Metode

PALLiON er en nasjonal multisenter klynge-randomisert studie på 12 kreftavdelinger i alle fire helseregioner. Prosjektet skal teste effekten av en tredelt intervensjon som integrerer onkologi og palliasjon for kreftpasienter som behandles med antatt siste linje kjemoterapi. Intervensjonen tar sikte på å øke legenes kompetanse, etablere oversiktlige og forutsigbare pasientforløp og fremme samhandling mellom pasient og behandlere.

Intervensjonsarmen har tre deler:   
a) systematisk elektronisk symptomkartlegging,   
b) implementering av pasienttilpassede forløp og   
c) et opplæringsprogram for onkologer og palliativmedisinere. Det pasienttilpassede forløpet fokuserer på pasientens vei gjennom helsevesenets ulike nivåer i den palliative fasen. Hovedendepunktet for studien er bruk av kjemoterapi i livets tre siste måneder. Sekundære endepunkter er egenrapportert helse hos pasienter og deres pårørende.
​E-læringPasientforløp

Sist oppdatert 02.06.2023