikshospitalet og avdelingsoverlegene ved de eksterne avdelinger som kan delta i registreringene.

Alle pasienter som har aktuelle systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitter vil bli forespurt om deltakelse i NOSVAR. Det er en forutsetning at en er pasient ved Revmatologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet, og at diagnosen er sikker. All deltakelse er frivillig, basert på informasjon og forutsetter en skriftlig godkjenning (bredt samtykke) fra hver pasient. De fleste registreringer baseres på data fra sykejournalen, tar få minutter å gjennomføre og gjøres samtidig med en rutinekonsultasjon. Det vi ønsker å registrere omfatter personnummer, når sykdommen begynte og diagnoseåret. I tillegg spør vi om lov til å ta ekstra blodprøver for forskning. Prøvene oppbevares i  Forskningsbiobank for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Siden registreringene begynte i 1999, er mer enn 4700 pasienter inkludert og mer enn 3000 har avgitt blodprøver til forskingsbiobanken. De vanligste sykdommene er systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose, myositt og ANCA-vaskulitter. Hvis du er registrert med systemisk sklerose, vil du få noen spørreskjema som kartlegger din funksjon og ulike pågående plager.

Figuren viser antall personer med et utvalg ulike diagnoser per 31.12.2020. Bidevevssykdommer og vaskulitter er illustrert med henholdsvis mørk blå og lys blå farge.

Bilde 1.png

Når data fra register og biobank ønskes brukt i et nytt forskningsprosjekt vil en søke om godkjenning fra REK. Dette bidrar til å sikre at pasientopplysninger og forskningsdata blir håndtert på en forsvarlig måte.

Ditt bidrag er viktig
For hver eneste pasient som bidrar med sine helseopplysninger og sitt prøvemateriale til revmatologisk forskning og kvalitetssikringsstudier, vil forskere og klinikere få et bedre grunnlag for å forstå sykdommen din. Sykdommene er sjeldne, så hver enkelt betyr mye.
Større forståelse av sykdommene vil bidra til at vi får bedre muligheter til å forebygge og behandle disse alvorlige revmatiske sykdommene i fremtiden.

Frivillig deltakelse
Ingen blir registrert uten å ha fått muntlig og skriftlig informasjon eller mot sin vilje. Du kan også trekke deg fra registeret uten å måtte oppgi grunn. Om du ikke ønsker delta, vil det ikke gå ut over den videre oppfølgningen eller ha andre konsekvenser. Til nå har oppslutningen om NOSVAR vært stor, nesten alle forespurte ønsker å bli registrert og det er få som har trukket seg.

Informasjon om deg
Du har rett til å vite hvilke data som er registeret om deg i NOSVAR hva de brukes til. I årsrapportene kan du lese om prosjekter som er gjennomført og hav som pågår. De ulike forskningsprosjekter Du kan kontakte registerkonsulent på telefon 22 02 94 19.

Kurs for pasienter og pårørende
Kurs om systemiske bindevevssykdommer arrangeres regelmessig i samarbeid mellom Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet, Lærings- og Mestringssenteret og pasientorganisasjoner.
Aktuelle diagnoser er for tiden: Systemisk sklerose, Systemisk lupus erytematosus (SLE), Sjøgrens syndrom og MCTD. Kontakt for mer informasjon: Sykepleier ved Revmatologisk Poliklinikk telefon 23072774 eller 23072767 eller Lærings og Mestringssenteret tlf. 23070820

Resultater fra NOSVAR og publikasjonsliste

Totalt har NOSVAR bidratt til mer enn 160 vitenskapelige internasjonale manuskripter, alle oppført i forskningsdatabasen Pubmed. Data fra NOSVAR er også brukt i 15 medisinske PhD (doktorgrad).

Figuren viser antall publikasjoner per år i perioden 2010-2022

Publikasjoner graf 2010 - 2022.jpg

Her kan du lese om forskning som helt- eller delvis er basert på NOSVAR-data. Forskningsaktiviteten gjenspeiler hva pasientenes data brukes til for tiden

SYSTEMISK SKLEROSE


IG COATING AV TARMBAKTERIER VED TIDLIG SSC
Prosjektansvarlig: MD PhD (post.doc) Anna-Maria Hoffmann-Vold
Samarbeidspartner: post. doc Brian Chung (Norsk senter for PSC), Kristofer Andreasson og Roger Hesselstrand, Revmatologisk avdeling, Lund Universitetssykehus
REK sør-øst: 2014/2330 Tarmens bakterieflora ved systemisk sklerose
Abstract presentert på EULAR 2020. Artikkel skrives

RESSCUE STUDIEN: TRANSPLANTASJON AV TARMBAKTERIER VED SYSTEMISK SKLEROSE
Prosjektleder: prof. dr. med Øyvind Molberg, MD PhD (post. doc) Anna-Maria Hoffmann-Vold.
REK helse-sør: 2016/1529 Standardisert fekal mikrobiota transplantasjon ved systemisk sklerose
Nasjonal samarbeids-studie: Oslo universitets sykehus, St. Olavs hospital, Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Karolinska institutet. En internasjonal ekspertgruppe på systemisk sklerose er etablert i forbindelse med studien: Oliver Distler (Zurich, Switzerland), Dinesh Khanna (Michigan, USA) og Elizabeth Volkmann (UCLA, USA). 30 pasienter fra NOSVAR er screenet, 18 er inkludert.

INTERSTITIELL LUNGE SYKDOM VED SYSTEMISK SKLEROSE: CYTOKINER OG BILDE DIAGNOSTIKK
Prosjektansvarlig: MD Ph.D (post. doc) Anna-Maria Hoffmann-Vold
Samarbeidspartner: MD John Belperio (lungeavdeling), Grace Kim og Jonathan Goldin (radiologisk avdeling) UCLA (University of California), Los Angeles, USA
REK sør-øst: 2017/1816 Interstitiell lungesykdom ved SSc
Hovedmålet med studien er å identifisere cytokiner som kan være assosiert med interstitiell lungesykdom (ILD) eller PH ved SSc og som kan brukes som prediktorer for sykdoms progresjon eller dårlig utfall. Serum på 379 SSc pasienter og 100 kontroller ble sendt fra NOSVAR til UCLA (University of California, Los Angeles) til analyse av 4 paneler med cytokiner og angio-genetiske faktorer med Luminex teknologi. Publikasjon i 2020. Inkludert fra Biobanken ca. 2000 HRCT bilder fra ca. 500 SSc pasienter til kvantifisering av lungeforandriger. Studien pågår.

LONGITUDINAL ANALYSIS OF ANTI-TOPOISOMERASE I AND ANTICENTROMERE ANTIBODY LEVELS, AND OTHER CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS
Prosjekt-tittel: Longitudinal analysis of anti-topoisomerase I and anticentromere antibody levels, and other characteristics in patients with systemic sclerosis.
Prosjektansvarlig: J.K. de Vries-Bouwstra, revmatologisk avdeling, Leiden University Medical Center, Netherlands
Prosjektmedarbeider: Anna-Maria Hoffmann-Vold, MD Ph.D OUS
REK sør-øst: 2016/685 Genetiske markører ved systemiske, autoimmune sykdommer.
NOSVAR biobanken har bidratt med 32 serumprøver til studien. Planlagt felles studie for å se på longitudinelle GI symptomer målt med UCLA-Git skår. Ca. 500 SSc pasienter fra NOSVAR og ca. 400 fra Leiden. Publikasjon på ATA (anti-topoisomerase I) ble publisert i 2019 og ACA (anticentromer) ble i 2020 sendt inn og er nå under review.

IMPACT OF STANDARD OF CARE TREATMENT ON GASTROINTESTINAL INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS
Prosjektansvarlig: MD Ph.D (postdoc) Anna-Maria Hoffmann-Vold.
Prosjektmedarbeider: J.K. de Vries-Bouwstra, revmatologisk avdeling, Leiden University Medical Center, Netherlands
REK sør-øst:
Artikkel er under review.

RADIOMICS IN THE DIAGNOSIS OF ILD IN SSC
Prosjektansvarlig: MD PhD Britta Maurer, University Hospital of Zurich, Sveits
Prosjektmedarbeider: MD PhD (posdoc) Anna-Maria Hoffmann-Vold, Håvard Fretheim
REK sør-øst: 2017/1816 Interstitiell lungesykdom ved SSc
Kliniske data og HRCT fra SSc pasienter i NOSVAR er inkludert i studien. Oral presentasjon av data på EULAR og Word congress of Systemic sclerosis . Artikkel under skriving.

ANALYSE AV TARMBIOPSIER AV RESSCUE PASIENTER FRA PILOTSTUDIEN
Prosjektansvarlig: MD PhD (posdoc) Anna-Maria Hoffmann-Vold
Prosjektmedarbeider: Gabriela Kani, Oliver Distler, University Hospital of Zurich, Sveits, Henriette Didriksen, OUS
REK sør øst: 2016/1529 Standardisert fekal mikrobiota transplantasjon ved systemisk sklerose
RESCUE pilot studie er tidligere omtalt i årsrapporten 2018. Artikkel publisert i 2020.

INSIDENS AV RENAL KRISE VED SSC
Prosjektansvarlig: Scleroderma Clinical Trials Consortium (SCTC), USA, multicenter studie
Prosjektmedarbeider: MD PhD (posdoc) Anna-Maria Hoffmann-Vold
Rek sør øst: REK (2016/119). NOSVAR
SRC (scleroderma renal crisis) er en arbeidsgruppe under SCTC som ble dannet i 2015 og består av internasjonale eksperter innen revmatologi, nevrologi og patologi. Gruppen jobber med utvikling og validering av klassifikasjonskriterier av renal krise (SRC). Hensikten med samarbeidet er å måle insidensen av renal krise i en større populasjon.

GPA–WEGENERS GENETIKK STUDIE PÅ ANCA ASSOSIERT VASKULITT (UNIVERSITETET I UPPSALA)
Prosjekttittel ”Identifiering och funktionella studier av genetiska riskfaktorer för ANCA-associerade vaskuliter”.
REK sør-øst: 2009/128 Genetiske markører ved systemiske, autoimmune sykdommer.
Prosjektleder: Johanna Dahlqvist, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. Medarbeider: Øyvind Palm, OUS. Dette er et genetikk-samarbeidsprosjekt om ANCA assosierte vaskulitter mellom universitetssykehusene i Uppsala, Umeå, Linköping, Lund/Malmö, Karolinska sjukhuset i Solna/Huddinge og Revmatologisk seksjon Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Analyser pågår.
Årsrapport NOSVAR 2020 Side 15

MYOSITTER/SJØGREN/SLE


GENETISKE MARKØRER VED SYSTEMISKE, AUTOIMMUNE SYKDOMMER (DISSECT STUDIEN), UNIVERSITETET I UPPSALA, SVERIGE
Prosjektansvarlig: professor dr.med Øyvind Molberg
Prosjektmedarbeidere: Seksjon for revmatologi, OUS: Øyvind Palm, Helena Andersson, Karoline Lerang, Universitetet i Uppsala: Lars Rönnblom, Johanna Sandling
Rek sør-øst: 2016/685 Genetiske markører ved systemiske, autoimmune sykdommer.
DISSECT-studien er et Astra Zeneca (AZ)-Scilifelab-nordisk myositt samarbeidsprosjekt under ledelse av Professor Lars Rönnblom ved universitetet i Uppsala. Hensikten er å kartlegge koblingen mellom genetiske variasjon, immunologiske avvik og kliniske symptom ved tre ulike systemiske autoimmune sykdommer; SLE, Sjøgrens syndrom og myositt. Prosjektkoordinator er Johanna Sandling. DNA fra 155 myositt-pasienter fra NOSVAR biobanken ble inkludert i 2015. Serum fra de samme pasientene ble sendt i mai 2016. I 2017 er det i tillegg utlevert 143 EDTA av Sjøgren pasienter. Uttak er også gjort på 400 EDTA SLE som ble sendt i januar 2018. I mars 2019 ble samarbeidsprosjektet med Astra Zeneca (AZ)-Scilifelab avsluttet. Totalt 22 vitenskapelige publikasjoner (artikler og abstracts) er publisert i løpet av samarbeidsperioden. Data vil fortsatt bli analysert av Dissect akademia og flere studier er pågående. En artikkel med data fra pasienter inkludert i NOSVAR (Sjøgren) ble publisert i 2020.

PÅVISNING AV NYE AUTO-ANTISTOFFER VED SYSTEMISK BINDEVEVSSYKDOMMER
Prosjektleder: Forsker Fridtjof Lund–Johansen Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Prosjektmedarbeidere: Avdelingsleder Øyvind Molberg
Rek sør-øst: 2018/674 Utfallsrelaterte biomarkører ved systemiske inflammatoriske revmatiske sykdommer
Flere hundre selskaper verden over konkurrerer i dag om å selge over en million forskjellige antistoffer til forksere og diagnostiske laboratorier. Mange er av dårlig kvalitet, og binder ikke de proteiner de er laget for. Hensikten med denne studien er å finne ut om ny teknologi kan hjelpe oss til å identifisere flere auto antistoffer ved systemiske bindevevs sykdommer på tvers av diagnosene Sle, MCTD og SSc. Undersøkelsen av ulike serum bestanddeler gjennomføres ved hjelp av egnet undersøkelsesmetodikk (ELISA, multiplex assays og proteomikk-baserte assays) og (2) karakterisering av immunkompetente celler fra blod ved hjelp av overflatemarkør-analyser og biokjemiske undersøkelser. Artikkelskriving pågår

IDENTIFISERING AV POTENSIELLE PATOGENE T-CELLER FRA BLOD FRA PASIENTER MED SYSTEMISK SKLEROSE OG SLE
Prosjektleder: Postdoc. Asbjørn Christophersen, Immunologisk institutt, OUS
Prosjektmedarbeider: avdelingsleder Øyvind Molberg
Rek sør-øst: 2018/674 Utfallsrelaterte biomarkører ved systemiske inflammatoriske revmatiske sykdommer. Ferske blodprøver av SSc og SLE pasienter inkludert i NOSVAR ble levert til analyse m/massecytometri som kan identifisere over 40 overflatemarkører på celler. Prosjektet er et samarbeid mellom Immunologisk institutt og Stanford University, California. Den første artikkelen fra prosjektet er under revisjon i et svært prestisjetungt tidsskrift.

GENUTTRYKK I ISOLERTE B-CELLER
Prosjektleder: Postdoc. Rasmus Iversen, Immunologisk institutt
Samarbeidspartner: Avdelingsleder Øyvind Molberg
REK sør-øst:
2018 ble det levert ferske celler fra 10 pasienter i NOSVAR. Isolerte B-lymfocytter ble sendt til USA for analyse av genutrykket i enkeltceller. En ny oppfølging med 10 nye pasienter blir utført i 2019.

SAMARBEID MED ANDRE REGISTRE


EUROPEAN SCLERODERMA AND RESEARCH GROUP
Data fra NOSVAR-pasienter med Systemisk sklerose inngår i det store felleseuropeiske forskningsnettverket European Scleroderma Trial and Research group (EUSTAR: http://www.eustar.org/ ). Nettverket har fokus på epidemiologi og nye behandlingsformer. Vi bidrar med data som er tiltenkt å føre til bedrede fremtidige behandlingsmuligheter.

EUROPEAN MYOSITIS NETWORK (KAROLINSKA SYKEHUSET), SVERIGE
Samarbeid om myositter, både epidemiologiske aspekter og prosjekter mer rettet mot sykdomsmekanismer gjøres gjennom vår deltagelse i EuMyoNet (http://myonet.eu/about-us/what-is-eumyonet/).

Systemisk sklerose

High-resolution computed tomography of the chest for the screening, rescreening and follow-up of systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: a EUSTAR-SCTC survey. Bruni C, Chung L, Hoffmann-Vold AM, Assassi S, Gabrielli A, Khanna D, Bernstein EJ, Distler O, EUSTAR and SCTC collaborators (2022) Clin Exp Rheumatol, 40 (10), 1951-1955 DOI 10.55563. 

Patient preferences for the treatment of systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: a discrete choice experiment. Bruni C, Heidenreich S, Duenas A, Hoffmann-Vold AM, Gabrielli A, Allanore Y, Chatelus E, Distler JHW, Hachulla E, Hsu VM, Hunzelmann N, Khanna D, Truchetet ME, Walker UA, Alves M, Schoof N, Saketkoo LA, Distler O (2022) Rheumatology (Oxford), 61 (10), 4035- 4046 DOI 10.1093

Sex influence on outcomes of patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: an EUSTAR database analysis. Campochiaro C, Hoffmann-Vold AM, Avouac J, Henes J, de VriesBouwstra J, Smith V, Siegert E, Airò P, Oksel F, Pellerito R, Vanthuyne M, Pozzi MR, Inanc M, Sibilia J, Gabrielli A, Distler O, Allanore Y, (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Target organ expression and biomarker characterization of chemokine CCL21 in systemic sclerosis associated pulmonary arterial hypertension. Didriksen H, Molberg Ø, Mehta A, Jordan S, Palchevskiy V, Fretheim H, Gude E, Ueland T, Brunborg C, Garen T, Midtvedt Ø, Andreassen AK, Lund-Johansen F, Distler O, Belperio J, Hoffmann-Vold AM (2022) Front Immunol, 13, 991743 DOI 10.3389/

Use of platelet inhibitors for digital ulcers related to systemic sclerosis: EUSTAR study on derivation and validation of the DU-VASC model. Garaiman A, Steigmiller K, Gebhard C, Mihai C, Dobrota R, Bruni C, Matucci-Cerinic M, Henes J, de Vries-Bouwstra J, Smith V, Doria A, Allanore Y, Dagna L, Anić B, Montecucco C, Kowal-Bielecka O, Martin M, Tanaka Y, Hoffmann-Vold AM, Held U, Distler O, Becker MO, (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Epidemiology of interstitial lung diseases and their progressive-fibrosing behaviour in six European countries. Hilberg O, Hoffmann-Vold AM, Smith V, Bouros D, Kilpeläinen M, Guiot J, Morais A, Clemente S, Daniil Z, Papakosta D, Fretheim H, Neves S, Alfaro TM, Antoniou KM, Valveny N, Asijee G, Soulard S, Wuyts W (2022) ERJ Open Res, 8 (1) DOI 10.1183

Cohort Enrichment Strategies for Progressive Interstitial Lung Disease in Systemic Sclerosis From European Scleroderma Trials and Research. Hoffmann-Vold AM, Brunborg C, Airò P, Ananyeva LP, Czirják L, Guiducci S, Hachulla E, Li M, Mihai C, Riemekasten G, Sfikakis P, Valentini G, Kowal-Bielecka O, Allanore Y, Distler O (2022) Chest (in press) DOI 10.1016

Systemic sclerosis in the time of COVID-19. Hoffmann-Vold AM, Distler O, Bruni C, Denton CP, de Vries-Bouwstra J, Matucci Cerinic M, Vonk MC, Gabrielli A (2022) Lancet Rheumatol, 4 (8), e566-e575 DOI 10.1016

Recent advances in the management of systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. Hoffmann-Vold AM, Distler O, Crestani B, Antoniou KM (2022) Curr Opin Pulm Med, 28 (5)

Late Skin Fibrosis in Systemic Sclerosis: 28 A Study from the EUSTAR Cohort. Hughes M, Huang S, Alegre-Sancho JJ, Carreira PE, Engelhart M, Hachulla E, Henes J, Kerzberg E, Pozzi MR, Riemekasten G, Smith V, Szücs G, Vanthuyne M, Zanatta E, Distler O, Gabrielli AG, Hoffmann-Vold AM, Steen VD, Khanna D, (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Representativeness of systemic sclerosis patients in interventional randomized trials: an analysis of the EUSTAR database. Iudici M, Jarlborg M, Lauper K, MüllerLadner U, Smith V, Allanore Y, BalbirGurman A, Doria A, Airò P, Walker UA, Riccieri V, Vonk MC, Gabrielli A, Hoffmann-Vold AM, Szücs G, Martin T, Distler O, Courvoisier DS, EUSTAR collaborators (2022) Rheumatology (Oxford), 61 (2), 743-755 DOI 10.1093

Glucocorticoids prescribing practices in systemic sclerosis: an analysis of the EUSTAR database. Iudici M, Mongin D, Siegert E, Carreira PE, Distler J, Henes J, Zanatta E, Hachulla E, De Luca G, Müller CS, Santiago T, Tandaipan JL, Bianchi BV, De Santis M, Hoffmann-Vold AM, Gabrielli A, Distler O, Courvoisier DS, (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Impact of lung function and baseline clinical characteristics on patientreported outcome measures in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. Kreuter M, Hoffmann-Vold AM, Matucci-Cerinic M, Saketkoo LA, Highland KB, Wilson H, Alves M, Erhardt E, Schoof N, Maher TM (2022 Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Effectiveness and safety of tocilizumab in patients with systemic sclerosis: a propensity score matched controlled observational study of the EUSTAR cohort. Kuster S, Jordan S, Elhai M, Held U, Steigmiller K, Bruni C, Cacciapaglia F, Vettori S, Siegert E, Rednic S, Codullo V, Airo P, Braun-Moscovici Y, Hunzelmann N, Joao Salvador M, Riccieri V, Gheorghiu AM, Alegre Sancho JJ, Romanowska-Prochnicka K, Castellví I, Kötter I, Truchetet ME, López-Longo FJ, Novikov PI, Giollo A et al. (2022) RMD Open, 8 (2) DOI 10.1136

Systemic sclerosis-associated interstitial lung disease in the EUSTAR database: analysis by region. Lescoat A, Huscher D, Schoof N, Airò P, de Vries-Bouwstra J, Riemekasten G, Hachulla E, Doria A, Rosato E, Hunzelmann N, Montecucco C, Gabrielli A, Hoffmann-Vold AM, Distler O, Ben Shimol J, Cutolo M, Allanore Y, (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Nintedanib in Patients With Autoimmune Disease-Related Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases: Subgroup Analysis of the INBUILD Trial. Matteson EL, Kelly C, Distler JHW, Hoffmann-Vold AM, Seibold JR, Mittoo S, Dellaripa PF, Aringer M, Pope J, Distler O, James A, Schlenker-Herceg R, Stowasser S, Quaresma M, Flaherty KR, INBUILD Trial Investigators (2022) Arthritis Rheumatol, 74 (6), 1039-1047 DOI 10.1002

Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease: A Conceptual Framework for Subclinical, Clinical, and Progressive Disease. Roofeh D, Brown KK, Kazerooni EA, Tashkin D, Assassi S, Martinez F, Wells AU, Raghu G, Denton 29 CP, Chung L, Hoffmann-Vold AM, Distler O, Johannson KA, Allanore Y, Matteson EL, Kawano-Dourado L, Pauling JD, Seibold JR, Volkmann ER, Walsh SLF, Oddis CV, White ES, Barratt SL, Bernstein EJ, Domsic RT et al. (2022) Rheumatology (Oxford) (in press) DOI 10.1093

Computed tomography-based radiomics decodes prognostic and molecular differences in interstitial lung disease related to systemic sclerosis. Schniering J, Maciukiewicz M, Gabrys HS, Brunner M, Blüthgen C, Meier C, Braga-Lagache S, Uldry AC, Heller M, Guckenberger M, Fretheim H, Nakas CT, Hoffmann-Vold AM, Distler O, Frauenfelder T, Tanadini-Lang S, Maurer B (2022) Eur Respir J, 59 (5) DOI 10.1183

Serum markers of cardiac complications in a systemic sclerosis cohort. Tennøe AH, Murbræch K, Didriksen H, Ueland T, Palchevskiy V, Weigt SS, Fretheim H, Midtvedt Ø, Garen T, Brunborg C, Aukrust P, Molberg Ø, Belperio JA, Hoffmann-Vold AM (2022) Sci Rep, 12 (1), 4661 DOI 10.1038

Dyspnoea and cough in patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease in the SENSCIS trial. Volkmann ER, Kreuter M, HoffmannVold AM, Wijsenbeek M, Smith V, Khanna D, Denton CP, Wuyts WA, Miede C, Alves M, Sambevski S, Allanore Y (2022) Rheumatology (Oxford), 61 (11), 4397- 4408 DOI 10.1093/rheumatology/keac091, P ubMed 35150246 Cristin 2087559 (Detail s) Wang Y, Xie X, Zheng S, Du G, Chen S, Zhang W, Zhuang J, Lin J, Hu S, Zheng K, Mikish A, Xu Z, Zhang G, Gargani L, Bruni C, Hoffmann-Vold AM, Matucci-Cerinic M, Furst DE (2022) 

Serum B-cell activating factor and lung ultrasound B-lines in connective tissue disease related interstitial lung disease. Wang Y, Xie X, Zheng S, Du G, Chen S, Zhang W, Zhuang J, Lin J, Hu S, Zheng K, Mikish A, Xu Z, Zhang G, Gargani L, Bruni C, Hoffmann-Vold AM, Matucci-Cerinic M, Furst DE (2022) Front Med (Lausanne), 9, 1066111 DOI 10.3389

Phenotype of limited cutaneous systemic sclerosis patients with positive anti-topoisomerase I antibodies: data from the EUSTAR cohort. Zanatta E, Huscher D, Ortolan A, Avouac J, Airò P, Balbir-Gurman A, Siegert E, Matucci Cerinic M, Cozzi F, Riemekasten G, Hoffmann-Vold AM, Distler O, Gabrielli A, Heitmann S, Hunzelmann N, Montecucco C, Morovic-Vergles J, Ribi C, Doria A, Allanore Y, EUSTAR collaborators (2022) Rheumatology (Oxford), 61 (12), 4786- 4796 DOI 10.1093

Sex influence on outcomes of patients with systemic sclerosisassociated interstitial lung disease: an EUSTAR database analysis. Campochiaro C, Hoffmann-Vold AM, Avouac J, Henes J, de Vries-Bouwstra J, Smith V, Siegert E, Airò P, Oksel F, Pellerito R, Vanthuyne M, Pozzi MR, Inanc M, Sibilia J, Gabrielli A, Distler O, Allanore Y; EUSTAR collaborators. Rheumatology (Oxford). 2022 Nov 22:keac660. 30 Hoffmann-Vold AM, Volkmann ER, Allanore Y, Assassi S, de Vries-Bouwstra JK, Smith V, Tschoepe I, Loaiza L, Kanakapura M, Distler O. 

Safety and tolerability of nintedanib in patients with interstitial lung diseases in subgroups by sex: a post-hoc analysis of pooled data from four randomised controlled trials. Hoffmann-Vold AM, Volkmann ER, Allanore Y, Assassi S, de Vries-Bouwstra JK, Smith V, Tschoepe I, Loaiza L, Kanakapura M, Distler O. The Lancet Rheumatol 2022, Oct e679-e687

Effectiveness and safety of tocilizumab in patients with systemic sclerosis: a propensity score matched controlled observational study of the EUSTAR cohort. Truchetet ME, López-Longo FJ, Novikov PI, Giollo A, Shirai Y, Belloli L, Zanatta E, Hachulla E, Smith V, Denton C, Ionescu RM, Schmeiser T, Distler JHW, Gabrielli A, Hoffmann-Vold AM, Kuwana M, Allanore Y, Distler O; EUSTAR collaborators. RMD Open. 2022 Nov;8(2):e002477.

Sjøgrens syndrom

Proteomic Profiling of Saliva and Tears in Radiated Head and Neck Cancer Patients as Compared to Primary Sjögren's Syndrome Patients. Hynne H, Aqrawi LA, Jensen JL, Thiede B, Palm Ø, Amdal CD, Westgaard KL, Herlofson BB, Utheim TP, Galtung HK (2022) Int J Mol Sci, 23 (7) DOI 10.3390

A randomized, phase II study of sequential belimumab and rituximab in primary Sjögren's syndrome. Mariette X, Barone F, Baldini C, Bootsma H, Clark KL, De Vita S, Gardner DH, Henderson RB, Herdman M, Lerang K, Mistry P, Punwaney R, Seror R, Stone J, van Daele P, van Maurik A, Wisniacki N, Roth DA, Tak PP (2022) JCIInsight, 7 (23)DOI 10.1172

Complement C4 Copy Number Variation is Linked to SSA/Ro and SSB/La Autoantibodies in Systemic Inflammatory Autoimmune Diseases. Lundtoft C, Pucholt P, Martin M, Bianchi M, Lundström E, Eloranta ML, Sandling JK, Sjöwall C, Jönsen A, Gunnarsson I, Rantapää-Dahlqvist S, Bengtsson AA, Leonard D, Baecklund E, Jonsson R, Hammenfors D, Forsblad-d'Elia H, Eriksson P, Mandl T, Magnusson Bucher S, Norheim KB, Auglaend Johnsen SJ, Omdal R, Kvarnström M, Wahren-Herlenius M et al. (20 Anderson H, Molberg Ø, medforfattere Arthritis Rheumatol, 74 (8), 1440-1450 DOI 10.1002

Myositt

Genome-wide imputation identifies novel associations and localises signals in idiopathic inflammatory myopathies. Rothwell S, Amos CI, Miller FW, Rider LG, Lundberg IE, Gregersen PK, Vencovsky J, McHugh N, Limaye V, Selva-O'Callaghan A, Hanna MG, Machado PM, Pachman LM, Reed AM, Molberg Ø, Benveniste O, Mathiesen P, Radstake T, Doria A, De Bleecker JL, De Paepe B, Maurer B, Ollier WE, Padyukov L, O'Hanlon TP et al. (2022) Arthritis Rheumatol (in press) DOI 10.1002

Vaskulitt

Identification and functional characterization of a novel susceptibility locus for small vessel vasculitis with MPO-ANCA. Dahlqvist J, Ekman D, Sennblad B, Kozyrev SV, Nordin J, Karlsson Å, Meadows JRS, Hellbacher E, Rantapää-Dahlqvist S, Berglin E, Stegmayr B, Baslund B, Palm Ø, Haukeland H, Gunnarsson I, Bruchfeld A, Segelmark M, Ohlsson S, Mohammad AJ, Svärd A, Pullerits R, Herlitz H, Söderbergh A, Rosengren Pielberg G, Hultin Rosenberg L et al. (2022) Rheumatology (Oxford), 61 (8), 3461- 3470 DOI 10.1093

Plasma exchange and glucocorticoid dosing for patients with ANCAassociated vasculitis: a clinical practice guideline. Zeng L, Walsh M, Guyatt GH, Siemieniuk RAC, Collister D, Booth M, Brown P, Farrar L, Farrar M, Firth T, Fussner LA, Kilian K, Little MA, Mavrakanas TA, Mustafa RA, Piram M, Stamp LK, Xiao Y, Lytvyn L, Agoritsas T, Vandvik PO, Mahr A (2022) BMJ, 376, e064597 DOI 10.1136

Systemisk sklerose

Association of Lymphangiogenic Factors With Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosis. Didriksen H, Molberg Ø, Fretheim H, Gude E, Jordan S, Brunborg C, Palchevskiy V, Garen T, Midtvedt Ø, Andreassen AK, Distler O, Belperio J, Hoffmann-Vold AM (2021). Arthritis Rheumatol, 73 (7), 1277-1287

Estimated glomerular filtration rate is a marker of mortality in the European Scleroderma Trials and Research Group (EUSTAR) database. Gigante A, Hoffmann-Vold AM, Fegatelli DA, Gabrielli A, Leodori G, Coleiro B, De Santis M, Dagna L, Alegre-Sancho JJ, Montecucco C, Carreira PE, Balbir-Gurman A, Doria A, Riemekasten G, Airò P, Distler J, Distler O, Rosato E, EUSTAR collaborators (2021). Rheumatology (Oxford)

Safety and efficacy of faecal microbiota transplantation by Anaerobic Cultivated Human Intestinal Microbiome (ACHIM) in patients with systemic sclerosis: study protocol for the randomised controlled phase II ReSScue trial BMJ Open, 11 (6), Hoffmann-Vold AM, Fretheim HH, Sarna VK, Barua I, Carstens MN, Distler O, Khanna D, Volkmann ER, Midtvedt Ø, Didriksen H, Dhainaut A, Halse AK, Bakland G, Pesonen M, Olsen I, Molberg Ø (2021)

Representativeness of Systemic Sclerosis Patients in Interventional Randomized Trials: an analysis of the EUSTAR database. Rheumatology (Oxford) Iudici M, Jarlborg M, Lauper K, Müller-Ladner U, Smith V, Allanore Y, Balbir-Gurman A, Doria A, Airò P, Walker UA, Riccieri V, Vonk MC, Gabrielli A, Hoffmann-Vold AM, Szücs G, Martin T, Distler O, Courvoisier DS, EUSTAR collaborators (2021)

Computed tomography-based radiomics decodes prognostic and molecular differences in interstitial lung disease related to systemic sclerosis. Schniering J, Maciukiewicz M, Gabrys HS, Brunner M, Blüthgen C, Meier C, Braga-Lagache S, Uldry AC, Heller M, Guckenberger M, Fretheim H, Nakas CT, Hoffmann-Vold AM, Distler O, Frauenfelder T, Tanadini-Lang S, Maurer B (2021)

Anticentromere Antibody Levels and Isotypes and the Development of Systemic Sclerosis. Arthritis Rheumatol, 73 (12), 2338-2347. van Leeuwen NM, Boonstra M, Bakker JA, Grummels A, Jordan S, Liem S, Distler O, Hoffmann-Vold AM, Melsens K, Smith V, Truchetet ME, Scherer HU, Toes R, Huizinga TWJ, de Vries-Bouwstra JK (2021)

Sjøgrens syndrom

Genetic and clinical basis for two distinct subtypes of primary Sjögren's syndrome. Rheumatology (Oxford), 60 (2), 837-848. Thorlacius GE, Hultin-Rosenberg L, Sandling JK, Bianchi M, Imgenberg-Kreuz J, Pucholt P, Theander E, Kvarnström M, Forsblad-d'Elia H, Bucher SM, Norheim KB, Johnsen SJA, Hammenfors D, Skarstein K, Jonsson MV, Baecklund E, Aqrawi LA, Jensen JL, Palm Ø, Morris AP, DISSECT consortium, the ImmunoArray consortium, Meadows JRS, Rantapää-Dahlqvist S, Mandl T et al. (2021)

SLE

Interaction between the STAT4 rs11889341(T) risk allele and smoking confers increased risk of myocardial infarction and nephritis in patients with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis, 80 (9), 1183-1189. Reid S, Hagberg N, Sandling JK, Alexsson A, Pucholt P, Sjöwall C, Lerang K, Jönsen A, Gunnarsson I, Syvänen AC, Troldborg AM, Voss A, Bengtsson AA, Molberg Ø, Jacobsen S, Svenungsson E, Rönnblom L, Leonard D (2021)

Molecular pathways in patients with systemic lupus erythematosus revealed by gene-centred DNA sequencing. Ann Rheum Dis. 2021 Jan;80(1):109-117. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218636. Epub 2020 Oct 9.PMID: 33037003. Sandling JK, Pucholt P, Hultin Rosenberg L, Farias FHG, Kozyrev SV, Eloranta ML, Alexsson A, Bianchi M, Padyukov L, Bengtsson C, Jonsson R, Omdal R, Lie BA, Massarenti L, Steffensen R, Jakobsen MA, Lillevang ST; ImmunoArray Development Consortium and DISSECT consortium, Lerang K, Molberg Ø, Voss A, Troldborg A, Jacobsen S, Syvänen AC, Jönsen A, Gunnarsson I, Svenungsson E, Rantapää-Dahlqvist S, Bengtsson AA, Sjöwall C, Leonard D, Lindblad-Toh K, Rönnblom L (2021)

Long-Term Outcome in Systemic Lupus Erythematosus; Knowledge from Population-Based Cohorts. Reppe Moe S, Haukeland H, Molberg Ø, Lerang K (2021). J Clin Med, 10 (19)

Myositt

Contribution of Rare Genetic Variation to Disease Susceptibility in a Large Scandinavian Myositis Cohort. Arthritis Rheumatol Bianchi M, Kozyrev SV, Notarnicola A, Hultin Rosenberg L, Karlsson Å, Pucholt P, Rothwell S, Alexsson A, Sandling JK, Andersson H, Cooper RG, Padyukov L, Tjärnlund A, Dastmalchi M, ImmunoArray Development Consortium, DISSECT Consortium, Meadows JRS, Pyndt Diederichsen L, Molberg Ø, Chinoy H, Lamb J, Rönnblom L, Lindblad-Toh K, Lundberg IE (2021)

Small intestinal biopsy findings consistent with celiac disease in patients with idiopathic inflammatory myopathy: Review of existing literature. Semin Arthritis Rheum, 51 (5), 1033-1044. Nyborg GA, Molberg Ø (2021)

Vaskulitter

Identification and Functional Characterization of a Novel Susceptibility Locus for Small Vessel Vasculitis with MPO-ANCA. Rheumatology (Oxford). Dahlqvist J, Ekman D, Sennblad B, Kozyrev SV, Nordin J, Karlsson Å, Meadows JRS, Hellbacher E, Rantapää-Dahlqvist S, Berglin E, Stegmayr B, Baslund B, Palm Ø, Haukeland H, Gunnarsson I, Bruchfeld A, Segelmark M, Ohlsson S, Mohammad AJ, Svärd A, Pullerits R, Herlitz H, Söderbergh A, Rosengren Pielberg G, Hultin Rosenberg L et al. (2021)

Impact of baseline clinical and radiological features on outcome of chronic rhinosinusitis in granulomatosis with polyangiitis. Arthritis Res Ther, 23 (1), 18. Holme SS, Kilian K, Eggesbø HB, Moen JM, Molberg Ø (2021)

Lung CD4+ T-cells in patients with lung fibrosis produce pro-fibrotic interleukin-13 together with interferon-γ. Eur Respir J, 57 (3)Sikkeland LIB[TG1] , Qiao SW, Ueland T, Myrdal O, Wyrożemski Ł, Aukrust P, Jahnsen FL, Sjåheim T, Kongerud J, Molberg Ø, Lund MB, Bækkevold ES (2021)

Systemisk sklerose

The power of the EUSTAR cohort: key findings to date and implications for management of systemic sclerosis patients Expert Rev Clin Immunol. Benvenuti F, Zanatta E, Avouac J, Müller-Ladner U, Cozzi F, Hoffmann-Vold AM, Gabrielli A, Distler O, Matucci-Cerinic M, Allanore Y, Doria A (2020)

Predictors of progression in systemic sclerosis patients with interstitial lung disease
Eur Respir J. Distler O, Assassi S, Cottin V, Cutolo M, Danoff SK, Denton CP, Distler JHW, Hoffmann-Vold AM, Johnson SR, Müller Ladner U,Smith V, Volkmann ER, Maher TM (2020)

ILD-specific health-related quality of life in systemic sclerosis-associated ILD compared with IPF
BMJ Open Respir Res. Durheim MT, Hoffmann-Vold AM, Eagan TM, Hovden AO, Lund MB, Bjerke G, Birring SS, Jonassen TM, Johansen OE, Sjåheim T (2020),

Fecal microbiota transplantation in systemic sclerosis: A double-blind, placebo-controlled randomized pilot trial PLoS One. Fretheim H, Chung BK, Didriksen H, Bækkevold ES, Midtvedt Ø, Brunborg C, Holm K, Valeur J, Tennøe AH, Garen T, Midtvedt T, Trøseid M, Zarè H, Lund MB, Hov JR, Lundin KEA, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM (2020).

Multidimensional tracking of phenotypes and organ involvement in a complete nationwide systemic sclerosis cohort Rheumatology (Oxford ). Fretheim H, Halse AK, Seip M, Bitter H, Wallenius M, Garen T, Salberg A, Brunborg C, Midtvedt Ø, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM (2020)

Progressive interstitial lung disease in patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease in the EUSTAR database. Ann Rheum Dis. Hoffmann-Vold AM, Allanore Y, Alves M, Brunborg C, Airó P, Ananieva LP, Czirják L, Guiducci S, Hachulla E, Li M, Mihai C, Riemekasten G, Sfikakis PP, Kowal-Bielecka O, Riccardi A, Distler O, EUSTAR collaborators (2020)

The need for a holistic approach for SSc-ILD - achievements and ambiguity in a devastating disease Respir Res. Hoffmann-Vold AM, Allanore Y, Bendstrup E, Bruni C, Distler O, Maher TM, Wijsenbeek M, Kreuter M (2020)
The potential of fecal microbiota transplantation in systemic sclerosis Expert Rev Clin Immunol. Hoffmann-Vold AM, Fretheim H, Didriksen H, Molberg Ø (2020)

Circulating biomarkers of systemic sclerosis - interstitial lung disease J. Scleroderma Relat. Disord. Hoffmann-Vold AM, Fretheim H, Meier C, Maurer B (2020)

European consensus statements for interstitial lung disease in systemic sclerosis. Reply
Lancet Rheumatol. Hoffmann-Vold AM, Maher TM, Distler O (2020)

The identification and management of interstitial lung disease in systemic sclerosis: evidence-based European consensus statements Lancet Rheumatol. Hoffmann-Vold AM, Maher TM, Philpot EE, Ashrafzadeh A, Barake R, Barsotti S, Bruni C, Carducci P, Carreira PE, Castellvi I, Del Galdo F, Distler JHW, Foeldvari I, Fraticelli P, George PM, Griffiths B, Guillen-Del-Castillo A, Hamid AM, Horvath R, Hughes M, Kreuter M, Moazedi-Fuerst F, Olas J, Paul S, Rotondo C et al. (2020)

Detection, screening, and classification of interstitial lung disease in patients with systemic sclerosis. Curr Opin Rheumatol, Hoffmann-Vold AM, Molberg Ø (2020)

Selexipag treatment in patients with systemic sclerosis-associated pulmonary arterial hypertension in clinical practice, a case series. J. Scleroderma Relat. Disord.,Lemmers JMJ, Fretheim H, Knaapen HKA, van den Hoogen FHJ, Van Haren-Willems JHGM, Duijnhouwer AL, van Dijk AP, van den Ende CHM, Hoffmann-Vold AM, Vonk MC (2020)

Estimation of the Prevalence of Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases: Systematic Literature Review and Data from a Physician Survey. Adv Ther Olson A, Hartmann N, Patnaik P, Wallace L, Schlenker-Herceg R, Nasser M, Richeldi L, Hoffmann-Vold AM, Cottin V (2020)

Mechanisms of progressive fibrosis in connective tissue disease (CTD)-associated interstitial lung diseases (ILDs). Ann Rheum Dis,Spagnolo P, Distler O, Ryerson CJ, Tzouvelekis A, Lee JS, Bonella F, Bouros D, Hoffmann-Vold AM, Crestani B, Matteson EL (2020)

Sjøgrens syndrom

Patients with non-Sjögren's sicca report poorer general and oral health-related quality of life than patients with Sjögren's syndrome: a cross-sectional study
Sci Rep. Tashbayev B, Garen T, Palm Ø, Chen X, Herlofson BB, Young A, Hove LH, Rykke M, Singh PB, Aqrawi LA, Utheim ØA, Utheim TP, Jensen JL (2020)

Genetic and clinical basis for two distinct subtypes of primary Sjögren's syndrome
Rheumatology (Oxford) (in press). Thorlacius GE, Hultin-Rosenberg L, Sandling JK, Bianchi M, Imgenberg-Kreuz J, Pucholt P, Theander E, Kvarnström M, Forsblad-d'Elia H, Bucher SM, Norheim KB, Johnsen SJA, Hammenfors D, Skarstein K, Jonsson MV, Baecklund E, Aqrawi LA, Jensen JL, Palm Ø, Morris AP, , , Meadows JRS, Rantapää-Dahlqvist S, Mandl T et al. (2020)

SLE

Molecular pathways in patients with systemic lupus erythematosus revealed by gene-centred DNA sequencing. Ann Rheum Dis. Sandling JK, Pucholt P, Hultin Rosenberg L, Farias FHG, Kozyrev SV, Eloranta ML, Alexsson A, Bianchi M, Padyukov L, Bengtsson C, Jonsson R, Omdal R, Lie BA, Massarenti L, Steffensen R, Jakobsen MA, Lillevang ST, ImmunoArray Development Consortium and DISSECT consortium, Lerang K, Molberg Ø, Voss A, Troldborg A, Jacobsen S, Syvänen AC, Jönsen A et al. (2020)

Vaskulitter

Impact of Paranasal Sinus Surgery in Granulomatosis With Polyangiitis: A Longitudinal Computed Tomography Study. Laryngoscop Holme SS, Moen JM, Kilian K, Eggesbø HB, Molberg Ø (2020)

Systemisk sklerose

Performance of Candidate Serum Biomarkers for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. Elhai M, Hoffmann-Vold AM, Avouac J, Pezet S, Cauvet A, Leblond A, Fretheim H, Garen T, Kuwana M, Molberg Ø, Allanore Y . Arthritis Rheumatol. 2019 jun

Cyclophosphamide for Systemic Sclerosis-related Interstitial Lung Disease: A Comparison of Scleroderma Lung Study I and II. Volkmann ER et.al. (Hoffmann-Vold AM, medforfatter) J Rheumatol. 2019 Oct

Outcomes of patients with systemic sclerosis treated with rituximab in contemporary practice: a prospective cohort study. Elhai M, et al for EUSTAR network (Hoffmann-Vold AM, medforfatter) Ann Rheum Dis. 2019 Jul

Setting the international standard for longitudinal follow-up of patients with systemic sclerosis: a Delphi-based expert consensus on core clinical features. Hoffmann-Vold AM1, Distler O2, Murray B3, Kowal-Bielecka O4, Khanna D5, Allanore Y6,7; EUSTAR and SCTC collaborators. RMD Open. 2019 Mar

Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease.

Distler O and SENSCIS Trial Investigators. Hoffmann-Vold AM (medforfatter) N Engl J Med. 2019 Jun

Tracking Impact of Interstitial Lung Disease in Systemic Sclerosis in a Complete Nationwide Cohort.

Hoffmann-Vold AM, Fretheim H, Halse AK, Seip M, Bitter H, Wallenius M, Garen T, Salberg A, Brunborg C, Midtvedt Ø, Lund MB, Aaløkken TM, Molberg Ø. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Nov

GWAS for systemic sclerosis identifies multiple risk loci and highlights fibrotic and vasculopathy pathways.

López-Isac E1et al. (Hoffmann-Vold AM, medforfatter). Nat Commun. 2019 Oct. Racial differences in systemic sclerosis disease presentation: a European Scleroderma Trials and Research group study. Jaeger VK et al. Eustar network (Hoffmann-Vold AM, medforfatter). Rheumatology (Oxford). 2019 Nov

Endotype-phenotyping may predict a treatment response in progressive fibrosing interstitial lung disease. Hoffmann-Vold AM, Weigt SS, Saggar R, Palchevskiy V, Volkmann ER, Liang LL, Ross D, Ardehali A, Lynch JP 3rd, Belperio JA. EBioMedicine. 2019 Dec

Systolic Dysfunction in Systemic Sclerosis: Prevalence and Prognostic Implications.

Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, Fretheim H, Midtvedt Ø, Garen T, Dalen H, Gude E, Andreassen A, Aakhus S, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM. ACR Open Rheumatol. 2019

Incidence and risk factors for gangrene in patients with systemic sclerosis from the EUSTAR cohort.

Mihai C, et.al EUSTAR nettwork, Rheumatology (Oxford). 2019 (Hoffmann-Vold AM, medforfatter) Rheumatology 2019

Sjøgrens syndrom

Proteomic and histopathological characterisation of sicca subjects and primary Sjögren's syndrome patients reveals promising tear, saliva and extracellular vesicle disease biomarkers.

Aqrawi LA1, Galtung HK, Guerreiro EM, Øvstebø R, Thiede B, Utheim TP, Chen X, Utheim ØA, Palm Ø, Skarstein K, Jensen JL. Arthritis Res Ther. 2019 Jul

Dysbiotic salivary microbiota in dry mouth and primary Sjögren's syndrome patients.

Rusthen S, Kristoffersen AK, Young A, Galtung HK, Petrovski BÉ, Palm Ø, Enersen M, Jensen JL. PLoS One. 2019 Jun

Elevated cytokine levels in tears and saliva of patients with primary Sjögren's syndrome correlate with clinical ocular and oral manifestations.

Chen X, Aqrawi LA, Utheim TP, Tashbayev B, Utheim ØA, Reppe S, Hove LH, Herlofson BB, Singh PB, Palm Ø, Galtung HK, Jensen JCL. Sci Rep. 2019 May

Distorted Taste and Impaired Oral Health in Patients with Sicca Complaints

Singh PB, Young A, Homayouni A, Hove LH, Petrovski BÉ, Herlofson BB, Palm Ø, Rykke M, Jensen JL. Nutrients. 2019 Jan

SLE

Assessing the relative impact of lupus nephritis on mortality in a population-based systemic lupus erythematosus cohort. Reppe Moe SE, Molberg Ø, Strøm EH, Lerang K. Lupus. 2019 Jun

Vaskulitter

Development of CT-based methods for longitudinal analyses of paranasal sinus osteitis in granulomatosis with polyangiitis

Sigrun Skaar Holme, Jon Magnus Moen,1 Karin Kilian, Hilde Haukeland, Øyvind Molberg, and Heidi B. Eggesbø, BMC Med Imaging. 2019; 19: 13.

Mortality and causes of death across the systemic connective tissue diseases and the primary systemic vasculitides. Garen T, Lerang K, Hoffmann-Vold AM, Andersson H, Midtvedt Ø, Brunborg C, Kilian K, Gudbrandsson B, Gunnarsson R, Norby G, Chaudhary A, Thoen J, Forseth KØ, Fresjar K, Førre Ø, Haugen M, Haga HJ, Gran JT, Gilboe IM, Molberg Ø, Palm Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Oct 3.

CCL21 as a potential biomarker for pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Molberg Ø. Arthritis Rheumatol. 2018 Oct 3.
Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis. Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, Fretheim H, Garen T, Gude E, Andreassen A, Aakhus S, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 9;72(15):1804-1813

Genetic background may contribute to the latitude-dependent prevalence of dermatomyositis and anti-TIF1-γ autoantibodies in adult patients with myositis. Parkes JE, Rothwell S, Oldroyd A, Chinoy H, Lamb JA; Myositis Genetics Consortium (MYOGEN). Arthritis Res Ther. 2018 Jun 8;20(1):117.
Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study. Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Lund MB, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Feb 1;57(2):255-262.

Timing of onset affects arthritis presentation pattern in antisyntethase syndrome. González-Gay MA, Montecucco C, Selva-O'Callaghan A, Trallero-Araguas E, Molberg O, Andersson H, Rojas-Serrano J, Perez-Roman DI, Bauhammer J, Fiehn C, Neri R, Barsotti S, Lorenz HM, Doria A, Ghirardello A, Iannone F, Giannini M, Franceschini F, Cavazzana I, Triantafyllias K, Benucci M, Infantino M, Manfredi M, Conti F, Schwarting A, Sebastiani G, Iuliano A, Emmi G, Silvestri E, Govoni M, Scirè CA, Furini F, Lopez-Longo FJ, Martínez-Barrio J, Sebastiani M, Manfredi A, Bachiller-Corral J, Sifuentes Giraldo WA, Cimmino MA, Cosso C, Belotti Masserini A, Cagnotto G, Codullo V, Romano M, Paolazzi G, Pellerito R, Saketkoo LA, Ortego-Centeno N, Quartuccio L, Batticciotto A, Bartoloni Bocci E, Gerli R, Specker C, Bravi E, Selmi C, Parisi S, Salaffi F, Meloni F, Marchioni E, Pesci A, Dei G, Confalonieri M, Tomietto P, Nuno L, Bonella F, Pipitone N, Mera-Valera A, Perez-Gomez N, Gerzeli S, Lopez-Mejias R, Matos-Costa CJ, Pereira da Silva JA, Cifrian J, Alpini C, Olivieri I, Blázquez Cañamero MÁ, Rodriguez Cambrón AB, Castañeda S, Cavagna L; AENEAS (American and European NEtwork of Antisynthetase Syndrome) collaborative group. Clin Exp Rheumatol. 2018 Jan-Feb;36(1):44-49. Epub 2017 Jul 26.

Frequencies of borderline pulmonary hypertension before and after the DETECT algorithm: results from a prospective systemic sclerosis cohort. Hoffmann-Vold AM, Fretheim H, Midtvedt Ø, Kilian K, Angelshaug M, Chaudhary A, Gunnarsson R, Brunborg C, Garen T, Andreassen AK, Gude E, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Mar 1;57(3):480-487.

The EuroMyositis registry: an international collaborative tool to facilitate myositis research. Lilleker JB, Vencovsky J, Wang G, Wedderburn LR, Diederichsen LP, Schmidt J, Oakley P, Benveniste O, Danieli MG, Danko K, Thuy NTP, Vazquez-Del Mercado M, Andersson H, De Paepe B, deBleecker JL, Maurer B, McCann LJ, Pipitone N, McHugh N, Betteridge ZE, New P, Cooper RG, Ollier WE, Lamb JA, Krogh NS, Lundberg IE, Chinoy H; all EuroMyositis contributors.Ann Rheum Dis. 2018 Jan;77(1):30-39.

Genetic background may contribute to the latitude-dependent prevalence of dermatomyositis and anti-TIF1-γ autoantibodies in adult patients with myositis. Parkes JE, Rothwell S, Oldroyd A, Chinoy H, Lamb JA; Myositis Genetics Consortium (MYOGEN). Arthritis Res Ther. 2018 Jun 8;20(1):117.
Pulmonary Manifestations and Progression of Lung Disease in Juvenile-onset Mixed Connective Tissue Disease. Hetlevik SO, Flatø B, Aaløkken TM, Lund MB, Reiseter S, Mynarek GK, Nordal E, Rygg M, Lilleby V. J Rheumatol. 2018 Aug 1. pii: jrheum.180019.

Dietary Intake, Body Composition, and Oral Health Parameters among Female Patients with Primary Sjögren's Syndrome. Nesvold MB, Jensen JL, Hove LH, Singh PB, Young A, Palm Ø, Andersen LF, Carlsen MH, Iversen PO. Nutrients. 2018 Jul 4;10(7). pii: E866.

Prediction of progression of interstitial lung disease in patients with systemic sclerosis: the SPAR model. Wu W, Jordan S, Becker MO, Dobrota R, Maurer B, Fretheim H, Ye S, Siegert E, Allanore Y, Hoffmann-Vold AM, Distler O. Ann Rheum Dis. 2018 Sep;77(9):1326-1332

Severity of clinical dry eye manifestations influences protein expression in tear fluid of patients with primary Sjögren's syndrome.
Aqrawi LA, Chen X, Jensen JL, Morthen MK, Thiede B, Utheim ØA, Palm Ø, Tashbayev B, Utheim TP, Galtung HK. PLoS One. 2018 Oct 12 
 
Augmented concentrations of CX3CL1 are associated with interstitial lung disease in systemic sclerosis.
Hoffmann-Vold AM, Weigt SS, Palchevskiy V, Volkmann E, Saggar R, Li N, Midtvedt Ø, Lund MB, Garen T, Fishbein MC, Ardehali A, Ross DJ, Ueland T, Aukrust P, Lynch JP 3rd, Elashoff RM, Molberg Ø, Belperio JA. PLoS One. 2018 Nov 20 
 
Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis.
Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, Fretheim H, Garen T, Gude E, Andreassen A, Aakhus S, Molberg Ø, Hoffmann-Vold AM. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 9

The EuroMyositis registry: an international collaborative tool to facilitate myositis research.
Lilleker JB, Vencovsky J, Wang G, Wedderburn LR, Diederichsen LP, Schmidt J, Oakley P, Benveniste O, Danieli MG, Danko K, Thuy NTP, Vazquez-Del Mercado M, Andersson H, De Paepe B, deBleecker JL, Maurer B, McCann LJ, Pipitone N, McHugh N, Betteridge ZE, New P, Cooper RG, Ollier WE, Lamb JA, Krogh NS, Lundberg IE, Chinoy H; all EuroMyositis contributors.Ann Rheum Dis. 2018 Jan;77(1):30-39.

Pulmonary Manifestations and Progression of Lung Disease in Juvenile-onset Mixed Connective Tissue Disease. Hetlevik SO, Flatø B, Aaløkken TM, Lund MB, Reiseter S, Mynarek GK, Nordal E, Rygg M, Lilleby V. J Rheumatol. 2018 Aug

Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study.
Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Lund MB, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2018 Feb 1;57(2):255-262

Comparative analyses of muscle MRI and muscular function in anti-synthetase syndrome patients and matched controls: a cross-sectional study. Andersson H, Kirkhus E, Garen T, Walle-Hansen R, Merckoll E, Molberg Ø. Arthritis Res Ther. 2017 Jan 25;19(1):17. doi: 10.1186/s13075-017-1219-y.

Cardiopulmonary Disease Development in Anti-RNA Polymerase III-positive Systemic Sclerosis: Comparative Analyses from an Unselected, Prospective Patient Cohort. Hoffmann-Vold AM, Midtvedt Ø, Tennøe AH, Garen T, Lund MB, Aaløkken TM, Andreassen AK, Elhage F, Brunborg C, Taraldsrud E, Molberg Ø.J Rheumatol. 2017 Jan 15. pii: jrheum.160867. doi: 10.3899/jrheum.160867. [Epub ahead of print]

Immune-array Analysis in Sporadic Inclusion Body Myositis Reveals HLA-DRB1 Amino Acid Heterogeneity across the Myositis Spectrum. Rothwell S, Cooper RG, Lundberg IE, Gregersen PK, Hanna MG, Machado PM, Herbert MK, Pruijn GJ, Lilleker JB, Roberts M, Bowes J, Seldin MF, Vencovsky J, Danko K, Limaye V, Selva-O'Callaghan A, Platt H, Molberg Ø, Benveniste O, Radstake TR, Doria A, De Bleecker J, De Paepe B, Gieger C, Meitinger T, Winkelmann J, Amos CI, Ollier WE, Padyukov L, Lee AT, Lamb JA, Chinoy H. Arthritis Rheumatol. 2017 Jan 13. doi: 10.1002/art.40045

Interdisciplinary, Comprehensive Oral and Ocular Evaluation of Patients with Primary Sjögren’s Syndrome. Tashbayev B, Rusthen S, Young A, Herlofson BB, Hove LH, Singh PB, Rykke M, Aqrawi LA, Chen X, Utheim ØA, Utheim TP, Palm Ø, Jensen JL. Sci Rep. 2017 Sep 7;7(1):10761. doi: 10.1038/s41598-017-10809-w.

Meibomian gland features in a Norwegian cohort of patients with primary Sjögren´s syndrome. Chen X, Utheim ØA, Xiao J, Adil MY, Stojanovic A, Tashbayev B, Jensen JL, Utheim TP. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184284. doi: 10.1371/journal.pone.0184284. eCollection 2017.

Stromelysin-2 (MMP-10), a novel mediator of vascular remodeling underlying pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis. Avouac J, Guignabert C, Hoffmann-Vold AM, Ruiz B, Dorfmuller P, Pezet S, Amar O, Tu L, Van Wassenhove J, Sadoine J, Launay D, Elhai M, Cauvet A, Subramaniam A, Resnick R, Hachulla E, Molberg Ø, Kahan A, Humbert M, Allanore Y.Arthritis Rheumatol. 2017 Aug 13. doi: 10.1002/art.40229.

Long-term follow-up in primary Sjögren’s syndrome reveals differences in clinical presentation between female and male patients. Ramírez Sepúlveda JI, Kvarnström M, Eriksson P, Mandl T, Norheim KB, Johnsen SJ, Hammenfors D, Jonsson MV, Skarstein K, Brun JG; DISSECT consortium, Rönnblom L, Forsblad-d’Elia H, Magnusson Bucher S, Baecklund E, Theander E, Omdal R, Jonsson R, Nordmark G, Wahren-Herlenius M.Biol Sex Differ. 2017 Aug 8;8(1):25. doi: 10.1186/s13293-017-0146-6.

Oral disorders, saliva secretion, and oral health-related quality of life in patients with primary Sjögren’s syndrome. Rusthen S, Young A, Herlofson BB, Aqrawi LA, Rykke M, Hove LH, Palm Ø, Jensen JL, Singh PB.Eur J Oral Sci. 2017 Aug;125(4):265-271. doi: 10.1111/eos.12358. Epub 2017 Jun 23.

TNF inhibitors appear to inhibit disease progression and improve outcome in Takayasu arteritis; an observational, population-based time trend study. Gudbrandsson B, Molberg Ø, Palm Ø.Arthritis Res Ther. 2017 May 18;19(1):99. doi: 10.1186/s13075-017-1316-y.

Timing of onset affects arthritis presentation pattern in antisyntethase syndrome. González-Gay MA, Montecucco C, Selva-O’Callaghan A, Trallero-Araguas E, Molberg O, Andersson H, Rojas-Serrano J, Perez-Roman DI, Bauhammer J, Fiehn C, Neri R, Barsotti S, Lorenz HM, Doria A, Ghirardello A, Iannone F, Giannini M, Franceschini F, Cavazzana I, Triantafyllias K, Benucci M, Infantino M, Manfredi M, Conti F, Schwarting A, Sebastiani G, Iuliano A, Emmi G, Silvestri E, Govoni M, Scirè CA, Furini F, Lopez-Longo FJ, Martínez-Barrio J, Sebastiani M, Manfredi A, Bachiller-Corral J, Sifuentes Giraldo WA, Cimmino MA, Cosso C, Belotti Masserini A, Cagnotto G, Codullo V, Romano M, Paolazzi G, Pellerito R, Saketkoo LA, Ortego-Centeno N, Quartuccio L, Batticciotto A, Bartoloni Bocci E, Gerli R, Specker C, Bravi E, Selmi C, Parisi S, Salaffi F, Meloni F, Marchioni E, Pesci A, Dei G, Confalonieri M, Tomietto P, Nuno L, Bonella F, Pipitone N, Mera-Valera A, Perez-Gomez N, Gerzeli S, Lopez-Mejias R, Matos-Costa CJ, Pereira da Silva JA, Cifrian J, Alpini C, Olivieri I, Blázquez Cañamero MÁ, Rodriguez Cambrón AB, Castañeda S, Cavagna L; AENEAS (American and European NEtwork of Antisynthetase Syndrome) collaborative group. Clin Exp Rheumatol. 2017 Jul 26. [Epub ahead of print]

Systemic sclerosis is associated with specific alterations in gastrointestinal microbiota in two independent cohorts. Volkmann ER, Hoffmann-Vold AM, Chang YL, Jacobs JP, Tillisch K, Mayer EA, Clements PJ, Hov JR, Kummen M, Midtvedt Ø, Lagishetty V, Chang L, Labus JS, Molberg Ø, Braun J.BMJ Open Gastroenterol. 2017 Apr 1;4(1):e000134. doi: 10.1136/bmjgast-2017-000134. eCollection 2017.PMID:28761687

Identification of potential saliva and tear biomarkers in primary Sjögren’s syndrome, utilising the extraction of extracellular vesicles and proteomics analysis. Aqrawi LA, Galtung HK, Vestad B, Øvstebø R, Thiede B, Rusthen S, Young A, Guerreiro EM, Utheim TP, Chen X, Utheim ØA, Palm Ø, Jensen JL. Arthritis Res Ther. 2017 Jan 25;19(1):14. doi: 10.1186/s13075-017-1228-x.

Progression and mortality of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a long-term observational nationwide cohort study. Reiseter S, Gunnarsson R, Mogens Aaløkken T, Brit Lund M, Mynarek G, Corander J, Haydon J, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2017 Mar 29. doi: 10.1093/rheumatology/kex077. [Epub ahead of print] PMID:28379478

Immune-Array Analysis in Sporadic Inclusion Body Myositis Reveals HLA-DRB1 Amino Acid Heterogeneity Across the Myositis Spectrum. Rothwell S, Cooper RG, Lundberg IE, Gregersen PK, Hanna MG, Machado PM, Herbert MK, Pruijn GJM, Lilleker JB, Roberts M, Bowes J, Seldin MF, Vencovsky J, Danko K, Limaye V, Selva-O’Callaghan A, Platt H, Molberg Ø, Benveniste O, Radstake TRDJ, Doria A, De Bleecker J, De Paepe B, Gieger C, Meitinger T, Winkelmann J, Amos CI, Ollier WE, Padyukov L, Lee AT, Lamb JA, Chinoy H; Myositis Genetics Consortium. Arthritis Rheumatol. 2017 May;69(5):1090-1099. doi: 10.1002/art.40045. Epub 2017 Apr 4.PMID:28086002

A Genome-wide Association Study Identifies Risk Alleles in Plasminogen and P4HA2 Associated with Giant Cell Arteritis. Carmona FD, et al Am J Hum Genet. 2016 Dec 21. pii: S0002-9297(16)30491-8. doi:
Takayasu arteritis and pregnancy; – a population based study on outcome and mother-child related concerns. Gudbrandsson B, Wallenius M, Garen T, Henriksen T, Molberg Ø, Palm Ø. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Nov 3. doi: 10.1002/acr.23146.

Endostatin is higher and associated with pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome. Øyvind Palm, Thor Ueland, Torhild Garen, Annika E. Michelsen, Silje Reiseter, Pål Aukrust, Trond Mogens Aaløkken, Øyvind Molberg, Clin Exp Rheumatol, 2016

Prevalence, incidence and disease characteristics of Takayasu Arteritis differ by ethnic background; data from a large, population based cohort resident in Southern Norway. Gudbrandsson B, Molberg Ø, Garen T, Palm Ø. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 May 9. doi: 10.1002/acr.22931.

Antiphospholipid antibodies are associated with low levels of complement C3 and C4 in patients with systemic lupus erythematosus. Garabet L, Gilboe IM, Mowinckel MC, Flem Jacobsen A, Mollnes TE, Sandset PM, Jacobsen EM. Scand J Immunol. 2016 May 2. doi: 10.1111/sji.12445.

Cross-disease Meta-analysis of Genome-wide Association Studies for Systemic Sclerosis and Rheumatoid Arthritis Reveals IRF4 as a New Common Susceptibility Locus. López-Isac E, et al. Arthritis Rheumatol. 2016 Apr 25. doi: 10.1002/art.39730. [Epub ahead of print]

Pulmonary Involvement in the Antisynthetase Syndrome: A Comparative Cross-sectional Study. Andersson H, Aaløkken TM, Günther A, Mynarek GK, Garen T, Lund MB, Molberg Ø. J Rheumatol. 2016 Apr 1. pii: jrheum.151067. [Epub ahead of print]

High level of chemokine CCL18 is associated with pulmonary function deterioration, lung fibrosis progression and reduced survival in Systemic Sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Tennøe AH, Garen T, Midtvedt Ø, Abraityte A, Aaløkken TM, Lund MB, Brunborg C, Aukrust P, Ueland T, Molberg Ø. Chest. 2016 Mar 18. pii: S0012-3692(16)41642-9. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.004. [Epub ahead of print]

Associations between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T; Norwegian MCTD study group, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2016 Jan;55(1):103-8. doi: 10.1093/rheumatology/kev300. Epub 2015 Aug 28

A Large-Scale Genetic Analysis Reveals a Strong Contribution of the HLA Class II Region to Giant Cell Arteritis Susceptibility. Carmona FD et al, Am J Hum Genet. 2015 Mar 25

Long-term experience with rituximab in anti-synthetase syndrome-related interstitial lung disease. Andersson H, Sem M, Lund MB, Aaløkken TM, Günther A, Walle-Hansen R, Garen T, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar 3. pii: kev004. [Epub ahead of print]

High prevalence of inclusion body myositis in Norway; a population-based clinical epidemiology study. Dobloug GC, Antal EA, Sveberg L, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Grøvle L, Gran JT, Molberg Ø. Eur J Neurol. 2015 Apr;22(4):672-e41.

A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adulthood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis: A EUSTAR exploratory study. Ingegnoli F et al EUSTAR Group: Microvasc Res. 2015 Aug 4

Survival and cancer risk in an unselected and complete Norwegian idiopathic inflammatory myopathy cohort. Dobloug GC, Garen T, Brunborg C, Gran JT, Molberg Ø. Semin Arthritis Rheum. 2015 Jun 17

Predictive Value of Serial High-Resolution Computed Tomography Analyses and Concurrent Lung Function Tests in Systemic Sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Aaløkken TM, Lund MB, Garen T, Midtvedt Ø, Brunborg C, Gran JT, Molberg Ø. Arthritis Rheumatol. 2015 May;67

Prevalence and clinical characteristics of adult polymyositis and dermatomyositis; data from a large and unselected Norwegian cohort. Dobloug C, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Stenseth G, Grøvle L, Sem M, Gran JT, Molberg O.Ann Rheum Dis. 2015 Aug;74

The HLA profiles of mixed connective tissue disease differ distinctly from the profiles of clinically related connective tissue diseases. Flåm ST, Gunnarsson R, Garen T; Norwegian MCTD Study Group, Lie BA, Molberg O. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar;54

Prediction of worsening of skin fibrosis in patients with diffuse cutaneous systemic sclerosis using the EUSTAR database. Maurer B et al, Ann Rheum Dis. 2015 Jun;74

Performance of the 2013 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Classification Criteria for Systemic Sclerosis (SSc) in Large, Well-defined Cohorts of SSc and Mixed Connective Tissue Disease. Hoffmann-Vold AM, Gunnarsson R, Garen T, Midtvedt O, Molberg O, J Rheumatol. 2015 Jan;42

Associations between circulating endostatin levels and vascular organ damage in systemic sclerosis and mixed connective tissue disease: an observational.  Reiseter, S, Molberg, O, Gunnarsson R, Lund MB, Aalokken TM, Aukrust P, Ueland T, Garen T, Brunborg C, Michelsen A, Abraityte A, Hoffmann-Vold AM. Arthritis Res Ther. 2015 Aug 28;17:231. doi: 10.1186/s13075-015-0756-5.

Dense genotyping of immune-related loci in idiopathic inflammatory myopathies confirms HLA alleles as the strongest genetic risk factor and suggests different genetic background for major clinical subgroups. Rothwell S, et al; Myositis Genetics Consortium.Ann Rheum Dis. 2015 Sep 11. pii: annrheumdis-2015-208119. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208119.

Associations between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T; Norwegian MCTD study group, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2016 Jan;55(1):103-8. doi: 10.1093/rheumatology/kev300

Influence of the IL17A locus in giant cell arteritis susceptibility. Márquez A, et al. J.Ann Rheum Dis. 2014 Jun 11. pii: annrheumdis-2014-205261. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205261. [Epub ahead of print]

Mortality and years of potential life loss in systemic lupus erythematosus: a population-based cohort study. Lerang K, Gilboe IM, Telle SD, Gran JT; Lupus

Effects and safety of rituximab in systemic sclerosis: an analysis from the European Scleroderma Trial and Research (EUSTAR) group. Jordan S et al; Ann.Rheum Dis.

Joint and tendon involvement predict disease progression in systemic sclerosis: a EUSTAR  prosepctive study. Avouac J et al. Ann Rheum Dis

A gender gap in primary and secondary heart dysfunction in systemic sclerosis: a EUSTAR prospective study. Elhai M et al. Ann Rheum Dis.

Livskvalitet, munntørrhet og kliniske funn hos pasienter med Sjögrens syndrom. Melina Grigoriou, Tone Berge Enger, Helle Charlotte Øveraasen, Øyvind Palm, Torhild Garen og Janicke Liaaen Jensen. Nor  Tannelgeforen  Tid. 2014

A candidate gene approach identifies an IL33 genetic variant as a novel genetic risk factor for GCA. Márquez A, et al. PLoS One. 2014 Nov 19;9(11):e113476.

Pulmonary Involvement in Sjøgrens syndrom. Palm Ø, Garen T, Gran JT et al  Rheumatology 2013

Pulmonary Hypertension in MCTD. Gunnarsson R, et al. Rheumatology 2013

Survival and causes of death in an unselected and complete cohort of Norwegian patients with systemic sclerosis. Hoffmann-Vold AM, Molberg Ø, Midtvedt Ø, Garen T, Gran JT. J Rheumatol. 2013 Jul;40(7):1127-33. doi: 10.3899/jrheum.121390. Epub 2013 May 1.

Implication of IL-2/IL-21 region in systemic sclerosis genetic susceptibility. Diaz-Gallo LM, et al. Ann Rheum Dis. 2013 Jul;72(7):1233-8. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202357. Epub 2012 Nov 21

Identification of the PTPN22 functional variant R620W as susceptibility genetic factor for giant cell arteritis. Serrano A, Márquez A, et al, Ann Rheum Dis. 2013 Aug 14. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203641.

Confirmation of TNIP1 but not RHOB and PSORS1C1 as systemic sclerosis risk factors in a large independent replication study. Bossini-Castillo L, et al AM Hoffmann-Vold medforfatter,Ann Rheum Dis 2013;72:602-607 doi:10.1136/annrheumdis-2012-201888

Prevalence and severity of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a nationwide, cross-sectional study. Gunnarsson R, et al.  Ann Rheum Dis. 2012 Dec;71(12):1966-72. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-201253

A multicenter study confirms CD226 gene association with systemic sclerosis-related pulmonary fibrosis. Bossini-Castillo L, AM Hoffmann-Vold medforfatter. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov;50(11):1976-81.

Prevalence of systemic sclerosis in south-east Norway. Hoffmann-Vold AM, et al T Garen medforfatter. Rheumatology (Oxford). 2012 Sep;51(9):1600-5.

Differences between rheumatologists and other internists regarding diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus. Lerang K, Gilboe IM, Gran JT. Rheumatology (Oxford). 2012 Apr;51(4):663-9

High incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in Norway. Lerang K, Gilboe I, Garen T, Thelle D, Gran J. Lupus. 2012;21(12):1362-9

Influence of the IL6 Gene in Susceptibility to Systemic Sclerosis. Cénit MC, et al,  J Rheumatol. 2012 Oct 1

Oral distress in primary Sjögren’s syndrome: implications for health-related quality of life. Enger TB et al

Association of a non-synonymous functional variant of the ITGAM gene with systemic sclerosis. Carmona FD,  Ann Rheum Dis. 2011 Nov

Identification of novel genetic markers associated with clinical phenotypes of systemic sclerosis through a genome-wide association strategy. Gorlova O. . PLoS Genet. 2011 Jul; 7(7)

The autoimmune disease-associated IL2RA locus is involved in the clinical manifestations of systemic sclerosis. Martin JE et al. Genes Immun. 2011 Oct 20.

Confirmation of association of the macrophage migration inhibitory factor gene with systemic sclerosis in a large European population. Bossini-Castillo L et al. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov.

A GWAS follow-up study reveals the association of the IL12RB2 gene with systemic sclerosis in Caucasian populations. Bossini-Castillo L et al. Hum Mol Genet. 2011 Nov 29.

The prevalence and incidence of mixed connective tissue disease: a national multicentre survey of Norwegian patients. Gunnarsson R, et al PAHNOR1 Study Group. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):1047-51.

A replication study confirms the association of TNFSF4 (OX40L) polymorphisms with systemic sclerosis in a large European cohort. Bossini-Castillo L et al. Ann Rheum Dis. 2010 Dec 27.

Genome-wide association study of systemic sclerosis identifies CD247 as a new susceptibility locus. Radstake TR et al.  Nat Genet. 2010 May; 42(5):426-9. Epub 2010 Apr 11.

Sist oppdatert 18.04.2023