PRIME-ROSE:

Millionstøtte til OUS-ledet EU-prosjekt innen persontilpasset kreftbehandling

EU-kommisjonen godkjente den 24. april 2023 prosjektet «Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials, PRIME-ROSE». Prosjektet starter offisielt 1. juli og finansieres med 5,969 millioner Euro av EUs Mission on Cancer.

Publisert 25.04.2023
Sist oppdatert 02.05.2023
Illustrasjonsfoto av forsker med blodprøveglass
Illustrasjonsfoto: Roman Zaiets/Shutterstock

​Konsortiet består av til sammen 24 partnere, hvorav ni som får finansiering og femten assosierte partnere.

Bærekraftig og tilgjengelig presisjonsonkologi over hele Europa

Visjonen til PRIME-ROSE er rimelig tilgang til presisjonsmedisin (persontilpasset medisin) innen kreft som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter. Bruk av presisjonsmedisin i kreftbehandling er en tilnærming som er avhengig av avansert molekylær diagnostikk og målstyrte legemidler for å ha tilstrekkelig innvirkning og kunne bevege seg mot innføring i det nasjonale helsevesenet rundt omkring i Europa. Per i dag er det ulikheter i tilgang til presisjonsonkologi mellom og innenfor europeiske land, og selv om man ser klare fordeler med presisjonsmedisin innen kreft, er implementering fortsatt en utfordring.
Foto av Åslaug Helland

Det er flere kliniske studier i Europa som er laget over samme lest, og gjennom dette prosjektet vil samarbeidet styrkes, og vi tror dette vil være viktig for pasientene våre, sier kreftforsker Åslaug Helland. (Foto: Universitetet i Oslo)


P
RIME-ROSE prosjektet bygger på en familie av forsker-initierte kliniske studier innen persontilpasset kreftbehandling som har lykkes spesielt godt i å øke inklusjonsraten og slik tilby flere behandlingslinjer til fordel for pasienter som ikke lenger har nytte av standard behandling. Disse studiene deler det pragmatiske kliniske studiedesignet til den opprinnelige nederlandske DRUP-studien, med brede inklusjonskriterier og et begrenset sett med endepunkter. Studiene er imidlertid fortsatt forankret i nasjonal sammenheng og finansieres uavhengig av hverandre. Resultatet er et distribuert nettverk av DRUP-lignende klinisk studier som adresserer lokale og nasjonale prioriteringer samtidig som man samarbeider internasjonalt for skalere opp og slik styrke effekten av studiene.

- Dette er fantastisk gøy, og gir oss muligheter til å videreutvikle det Europeiske samarbeidet også om de små pasientgruppene. Det er helt nødvendig for å øke kunnskapene om de sjeldne subtypene av kreft, sier kreftforsker Åslaug Helland.


Arbeid som skal gjøres for å flytte presisjonsonkologifeltet fremover i Europa

Konsortiet vil bruke de allerede eksisterende adaptive og pragmatiske kliniske utprøvingsplattformene til å svare på nøkkelspørsmål angående klinisk effektivitet, gi helseøkonomiske evalueringer og bidra til vitenskapelig fremgang på tvers av kreftformer. PRIME-ROSE samarbeidet på tvers av landegrenser vil særlig bidra til å bygge kapasitet samt muliggjøre dataaggregering og analyser på tvers av de ulike studiene. Videre vil prosjektet initiere delte pasientkohorter på tvers av landegrenser og legge frem helseøkonomiske evalueringer. For å legge til rette for en vellykket innføring i helsevesenet, vil konsortiet jobbe sammen med både regulatorer, beslutningstakere, finansiører, helsepersonell og pasientgrupper for å innføre evidensbasert presisjonsonkologi som standard behandling og for å adressere dagens ulikheter i tilgang.

Til sammen vil arbeidet med å utbre bruk av presjonsmedisin innen kreft i Europa ta opp sentrale vitenskapelige og metodiske spørsmål for slik å kunne akselerere bred og rettferdig tilgang til nye og effektive kreftbehandlinger. Det pågående arbeidet fører allerede til harmonisering, standardisering og pragmatisk konsensus.

Pan-europeisk fellesskap innen presisjonsonkologi

Foto av Kjetil Taskén

Professor Kjetil Taskén leder PRIME-ROSE prosjektet. (Foto: Universitetet i Oslo)

Det pan-europeiske PRIME-ROSE prosjektet skal ledes av professor Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus Kreftsenter. Han er begeistret for mulighetene dette prosjektet åpner opp for og sier:

- På vegne av konsortiet kan jeg si at vi virkelig ser frem til å utvide og utvikle fellesskapet av DRUP-lignende kliniske studier, jobbe med deres innvirkning og fremskynde implementering av presisjonsmedisin innen kreft over hele Europa. Det vil også forsterke arbeidet vi allerede har gjort i Norge med innføring av presisjonsmedisin i kreft med infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPReD) og IMPRESS-Norway studien. PRIME-ROSE er et ambisiøst prosjekt som kun er mulig gjennom felles innsats fra mine kollegaer i alle de 24 involverte partnerinstitusjonene.