Tildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk for 2023

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

gutt med forstørrelsesglass
For 2023 utdeles det totalt kr. 2.902.000 i prosjektstøtte fra ADHD Forskningsnettverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom


For 2023 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 400.000. Det er en forutsetning at prosjektet kan defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk som er «å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7)». I år var det også mulig å søke om midler til prosjekter som undersøker ADHD hos personer med sjeldne genetiske diagnoser. Brukermedvirkning ble vektlagt.

Vi mottok 22 søknader innen søknadsfristens utløp som var 26. mars. For 2023 utdeles det totalt kr. 2.902.000 i prosjektstøtte til søknader som etter komiteens bedømmelse i størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans. 

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, PhD Jens Egeland; overlege, PhD Kristin Romvig Øvergaard; overlege, PhD Mats Fredriksen; seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing, samt psykologspesialist Egil Midtlyng som komiteens sekretær. Komiteen har som i tidligere år vært særskilt opptatt av å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet. 

Følgende forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte: 


  • ​Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”Molekulær diagnostikk av ADHD”
  • Marta Maria Gorecka (Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet) tildeles kr. 354.000 for prosjektet «FemmEx-Psykisk helse og nevropsykologisk fungering hos kvinner med ADHD»
  • Jacqueline Cohen (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Consequences of prenatal exposure to ADHD medication on neurodevelopmental disorders»
  • Ida Elken Sønderby (Oslo universitetssykehus) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”The prevalence of ADHD carriers of rare genetic  variants and their symptomatology”
  • Siv Kvernmo (Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet) tildeles kr. 398.000 for prosjektet ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD symptomer» 
  • Elisabeth Flo-Groenebom (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Behandling av døgnrytmeforstyrrelser og søvnvansker hos ungdom med ADHD»
  • Arnstein Mykletun (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Kan variasjon ADHD diagnoserater mellom BUPer forklares med sosioøkonomiske og demografiske forhold i opptaksområdene?»
  • Thi Hong Nhung Trinh (Universitetet i Oslo) tildeles kr 150.000 for prosjektet GENPED ADHD: Generating reproducible real-world evidence on polypharmacy in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Norway”
​​

Tidligere tildelinger

nettverkets nettside kan man se tildelinger på fag- og metodeutviklingsprosjekter, samt forskningsprosjekter fra 2013 og frem til i dag. 


Sist oppdatert 13.05.2024