Tildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk – 2022

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

illustrasjonsfoto
Bedømmelseskomiteen mottok 14 søknader innen søknadsfristen som var 27. mars. Illutstrasjonsfoto: Shutterstock
​Michael B. Lensing, NevSom
​For 2022 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 400.000. Det er en forutsetning at prosjektet kan defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk som er «å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7)».  Brukermedvirkning vektlegges. 

Vi mottok 14 søknader innen søknadsfristen som var 27. mars. For 2022 utdeles det totalt kr. 1.600.000 i prosjektstøtte til søknader som etter komiteens bedømmelse i størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans. 

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, ph.d. Jens Egeland; overlege, ph.d. Kristin Romvig Øvergaard; overlege, ph.d. Mats Fredriksen; faglig rådgiver, master i psykisk helsearbeid Hanne Skarsvaag; seniorrådgiver, ph.d. Michael B. Lensing, samt psykologspesialist Egil Midtlyng som komiteens sekretær. Komiteen har som i tidligere år vært særskilt opptatt av å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet. ​

Følgen​​de forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte: 

  • ​Merete Glenne Øie (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”Executive control training for adolescents with ADHD: A randomized controlled effectiveness study”.
  • Christian K Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Søvns innvirkning på barn og unge med ADHD: En kartlegging av sammenhenger med hverdagsfungering, oppmerksomhet og hjernen».
  • Johanne Telnes Instanes (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Kartlegging av arbeidsløysetrygd og uføretrygd hos personer med ADHD  i Noreg. Kva rolle spelar komorbid somatisk sjukdom?».
  • Berit Skretting Solberg (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”ADHD gender and genes: Sammenligning av genetisk risiko og selvrapporterte ADHD-symptomer hos kvinner og menn i en befolkningsstudie”.

Tidligere tild​elinger

nettverkets nettside kan man se tildelinger på fag- og metodeutviklingsprosjekter, samt forskningsprosjekter fra 2013 og frem til i dag. 
Sist oppdatert 25.04.2023