Rusmidler og trafikksikkerhet

En rød bil med ratt
Foto: Pixabay

Ruspåvirkning er en av de viktigste medvirkende årsakene til trafikkulykker. Effekten av alkohol på kollisjonsrisikoen har blitt godt dokumentert de siste 100 årene, mens effekten av andre rusgivende stoffer på trafikksikkerheten er dårligere dokumentert.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus analyserer alle blodprøver innsendt av politiet ved mistanke om kjøring under påvirkning av alkohol eller andre stoffer og over 90 % av prøvene tatt fra førere som omkommer i trafikkulykker. Derfor har avdelingen tilgang til et stort datamateriale om rus i trafikken, og noe av dette kan brukes til forskning.

Seksjon for rusmiddelforskning har også gjennomført, eller deltatt i, mange studier av rus blant førere i tilfeldig trafikk, og blant trafikanter skadd i trafikkulykker, både i Norge og i andre land. I en del studier blir data for skadde eller omkomne trafikanter koblet med data fra andre registre for å undersøke sammenhenger mellom ruspåvirkning, atferd, ulykkesomstendigheter, og helse. 

Det er økende bruk av spyttprøver for analyse av rusmidler. Seksjon for rusmiddelforskning gjennomfører studier av påliteligheten og nytten av dette. Noen av disse studiene skjer i samarbeid med politiet.

​Mer informasjon finnes her: OUH - Alcohol, drugs and traffic safety (ous-research.no)Sist oppdatert 01.06.2022