Nettverk i regionen

Fagnettverk er sentralt for kompetanseutviklingen innen habilitering. Nettverkene er åpne for ansatte i alle habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Nettverkene møtes ca to ganger i året, og avgir årlige rapportere om sin aktivitet til ledernettverket.

Mange hender som samles. Foto: unsplash
Åtte hender som er samlet i et punkt. Foto: rawpixel on unsplash.com
​​​Her ser du oversikt over de ulike nettverkene i regionen.​
 

​​Nettverket skal først og fremst kvalitetssikre og utvikle ASK-kompetanse i regionen, men også sikre størst mulig grad av likhet i tilbudet på tvers av helseforetakene blant annet gjennom felles retningslinjer for barn og unge med Cerebral Parese i risiko for alvorlige kommunikasjonsvansker.  Videre satsningsområder er å utvikle og kvalitetssikre retningslinjer for identifisering, utredning og ASK tiltak for barn med behov for ASK uavhengig av diagnose. 

Erfaringsutveksling og faglig påfyll er sentralt ved samlingene i nettverket.

Nettverket ledes fra habiliteringstjenesten ved Sykehuset i Vestfold.

Leder av nettverket er Tone Mjøen. Hun kan kontaktes på e-post: tone.mjoen@siv.no​​​​

Nettverket samler fagpersoner ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en eller to representanter i nettverket.​​​​

Formålet med nettverket er å bidra til å styrke habiliteringsarbeidet rundt barn og familier med minoritetsbakgrunn og bidra til likeverdige helsetjenester.

Kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om flerkulturelle tema er sentralt for nettverket.

​Nettverket har møter to ganger i året, et møte med fysisk oppmøte og et digitalt møte. ​

De fysiske møtene finner sted i RHABUs lokaler, bygg 31, 2. etasje, Ullevål sykehus.

​Leder av nettverket er Kirsten Flaa Agerbo, Habilitering for barn og unge, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Hun kan kontaktes på e-post: kirsten.flaa.agerbo@sshf.no.​

Et nettverk for lederne i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.​

Formålet med nettverket er å være et møtested for å dele informasjon og drøfte aktuelle saker og felles utfordringer.

Møteledelsen går på omgang mellom lederne i regionen.

For tiden ledes nettverket av Trude Høvik Yacoubian, Avdeling for habilitering (HABU/HAVO), Sykehuset Telemark. Hun kan kontaktes på e-post: hovt@sthf.no 

​Lederne i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen møtes to til tre ganger i året. ​

Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.​

Formål med nettverket er å være et forum der leger innen habilitering av barn og unge kan drøfte aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet og diskutere utrednings- og behandlingsmetoder.

Nettverket tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen to ganger i året.

​Leder av nettverket er Einar Bryne, Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. Han kan kontaktes på e-post: einar.bryne@siv.no​.

Nettverket samler psykologer i regionen til møter en til to ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.​​

​Formål med nettverket er å være en møteplass for å utveksle psykologfaglige erfaringer og informasjon mellom de ulike tjenestene, samt å dele kunnskap gjennom faglige innlegg på nettverkssamlingene.

Ledelse av møtene går på omgang. 

Kontaktperson for nettverket er Ronny Grimstad ved HABU Sykehuset Østfold, e-post: ronny.grimstad@so-hf.no​.


Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Nettverket har også representanter fra LMS ved Oslo universitetssykehus – Ullevål, Beitostølen helsesportsenter, samt ulike enheter innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).​​​​
 
Fagnettverket tar sikte på å være en møteplass som gir mulighet for kompetanseheving, erfaringsutveksling og drøfting av sosialfaglige tema innen habilitering.
 
Nettverket har møter hvert halvår.
 
Møtene finner sted på Oslo universitetssykehus, Ullevål.
 
Kont​​​aktperson er ​Ida Nordahl fra Sykehuset Innlandet. Hun kan kontaktes på e-p​ost: Ida.Nordahl@sykehuset-innlandet.no   
 

Formålet med nettverket er å opprettholde og videreutvikle sykepleiekompetansen innen habilitering, og å kunne bidra med sykepleiekompetanse inn i det tverrfaglige habiliteringsarbeidet.

På nettverksmøtene er det faglige innlegg og erfaringsutveksling knyttet til sykepleiefaglige tema innen habilitering.

Nettverket samler sykepleiere en gang i året. Ansvar for det faglige innholdet på samlingene går på omgang mellom tjenestene.

Kontaktperson er ​Ann-Kristin Wilhelmsen ved nevrohabilitering barn ved Oslo universitetssykehus​. Hun kan kontaktes på e-post: UXANHN@ous-hf.no.


Våren 2024 startes det opp et nytt nettverk for fagpersoner ved habiliteringstjenestene for barn, unge og voksne i Helse Sør-Øst om temaet problematisk og skadelig seksuell atferd (PSA/SSA).

Nettverket har som formål å vedlikeholde kompetanse, bidra til kompetanseheving og være en arena for å dele erfaringer, kunnskap og samkjøre praksis.

Første møte i nettverket er 10. april 2024, 12.00–15.00. Det blir gjennomført digitalt.

Kontaktperson for nettverket er inntil videre Mari Østgaard, rådgiver ved RHABU, e-post: uxwosm@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.05.2023