Nasjonalt presisjonsmedisin-initiativ for kreft vekker internasjonal oppsikt

Norge er et foregangsland innen presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling av kreft. Det som er oppnådd i et nasjonalt norsk initiativ for innføring av presisjonsmedisin i kreftområdet vies nå oppmerksomhet i det velrenommerte internasjonale magasinet Nature Medicine.

Publisert 05.05.2022
Foto av Smeland, Fagereng, Ulland, Taskén og Russnes
Fra venstre: Sigbjørn Smeland, Gro Live Fagereng, Åslaug Helland, Kjetil Tasken og Hege Russnes.

​En satsning initiert av OUS i samarbeid med et samlet nasjonalt fagmiljø og med støtte fra helseregionene har resultert i etableringen av et nasjonalt nettverk for presisjonsdiagnostikk innen kreft (Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD), en nasjonal klinisk studie, IMPRESS-Norway og et offentlig-privat samarbeid, CONNECT.

InPreD er en nasjonal infrastruktur i helsetjenesten som sørger for at kreftpasienter med avansert sykdom over hele landet nå kan få tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk i form av at svulsten detaljert undersøkes for forandringer i mer enn 500 gener (et stort genpanel). InPreD organiserer også ukentlig et nasjonalt molekylært tumor board (Mol-MDT, virtuelle møter) som diskuterer resultatene og behandlingsmuligheter for hver enkelt pasient.

 - IMPRESS-Norway og andre studier kan, basert på InPreD-diagnostikken, benytte presisjonsmedisin tilnærming og til nå har ca ¼ av pasientene fått behandling som passer til sin kreftsykdom" sier Kjetil Taskén, leder for Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo og førsteforfatter på i artikkelen i Nature Medicine. 

  • InPreD OUS ledes av Hege Russnes og koordineres av Patologiavdelingen ved Klinikk for laboratoriemedisin, men jobber tverrfaglig og har ansatte fra Avdeling for kreftbehandling (kreftklinikken) og fra Institutt for kreftforskning (kreftklinikken). 
  • IMPRESS-Norway, ledet av prof. Åslaug Helland, forskningsleder ved Kreftklinikken ved OUS, er en nasjonal klinisk studie som har en rekke medikamenter. IMPRESS er en forskerinitiert studie med støtte fra det interregionale KLINBEFORSK programmet og er et resultat av betydelig offentlig-privat samarbeid der legemidlene i studien er finansiert av industripartnere. I tillegg bidrar Kreftforeningen med støtte til særskilte tilknyttede forskningsprosjekter. 
  • CONNECT koordineres av Jutta Heix og Oslo Cancer Cluster.​

Allerede i full svi​ng
IMPRESS-studien er allerede i gang med å prøve ut presisjonsdiagnostikk koblet med målrettet medisinsk behandling på pasienter i Norge. De tre initiativene omfatter betydelig kompetanseoppbygging både på diagnostikk og klinikersiden hvor fagpersoner utveksler erfaring og informasjon for å fremme god og helhetlig innføring av persontilpasset medisin over hele landet.

InPreD og IMPRESS bidrar ved samhandling på tvers av en rekke ulike fagfelt til at noen pasienter med alvorlig og langt framskreden kreftsykdom, som ikke lenger har nytte av standard behandling, nå kan få skreddersydd utprøvende behandling tilpasset akkurat sin kreftsvulst. Dette gir håp om nytte og for noen betydelig forlenget levetid.

Norske helsemyndigheter og pasientorganisasjoner har gitt ubetinget støtte til arbeidet, og har hittil bidratt med mer enn 200 millioner kroner i støtte. Sykehusene investerer betydelig tid og ressurser og i tillegg kommer bidrag fra industripartnerne i IMPRESS, med legemidler, per-pasient kostnader og utprøvende diagnostikk. 

- Vi på OUS er veldig takknemlig for innsatsen og samarbeidet med alle fagmiljøene og sykehusene i Norge. Det har vært helt avgjørende at fagmiljøene har stått samlet for å få til dette og for utløse så mye støtte fra myndighetene, sier Sigbjørn Smeland, leder i Kreftklinikken.

Oppbygningen av InPreD og IMPRESS er første steg i implementeringen av presisjonsmedisin innen kreft i Norge. Den videre utviklingen av helsetjenesten og det omliggende landskapet både regulatorisk og organisatorisk er helt avhengig av god dialog mellom alle parternere i helse-øko systemet. CONNECT ble derfor etablert parallelt med InPreD og IMPRESS for å fremme offentlig-privat samarbeid innen presisjonsmedisin.

Samarbeidet inkluderer per dags dato 28 offentlige og private aktører, blant annet legemiddelfirmaer, alle universitetssykehusene, offentlige etater og ideelle organisasjoner. 

CONNECT omfatter diagnostikkeksperter, leger og behandlere, legemiddelfirma, forskere og andre som følger utviklingen av initiativene og bringer partnerne sammen for diskusjon og samhandling. ​

«Kinderegg»-effekt

- Gjennom presisjonsmedisin-initiativet oppnår vi en “kinderegg-effekt” – tre ting på en gang.  Pasientene kan få tilgang til potensiell effektiv behandling, spesielt på sjeldnere svulst typer og de vet alle steiner blir snudd i en svært krevende sykdomsfase. Helsetjenesten får undersøkt effekt av ulike legemidler på nye indikasjoner og etablert nye metoder og industrien får utvidet indikasjonsområde for sine medikamenter, sier Taskén. ​

Internasjonalt samarbeid
InPreD og IMPRESS koordinerer ikke bare kontakt mellom fagpersoner over regionalt nivå i Norge. Gruppen har også samarbeid med lignende initiativ i andre land, for eksempel Nederland, Sverige, Danmark og Finland. Spesielt innenfor små diagnosegrupper gir dette potensiale for bredere forskning på en større populasjon, en ubetinget fordel både for pasienter og forskere. 

Det som får internasjonal oppmerksomhet er at Norge har klart å lage nasjonale initiativer for presisjonsdiagnostikk og en stor nasjonal klinisk studie, at man har god samhandling i fagmiljøene nasjonalt og koordinering mellom nivåene i helsetjenesten, at Norge som første land i Europa legger opp til at det offentlige etablerer og finansierer diagnostikken i InPreD (stort genpanel) for å få pasienter inn i kliniske studier og det offentlige-private samarbeidet.

- Det at arbeidet vårt, hvor Oslo universitetssykehus og fagmiljøene over hele landet er tungt inne med fagfolk i flere disipliner, nå får internasjonal oppmerksomhet kan forhåpentligvis gjøre at vi kan utvide arbeidet vår - at flere selskaper og forskningsmiljøer kan koble seg på for å finne fremtidens kreftbehandling, sier hovedutprøver Åslaug Helland. 

Mer informasjon


Nyhetssaker