Årsrapport for nettverket - Anbefaling om innhold og struktur

En årsrapport eller årsmelding skal gi et samlet bilde av kompetansenettverkets arbeid; aktiviteter og utvikling det siste året. En årsrapport skal gi et realistisk bilde av status for nettverket sett i lys av førende dokumenter; samarbeidsavtale, kompetanseplan, funksjonsbeskrivelse, strategi- og handlingsplan. Årsrapporten er en dokumentasjon som kan være nyttig grunnlag for hvorfor dette arbeidet bør prioriteres på den enkelte arbeidsplass på sykehus og i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Gjennom årsrapportene kan man se utviklingen av nettverksarbeidet år for år.

Årsmeldingen bør inneholde:

 • Kort historikk, forankring og formål med kompetansenettverket
 • Nettverkets omfang og organisering
 • Oversikt over hvem som sitter i styringsgruppe/arbeidsutvalg/driftsgruppe /arbeidsgruppe
 • Faglige satsningsområder i året som har gått
 • Aktiviteter i nettverket som helhet og i lokallag (fagdager, kurs samlinger, hospitering)
 • Vurdering av aktiviteten sett opp mot gjeldende handlingsplan
 • Endringer av organisatorisk art
 • Eventuelt betraktninger om satsningsområder for neste år
 • Samarbeide med andre nettverk og fagmiljøer

Årsrapporten kan sendes til:

 • Leder av samhandlingsutvalg/samarbeidsutvalg/helsefellesskap eller liknende som har gitt mandat til nettverket og/eller som har godkjent samarbeidsavtale
 • Virksomhetsledere og andre samarbeidspartnere (f.eks. samhandlingsavdelinger)
 • Ressurssykepleierne i nettverket
 • Ledere og andre som ikke har deltatt i nettverket men som kan ha nytte av å få informasjon om nettverkets aktiviteter

Grunnstrukturen over fagnettverkene i palliasjon og kreftomsorg er lik nasjonalt, men navn på nettverkene og organisering er tilpasset lokale forhold.  Det enkelte nettverk må derfor bruke malen i utformingen av årsrapporten tilpasset til den lokale strukturen.

Mal på årsrapport finner du her

Sist oppdatert 18.01.2022