Brukermedvirkning - en nøkkel til suksess

Brukermedvirkning har en terapeutisk verdi gjennom å bedre brukerens selvfølelse og tro på at endring er mulig. Å skaffe seg helhetsbilde av pasientens situasjon er vesentlig for å lykkes med rusbehandling. Den beste kilden til det, er brukeren selv.

En lege som snakker med en pasient

​Av Tommy Sjåfjell, A-larm

Hvorfor er brukermedvirkning viktig i rusbehandling? 

Brukeren er den som har det beste helhetsbildet av egne utfordringer, og egne mål for kontakten med tjenestene. Ofte krever det å takle utfordringene lange behandlingsforløp og omfattende endringsprosesser, der tjenester fra mange hjelpere på ulike nivå involveres.

Den med mest helhetlige og omfattende kunnskap om brukeren, er brukeren selv.

Hvorfor skal tjenestene være gode på brukermedvirkning? 

Den terapeutiske verdien av brukermedvirkning er kanskje den viktigste grunnen til at tjenestene skal være gode på brukermedvirkning. Motivasjon er sentralt i alt endringsarbeid. Motivasjon til å stå i og gjennomføre en endringsprosess henger tett sammen med selvbilde og troen på at endring er mulig. Når brukeren gjennom egne valg får en bedre plattform for å møte sine utfordringer, vil dette føre til bedring av selvfølelse og selvbilde. I motsatt ende kan man få lavere selvfølelse og motivasjon av å føle at man ikke kan innvirke på tjenestene man mottar. Dette kan ofte gjøre relasjonene mellom brukere og hjelpere vanskeligere.

Hvordan legge til rette for brukermedvirkning? 

Å legge til rette for god brukermedvirkning på individnivå er å ta pasientenes behov på alvor. Og finne løsningen som brukeren tror på. En av nøkkelfaktorene for å lykkes med endrings- og bedringsprosesser, er følelsen av eierskap. Om man legger til grunn at brukeren, hens behov og mål er det mest sentrale i utformingen av individuelt tilpassede tjenester, må man sette pasienten i sentrum. Dette gjøres gjennom en likeverdig dialog med brukeren. Der ses brukeren på som eksperten og man utforsker mål og mulige løsninger sammen.

Hvordan måle oppnåelse av brukermedvirkning?

For mange brukere vil graden av opplevd medvirkning henge sammen med hvordan man møtes av hjelperne. Blir man tatt på alvor? Blir man behandlet med respekt? Føler man tillit til sine hjelpere? Får man rett hjelp til rett tid?

God brukermedvirkning forutsetter en likeverdig dialog og kommunikasjon der partene har gjensidig respekt for hverandre. Dette kan legge grunnlaget for en god samarbeidsrelasjon mellom bruker og hjelpere. Når man som bruker skal si noe om kvaliteten på dette samarbeidet er kanskje grunnleggende folkeskikk det som betyr mest.


​​

Sist oppdatert 17.07.2023