Palliasjon til barn og unge

Palliasjonstilbudet til barn og unge krever en bred tverrfaglig tilnærming som fremmer bedring av barnets og familiens livskvalitet. Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0-18 år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder.

Generell pediatriveileder, kap 16. Barnepalliasjon

Palliativ oppfølging er et tilbud til alle barn og unge som lever med livstruende eller livsbegrensende sykdom. Målet for oppfølgingen er best mulig livskvalitet for pasienten og familien, gjennom symptomlindrende behandling, helhetlig omsorg og oppfølging over tid.
Regionalt palliativt team for barn og unge, Helse Sør-Øst

Her finner du den nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon til barn og unge, utviklet av Helsedirektoratet.

Nasjonal faglig retningslinje

Medikamentskrinet er spesialtilpasset slik at også barn kan bruke det. Skrinet er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med representanter fra Seksjon smertebehandling og palliasjon, Kirurgisk serviceklinikk, HUS og Barneklinikken, HUS, KLB og Sjukehusapoteket i Bergen. 
Medikamentskrin for barn

Fagprosedyren skal sikre at barn får palliativ behandling og omsorg i eget hjem, når det er ønsket av barnet selv og barnets familie. Samtidig skal den sikre at barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom kan få dø i eget hjem.
eHåndbok - Palliasjon til barn ved ønske om hjemmedød - organisering av barnesykepleie (ous-hf.no)

Sist oppdatert 30.05.2023