Fem kjappe med Kari Marie Remø Nesseth

Gjennom sine 23 år i rusfeltet har Kari vært med på å bygge opp tilbudet i Helse Midt-Norge og i eget helseforetak. – Jeg har lært at en aldri skal gi opp, og at det er viktig at vi som hjelpere har troen når ingen andre har det, sier lederen for TSB ved Helse Møre og Romsdal.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 11.10.2018
Sist oppdatert 07.08.2023
Kari Remø Nesseth

– Hva er den viktigste kunnskapen pasientene dine har gitt deg?

– Jeg har arbeidet innen rusfeltet i 23 år og har gjennom disse årene vært så heldig å få være med å bygge opp tilbudet innen rusfeltet i Helse Midt-Norge, og de siste årene også i eget helseforetak i Møre og Romsdal. Gjennom disse årene har jeg lært veldig mye.

– ​En av de viktigste arenaene for læring har vært i samhandlingen sammen med pasientene og deres pårørende. Jeg har lært at en skal aldri gi opp, og at det er viktig at vi som hjelpere har troen på at dette kan ordne seg, når ingen andre har det. Jeg har også lært at det å være tydelig og å stille de riktige spørsmålene er viktig.

​​​​Vil skape et miljø der endring er mulig

​​– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Som leder for TSB i Møre og Romsdal ønsker jeg å bygge et tilbud til de rusavhengige som etterstreber gode terapeutiske relasjoner og at tjenestene vi yter skal bære preg av imøtekommenhet, kvalitet og god ressursutnyttelse. Målsettingen for, og innholdet i, behandlingen skal derfor basere seg på faglig anerkjente anbefalinger, retningslinjer, nasjonale føringer og forskning på rusbehandling og pasienterfaringer.

– ​Jeg ønsker at vi skal ha fokus på respekt, menneskets verdi, åpenhet og tydelighet og at alle pasienter skal oppleve reell brukermedvirkning i den helhetlige rehabiliteringsprosessen. Dette mener jeg skaper et trygt og inkluderende miljø, hvor endring blir mulig. Derfor blir det viktig for meg å legge til rette mellom kravene som er satt og å sikre at de ansatte får den faglige kompetanse og de verktøyene som de trenger i sitt arbeid. 

​Viktigheten av pårørende

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Det er vanskelig å skulle plukke ut et suksesskriterium, da jeg mener at for å lykkes i arbeidet med den rusavhengige er det mange forhold som spiller inn. Øverst på listen må så klart «god relasjon» stå, for en kommer ikke videre om en ikke får til en god relasjon mellom pasient og hjelpeapparatet.

– Velger også å ta med at for meg er det også et suksesskriterium det å arbeide med helheten av den rusavhengige. Med det mener jeg at en både ser på biologiske, psykologiske, fysiske og sosiale faktorer. Dette inkluderer også pårørende som viktige samarbeidspartnere i arbeidet sammen med pasienten.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg syns det er vanskelig å skulle velge en spesifikk bok, da jeg har lest mye og lærer til stadighet noe som inspirerer meg i jobben. Jeg velger derfor å trekke fram en bok hvor flere av mine ansatte er involvert som medforfattere og hvor boken preges av det tilbudet som vi gir i avdeling for TSB i Helse Møre og Romsdal, og som da viser hva vi i Helse Møre og Romsdal mener er god behandling. Dette er boken «Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse», kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, av Rolf W. Gråwe (redaktør). Det er også utarbeidet manualer/arbeidsbok til denne boken.

​​Får energi av medarbeidere, barna og hundene

– Dette gir meg ny energi:

– Jeg arbeider sammen med så mange dyktige fagpersoner og det å se hva de gjør gjennom dagene og få høre hva de sammen med pasientene får til, gir masser av energi i hverdagen min. På privaten så har jeg to små hunder som gjør at jeg daglig må ut å mosjonere. Det å få gå ut sammen med de å rusle både gatelangs og i skog mark, gir meg ny giv for dagene som kommer etter. Samt det å se mine 4 barn vokse opp og bli mer og mer selvstendige personer.

Kort om Kari

​Navn: Kari Marie Remø Nesseth

Stilling: Avdelingssjef for TSB i Helse Møre og Romsdal

Født: 4. desember 1969

Utdannelse: Barnevernspedagog, med videreutdanning i rus og avhengighet og flere år med videreutdanninger og kursing innen ledelse både fra Høyskolen i Ålesund og Diakonhjemmet.

På skrivebordet nå: Utviklingsplan innen samhandling på HF nivå, budsjett for 2019, prosjektet «PetRus» (som er et prosjekt hvor vi arbeider med gjennomgang av tilbudet innen TSB i Møre og Romsdal, slik at vi skal rigge oss på best mulig måte for årene som kommer, knyttet opp mot både pakkeforløp, nasjonale retningslinjene og alt annet som vi må forholde oss til). Jeg har også programmet for det årlige 2-dagers personalseminaret for avd. TSB som vi skal ha i uke 39, der vi alle samles for faglig utvikling og teambuilding på tvers av alle seksjoner. ​