Utilgjengelig helsehjelp?

Riktig hjelp til en person som sliter med rusproblemer fordrer at leger og andre henvisere kjenner hvordan spesialisthjelpen er bygget opp. I rusbehandling handler det ikke bare om å få hjelp, men å bli loset til rett hjelp.

Foto av flere tomme stoler

For å få tilbud om behandling i spesialisthelsetjeneste må det sendes en henvisning som vurderes i et henvisningsmottak i den ønskede spesialiteten. Det kan være store geografiske forskjeller som betyr ulik praksis for rettighetsvurdering.

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hersker det ulike forestillinger om hvor utfordrende det er å få hjelp. Faktum er at nesten ingen henvisninger til TSB blir avvist, selv med mangelfulle henvisninger. Helsedirektoratets prioriteringsveileder, som gir føringer for rett og frist for rusbehandling, sier klart at henvisninger som er mangelfulle ikke kan returneres til henvisende instans uten vurdering. Hvis det ikke er mulig å få innhentet tilleggsopplysninger, må henvisningen uansett vurderes. Dette kan medføre at pasienter gis rett til behandling på tross av usikkerhet, og er en sikkerhet for pasienten, som ikke avvises selv om henviseren har «slurvet».

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har identifisert tre andre utfordringer som krongler til veien inn til TSB (basert på NK-TSBs kartlegging av vurderingsteam):

  • Det er vanskelig for pasienter, pårørende og henvisere å finne frem til tjenestetilbudet i TSB. Helsefagområdet TSB er tjenester som leveres i et samarbeid mellom offentlige helseforetak, private institusjoner som har driftsavtale med de regionale helseforetakene og private virksomheter innen fritt behandlingsvalg-ordningen. Feltet er til dels uoversiktlig og særlig i helseforetakene varierer organiseringen av tjenestene betydelig. Vi har også erfart at informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB både er vanskelig å finne og mangelfull.
  • På nyåret 2022 var det 53 vurderingsteam for TSB i hele landet. Det er ikke nødvendigvis enkelt for fastleger og andre henvisere å finne informasjon om hvor man skal sende henvisningene. Mange vurderingsteam for TSB vurderer dessuten kun rett til tilbudet ved enheten der teamet er lokalisert. Høsten 2019 gjaldt dette hele 25 prosent av alle vurderingsteam. Dette strider mot prioriteringsveilederen for TSB, som tydelig sier at vurderinger til TSB skal vurderes med hensyn til all behandling som tilbys innen TSB.
  • Vurderingsteam er ofte lokalt plassert i behandlingsenheter enten i egen avdeling for TSB, eller i avdelinger for psykisk helsevern. Ofte mottar slike lokale vurderingsteam relativt få henvisninger, og har kanskje ikke den fulle oversikten over alt TSB har å by på.

Dette kan føre til at pasienter mottar tilbud som ikke passer, og kanskje dropper ut av behandlingen. Det er en alvorlig beslutning, og en krevende prosess, å bryte med et liv dominert av rus. Det er viktig at pasienter blir møtt best mulig fra dag én. Det er både viktig og mulig å oppnå bedre «matching» mellom pasient og behandlingsalternativ. En slik prosess kan best tilrettelegges når

  1. alle behandlingstiltak sørger for god og tilgjengelig informasjon om hvor pasienter, pårørende og henvisere kan henvende seg.
  2. alle pasienter får sin henvisning rettighetsvurdert av et tverrfaglig sammensatt vurderingsteam, som har mengdetrening i rettighetsvurdering fordi de mottar en jevn strøm av henvisninger.
  3. vurderingsteamene har god oversikt over behandlingsalternativene i regionen, og vurderer rett til all TSB innenfor helseregionen de opererer i.

Vurderingsteamene kan og bør være en fagressurs i avdelinger for rus- og avhengighetsbehandling. Teamene er tverrfaglige, i kontinuerlig dialog med henvisere, kjenner alle behandlingstilbudene i regionen, og de har et godt bilde av pasientpopulasjonen i sitt opptaksområde og derigjennom behovene.

Se oversikt over vurderingsteamene på TSB i Norge

 Sist oppdatert 13.06.2023