Pakkeforløp hjem

Sykehus og kommuner er i gang med å implementere Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Pakkeforløpet gjelder for pasienter med kurativt og palliativt behandlingssiktemål og er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Pakkeforløpet skal styrke kvalitet i utredning, behandling og oppfølging av pasientene både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2022–2023. Her skisseres tiltak som bør settes i verk og gjennomføres for en vellykket implementering.

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en veileder for behovskartlegging. Dette kartleggingsskjemaet er anbefalt brukt i kartleggingen. 

Helsedirektoratet har utarbeidet en pasientbrosjyre​ om pakkeforløp hjem.


Sist oppdatert 09.06.2023