Dette er oppdraget vårt

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB har som oppdrag å bidra med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

Illustrasjon av person som står ved siden av et flagg

Oppdraget vårt er forankret i forskrift med tilhørende veileder for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten (se lenker under).​​

NK-TSB har i tillegg en egen strategi for 2019–2023. 

Hovedpunktene i strategien er:  

 • Vi skal ha oversikt over organisering av, og innhold i, behandlingstilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nasjonalt
 • Vi skal bygge opp og formidle kunnskap og kompetanse
 • Vi skal bidra til å bedre tjenesteutviklingen til pasienter med rus- og avhengighetslidelser

Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Forskrift om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus

Formålet med nasjonale kompetansetjenester er å utvikle og heve kvaliteten på spesialisthelsetjenester i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette skal gjøres ved å spre kunnskap og kompetanse til alle som tilbyr behandling. Det er et mål å sikre likeverdige tjenester til pasienter i hele landet og unngå uønsket variasjon. 

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
 • Etablere faglige referansegrupper
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Alle nasjonale tjenester skal ha en faglig referansegruppe. Hvert år skal årsrapporten fra de nasjonale tjenester bli vurdert og godkjent av tjenestens faglige referansegruppe. Helsedirektoratet er tillagt ansvar for å vurdere årsrapporteringen til nasjonale tjenester fra de regionale helseforetakene.

Her finner du årsrapporter for Nasjonal kompetansetjeneste TSB.​

I forbindelse med en revisjon av nasjonale tjenester i 2019, har Helse- og omsorgsdepartementet  satt tidsrammen for nasjonale kompetansetjenester til å være fem eller 10 år. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som ifølge veilederen for nasjonale tjenester vedtar avvikling av disse. Fra 1. januar 2019 er denne myndigheten delegert til Helsedirektoratet.

Etter avvikling som nasjonal tjeneste, kan kompetansetjenester videreføres som kvalitets- og kompetansenettverk utenom regelverket for nasjonale tjenester. Kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til å videreføre fagmiljø som er bygget opp. De skal forankres i de regionale helseforetakene, som i fellesskap har ansvar for oppretting og avvikling av nettverkene.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil omstilles til en nettverksstruktur etter 1.1.2024. Rammebetingelsene er ikke avklart og vi arbeider for å sikre videre drift av de strategiske satsingene etter den dato.

Les mer om omstillingen av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

 

​​

Sist oppdatert 18.07.2023