Praksisveilederprosjektet i Kirurgisk avdeling for barn (KAB)

Praksisveilederansvaret trenger anerkjennelse og støtte! Flere rapporter påpeker dessuten at veilederes motivasjon og veiledningskompetanse har stor betydning for studentenes læringsutbytte.

Veiledning av masterstudenter stiller høye krav til praksisveiledere, så med å kunne tilby et felleskap og konkrete verktøy håper vi at skal gjøre jobben både morsommere og mer overkommelig foreller Hovedveileder Linn Margrethe Vold ved Kirurgisk avdeling for barn.

Hensikten er selvfølgelig å styrke kvaliteten på studentveiledningen, øke praksisveilederes motivasjon og styrke veiledningskompetansen til praksisveiledere og lærerveiledere legger Linn til.

I de nye forskriftene for ABIO- utdanningene (anestesi-barn-intensiv-operasjon) som trer i kraft allerede fra høsten 2022 ved OsloMet, presiseres det at de som skal veilede mastergradsstudenter bør ha formell veilederkompetanse.  Dette er hoved grunnen til at vi i KAB har initiert og startet dette samarbeidsprosjektet med Mastergradstudiet i spesialsykepleie til akutt kritisk syke pasienter, med spesialisering i barnesykepleie ved OsloMet. Prosjektet har fått støtte gjennom insentivmidler fra Helse Sør- Øst RHF.

Dette prosjektet tester ut en praksisveiledermodell for sykepleiere som skal veilede mastergradsstudenter. Modellen er i utgangspunktet utviklet fra UIT og UNN. Linn forklarer entusiastisk at opplegget er utformet i tre deler på følgende måte:

  1. Praksisveiledere og læreveiledere har tre fagdager om veiledning før praksisemnet
  2. Praksisveiledere og læreveiledere har to dager metaveiledning der egne erfaringer fra studentveiledningen er hovedformålet
  3. Praksisveilederen og læreveilederen utgjør et team som veileder studentene på praksisstedet i gruppe to ganger (a 1, 5 timer) i praksisperioden (I tillegg til individuell veiledning).

Linn understreker viktigheten av kunnskapsdeling på tvers av klinikkene i sykehuset. Med det har de invitert alle praksisveilederne fra de 16 avdelingene i OUS, som tilbyr praksisplasser til masterstudenter i barnesykepleie til to av fagdagene.

Det vil selvfølgelig bli utført en evaluering av prosjektet i etterkant, med dertil plan om å publisere (noe)artikkel basert på deltakernes erfaringer avslutter Linn.


På bilde ser du praksisveiledere og hovedveiledere i KAB, sammen med professor i veiledning Sidsel Tveiten, og lærere ved mastergradsstudiet med spesialisering i barnesykepleie

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Fra venstre oppe: Linn Margrethe Vold, Sidsel Tveiten, Randi Grønseth, Gudrun Valland Lund, Sofie Matre Nyhus Songe, Silje Frøystadvåg Skovdal, Caroline Klemp, Ine Lindalen, Anne-Marit Vogt Dalsgaard, Lisa Marigård Borge. Fra venstre nede: Bente Smith, Ingvild Andersen Helle, Marthe Østberg, Sigrid Sato, Peter Forde Hougaard

Ved spørsmål om prosjektet ta kontakt med Linn Margrethe Vold;  librat@ous-hf.no  

NOKUT rapport​​.pdfForskrift om barnesykepleieutdanningen

Sist oppdatert 13.09.2022